Forholdet mellom opptakskriterier og rett til plass

Barnehageeier bestemmer gjennom vedtektene til den enkelte barnehage om søsken skal gis fortrinnsrett. Barn innenfor opptakskretsen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 skal alltid prioriteres først. Den øvrige prioriteringen kan variere fra barnehage til barnehage.

Gjelder

Kunnskapsdepartementet har svart Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på spørsmål om barnehagens vedtektsfestede opptakskriterier.

Spørsmålet er om barn innenfor barnehagens opptakskrets ved opptak i barnehagen går foran barn som omfattes av retten til barnehageplass.

Barnehagelovens § 7 fjerde ledd bokstav c fastslår at opptakskriterier skal fastsettes i vedtektene til den enkelte barnehage, og det er dermed opp til barnehageeier selv, gjennom disse vedtektene å avgjøre om søsken har fortrinnsrett. Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare. Dette innebærer at de bør være så konkrete som mulig, slik at det i etterkant lar seg gjøre å vurdere om tildelinger av plasser er i samsvar med dem. Vedtektene er ikke gjenstand for godkjenning, men kommunen kan som tilsynsmyndighet pålegge retting dersom vedtakene er i strid med barnehageloven og dens forskrifter.

I henhold til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 2, fastsatt ved kongelig resolusjon av 16.desember 2005 med hjemmel i barnehageloven § 12 skal barnehagens vedtekter definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. Barn innenfor opptakskretsen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 skal alltid prioriteres først. Den øvrige prioriteringen kan variere fra barnehage til barnehage, og loven gir ingen føringer her. Dette innebærer at et søsken kan ha fortrinnsrett til plass i en barnehage selv om de ikke omfattes av retten til barnehageplass etter § 12 a. Kommunen kan ikke pålegge barnehagen andre prioriteringer enn det som følger av barnehagelovens § 13.

I kommunale barnehager er det kommunen selv som er barnehageeier, og kommunen bestemmer dermed selv gjennom vedtektene til den enkelte barnehage om søsken skal gis fortrinnsrett.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!