Politiattest i barnehagen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015.

Forskriften er i hovedsak en oppdatering av gjeldende rett, med noen endringer, blant annet at

  • personer som jobber mindre enn 14 dager må også levere politiattest
  • politiattesten gir mer informasjon enn tidligere
  • barnehager har mulighet til å innhente oppdaterte opplysninger fra politiet om en person som allerede er ansatt

Forskriften på Lovdata.no

Til § 1 Virkeområde

Bestemmelsen er en videreføring av virkeområdet i dagens forskrift. Forskriften gjelder for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager som enten er godkjent etter barnehageloven § 10 eller § 11, eller godkjenningspliktige etter § 6.

Til § 2 Krav om politiattest

Første ledd

Første ledd er en presisering av kravet til politiattest i barnehageloven § 19 første ledd. Ingen kan ansettes fast eller midlertidig uten først å legge fram politiattest for arbeidsgiver. Politiattesten må være levert og vurdert før personen begynner å arbeide i barnehage.

Plikten til å levere attest gjelder alle som skal ansettes fast eller midlertidig for å arbeide i barnehage, og er ikke avhengig av lengden på ansettelsesforholdet. Det er avgjørende for når det krevers attest er dermed om det etableres et ansettelsesforhold. Attest må fremlegges selv om vedkommende har vært ansatt i en annen barnehage tidligere. Personer som har fremlagt attest for å arbeide i skole, må også legge fram attest hvis vedkommende senere blir ansatt i barnehage.

Det er i denne sammenhengen uten betydning om vedkommende er ansatt for å jobbe direkte med barna i barnehagen eller ikke. Kravet om attest før ansettelse gjelder med andre ord både for personer som skal jobbe direkte med barna og for personer som for eksempel skal drive renhold til barnehagen, utføre vaktmestertjenester i barnehagen eller være kjøkkenpersonell i barnehagen.

Andre ledd

Barnehageloven § 19 andre ledd gir barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet en adgang til å kreve politiattest for personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller som har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Det sentrale vurderingstemaet for om attest skal kreves for disse personene er om oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna, jf. Prop. 120 L (2012 – 2013) punkt 3.5.2. Begrunnelsen er at det er personer som har mulighet til direkte kontakt med barna, som potensielt kan begå overgrep eller ha skadelig innflytelse på dem. Vurderingstemaet er det samme uansett hvilken personkategori i § 19 andre ledd vedkommende faller inn under.

Med regelmessig opphold menes om vedkommende vil oppholde seg i barnehagen jevnlig eller over tid. For personer med vesentlig innflytelse på barnehagens drift stilles det ikke noe krav om at oppholdet i barnehagen er regelmessig.

Bestemmelsen gjelder både barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet sin vurdering av om attest skal innhentes, jf. barnehageloven § 19 andre ledd. Når det gjelder hvem kommunen skal kreve attest av ved godkjenningen av barnehagen, se § 6 første ledd.

Det er ikke nødvendig at barnehageeier krever attest av studenter som er under øvingsopplæring i barnehage og som har levert attest i forbindelse med opptak til studiet, jf. forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 6-1. Hvis en student derimot ansettes i en barnehage, for eksempel som tilkallingsvikar, omfattes vedkommende av barnehageloven § 19 første ledd og må levere attest til arbeidsgiver på lik linje med andre ansatte.

Til § 3 Krav til attesten

Kravet om at attesten ikke skal være eldre enn tre måneder er en videreføring fra tidligere forskrift. Med dette sikrer man at nyere siktelser, tiltaler, vedtagelser og domfellelser kommer med. Personen som attesten gjelder, må levere den til mottaker senest tre måneder etter utstedelse.

Kravet gjelder alle attester som kan kreves med hjemmel i § 19 og forskriften, herunder attester for personer som oppholder seg regelmessig i barnehagen og attester som kommunen som barnehagemyndighet skal eller kan kreve.

Til § 4 Framgangsmåte ved ansettelse

Første ledd

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av tidligere forskrift § 4 første og fjerde ledd. Noen formuleringer er endret, blant annet for å samsvare med tilsvarende bestemmelse for ansatte i skolen, se forskrift til opplæringsloven § 15-1.


Politiattesten skal legges fram for arbeidsgiver/ansettende myndighet. I private barnehager er dette normalt barnehageeier eller styrer hvis styrer handler på vegne av eier. Personer som skal arbeide i barnehage og formelt er ansatt i kommunen, et barnehagekonsern, et vikarbyrå eller lignende, skal også levere attest til arbeidsgiver ved ansettelse.

Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men framlegges før søkeren ansettes. Dette følger også forutsetningsvis av politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3. Det må framgå i utlysningen av stillingen at slik attest vil bli krevd av den man ønsker å ansette. Søker skal også gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal sendes med søknaden. Denne type opplysninger kan kun kreves av den som skal arbeide i barnehagen, med andre ord av den som barnehageeier ønsker å ansette.

Stillingen blir tilbudt under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse eller som gjør den som er tilbudt stillingen uegnet etter barnehageeiers vurdering. Den som er tilbudt stillingen, har ikke fått stillingen endelig før attesten er framlagt og vurdert av arbeidsgiver. Det er arbeidssøkeren selv som må innhente politiattesten, jf. politiregisterloven § 44.

Det avgjørende for når det kreves attest er om det etableres et ansettelsesforhold. Bytte av stilling innad i en barnehage utløser ikke krav om ny attest, selv om stillingen lyses ut offentlig.

Andre ledd

Barnehagen må i sine dokumenter knyttet til ansettelsen anmerke at den ansattes politiattest er innhentet og vurdert. Barnehagen skal av personvernhensyn ikke anmerke hva som står i attesten.

