Regelverk for læringsmiljø, ordensreglement og foreldresamarbeid

Elevenes skolemiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle ansatte ved skolen har en plikt til å handle når de har kunnskap om eller mistenker at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.

Eleven og foreldrene kan be om tiltak, da har skolen en plikt til fatte enkeltvedtak.

Eleven og foreldrene kan klage på skolens enkeltvedtak og det er Fylkesmannen som er klageinstans.

Skolene har en plikt til å arbeide systematisk for å fremme elevens helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringsloven §§ 9a-1, 9a-3 og 9a-4

Ordensreglement

Alle grunnskoler og videregående skoler skal ha et ordensreglement. Kommunen og fylkeskommunen kan fastsette felles ordensreglement for alle sine skoler.

Et ordensreglement kan bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene brytes.

Alle sanksjoner skal fastsettes i ordensreglementet. Sanksjoner må likevel avgrenses mot mindre inngripende tiltak der formålet ikke vil være å straffe eleven.

Opplærings- og ordensmessige tiltak kan f.eks. være at to elever ikke lenger får sitte ved siden av hverandre, at elever må lese høyt eller skrive på tavlen, eller får beskjed fra lærer om å legge mobiltelefon ned i sekken.

Eksempler på sanksjoner kan f.eks. være - inndragning av gjenstander - bortvisning - gjensitting

Opplæringsloven §§ 2-9, 2-12, 3-7 og 3-9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!