Fylkesmannens godkjenning av private skolers skoleanlegg

Skoler som ønsker oppstart for et skoleår, må innen 15. juni samme år søke om å få godkjent særskilt driftstillatelse.

Skolen må ha klar følgende dokumentasjon:

  • skolens samlede lærerkompetanse
  • fylkesmannens godkjenning av skolens lokaler
  • skolens elevtallsprognose første halvår i drift
  • øvrig dokumentasjon som eventuelt fremgår av skolens godkjenningsvedtak

Se økonomiforskrift til privatskoleloven § 6 i lovdata for regelen om utbetaling av statstilskudd. Dersom skolen får avslag på søknaden, kan ikke skolen starte opp.

Søk om driftstillatelse

Fylkesmannens godkjenning av skolens lokaler

Privatskoleloven § 2-4 ”Krav til skoleanlegg og skolemiljø” er Fylkesmannens hjemmel for godkjenning av skoleanleggene. Her står det: «Skoleanlegga må vere godkjende av departementet. Anlegga må liggje samla. Opplæringslova kapittel 9a Elevane sitt skolemiljø gjeld også for skolar godkjende etter lova her.»

Fylkesmannen godkjenner skoleanlegget (undervisningslokale, andre lokaler som brukes av elevene og uteareal). Før skolen søker om denne godkjenningen, må skolen ha innhentet følgende kommunale godkjenninger og legge disse ved søknaden til Fylkesmannen:

  1. Godkjenning fra Helsevernetaten eller tilsvarende myndighet, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  2. Branntilsynsrapport fra brannvesenet eller tilsvarende myndighet.
  3. Godkjenning/brukstillatelse/ferdigattest fra kommunen, jf. plan- og bygningsloven

I tillegg skal Fylkesmannen skjønnsmessig vurdere dette.

HvaDokumentasjon
skoleanleggene er egnet til undervisningsformål Beskrivelse, målsatte plantegninger og fotografier
skoleanleggene er samlet Tegninger og fotografier
utearealene er tilfredsstillende Tegninger eller fotografier som viser utearealene
skolen har tilgang til spesialrom som gymsal/idrettshall, svømmehall, skolekjøkken, laboratorier osv. Avtaler om leie av spesialrom dersom skolen ikke har egnede lokaler selv

Dersom skolen leier lokaler til den ordinære opplæringen må avtale om leie av skolelokaler ligge ved.

Du må ta høyde for saksbehandlingstid hos Fylkesmannen og bør starte arbeidet med å få godkjent skoleanleggene i god tid før 15. juni, for å oppfylle vilkårene for driftstillatelse. Fylkesmannens vedtak legges ved søknaden om særskilt driftstillatelse.

Svartjeneste for skoleanlegg

Dokumentere lærerkompetansen og spesialkompetansen

Utdanningsdirektoratet skal i forbindelse med søknad om særskilt driftstillatelse godkjenne den samlede lærerkompetansen ved skolen. Se forskrift til opplæringsloven kapittel 14  jf. privatskoleloven § 4-2. For å dokumentere dette skal skolen laste opp vitnemål for relevant utdanning for den enkelte lærer i søknadsskjema, og oppgi lærerens stillingsprosent.

Dersom det ikke er tilgang på personell som fyller kravene til kompetanse, kan skolene benytte midlertidige ansettelser. Undervisningspersonell som ikke oppfyller kompetansekravene kan ikke få fast ansettelse, og kan maksimalt tilsettes for et skoleår av gangen.

Skoler som skal drive etter en anerkjent pedagogisk retning

Skoler som er godkjent etter privatskoleloven § 2-1 bokstav b, anerkjent pedagogisk retning, må i tillegg dokumentere spesialkompetanse innen skolens pedagogiske retning.

Se spesialkompetanse i montessoriskoler.

Eksempel på utfylling av skjema ved en Montessori grunnskole:

Bilde av eksempelskjema 

Utenlandsk lærerkompetanse må godkjennes

For lærere med utenlandsk lærerkompetanse må det i tillegg foreligge en egen godkjenning av den utenlandske yrkeskvalifikasjonen. 

Til informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerkompetanse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!