Til § 5 Yrkesforbud og egnethet

Første ledd

Bestemmelsen presiserer at personer som ikke legger fram politiattest, eller legger fram politiattest med bestemte anmerkninger, er utelukket fra ansettelse. Bestemmelsene definerer hvilke overtredelser som regnes som «seksuelle overgrep mot mindreårige» i barnehageloven § 19 tredje ledd. Omfanget av yrkesforbudet er en videreføring av tidligere forskrift § 3 andre ledd, men det er lagt til henvisninger til straffebudene i den nye straffeloven. I tillegg er § 306 i straffeloven av 2005, som tilsvarer § 201a i den gamle straffeloven, tatt med. Denne bestemmelsen gjelder avtale om møte med et barn under 16 år for å begå seksuelt overgrep, noe som ble kriminalisert i 2007.

Yrkesforbudet i § 19 tredje ledd gjelder personer som er domfelt. Personer som er siktet eller tiltalt for overtredelse av bestemmelser nevnt her, vil i praksis få et midlertidig ansettelsesforbud inntil saken er avgjort, selv om de formelt kan ansettes etter loven.

Straffeloven 2005 §§ 299, 301, 302 og 303 gjelder seksuell omgang med barn under 14 eller 16 år. Straffeloven § 304 gjelder seksuell handling med barn under 16 år. Straffeloven § 305 gjelder seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år.

Straffeloven § 306 gjelder avtale om møte med barn under 16 år for å begå seksuelt overgrep. Straffeloven § 310 gjelder framvisning av seksuelle overgrep mot barn eller framvisning som seksualiserer barn. Straffeloven § 311 gjelder framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn. Henvisningene til straffeloven 1902 viser til de tilsvarende straffebestemmelsene i denne loven.

Hvis en person på grunn av andre straffbare forhold er uegnet til å arbeide i barnehage, kan retten til å inneha slik stilling fradømmes, jf. straffeloven § 56.

Andre ledd

Bestemmelsen regulerer barnehageeiers vurdering av personer i forkant av ansettelsen når attesten viser andre anmerkninger enn dom for seksuelle overgrep mot mindreårige, og er en utdypning av barnehageloven § 19 tredje ledd andre setning. Dersom vedkommende har anmerkninger på politiattesten som ikke ubetinget utelukker vedkommende fra å arbeide i barnehage, vil det være opp til barnehageeier å vurdere hvilken betydning anmerkningen skal få.

Barnehageeier må vurdere om anmerkningen gjør personen uegnet til å arbeide i barnehagen. Formålet med reglene om politiattest i barnehagen og hensynet til barnas behov for beskyttelse bør veie tungt. Det er barnehageeiers ansvar å se eventuelle anmerkninger på politiattester i sammenheng med de opplysninger som framkommer i intervju og gjennom referanser. Forarbeidene til § 19 (Prop. 120 L (2012 – 2013) punkt 3.5.4) angir følgende momenter som kan ha betydning i vurderingen: Type anmerkning, hvor lang tid det er gått siden forholdet og vedkommendes alder på det aktuelle tidspunktet.

En tilsvarende vurdering må for øvrig gjøres i de tilfellene hvor barnehageeier har krevd inn politiattest etter barnehageloven § 19 andre ledd, og den viser seg å ha merknader. I disse tilfellene må alle anmerkninger vurderes konkret fordi det lovfestede yrkesforbudet kun gjelder personer som skal ansettes, og ikke andre personer som oppholder seg i barnehagen eller har innflytelse på barnehagens drift.

Til § 6 Godkjenning av barnehage

Første ledd

Kravet til kommunen om å innhente attest gjelder eier av barnehagen, eier av barnehagens lokaler og familiemedlemmer av begge, og gjelder både ved godkjenning av kommunale og private barnehager. Kommunen skal kun kreve attest av en eller flere av disse personene hvis vedkommende har mulighet til å være i direkte kontakt med barna i barnehagen. Attesten skal i så fall foreligge før godkjenning gis. Bestemmelsen må ses i sammenheng med barnehageloven § 19 andre ledd og forskriften § 2 andre ledd. Det avgjørende er om oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna.

At barnehageeier allerede har startet eller driver flere barnehager, er ikke grunnlag for å slippe å levere attest dersom vedkommende skal arbeide i den nye barnehagen. Eier skal da levere attest på lik linje med andre som skal arbeide eller oppholde seg i barnehagen. Der barnehagen eies av en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap, skal politiattest kreves framlagt av personene som står bak selskapet hvis de har mulighet til å være i direkte kontakt med barna.

Andre ledd

Kommunen skal, i forbindelse med behandlingen av søknad om godkjenningen av barnehagen, vurdere anmerkninger på attester til personer nevnt i første ledd. Kommunen skal ikke godkjenne barnehager dersom attest er krevd, men ikke levert. Kommunen skal heller ikke godkjenne barnehager der personer nevnt i § 6 første ledd skal ha et ansettelsesforhold i barnehagen og leverer attest med anmerkninger som nevnt i § 5 første ledd. I andre tilfeller skal kommunen vurdere om anmerkningene skal føre til avslag på søknad om godkjenning av barnehagen eller ikke, jf. barnehageloven § 19 tredje ledd andre setning.

Vurderingen av politiattest ved godkjenning er en del av godkjenningen etter barnehageloven §§ 10 og 11. Det følger av barnehageloven § 10 og forskrift om familiebarnehager § 7 at vedtak om godkjenning kan påklages til fylkesmannen.

Kommunen kan som barnehagemyndighet kreve politiattest etter barnehageloven § 19 andre ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift, jf. barnehageloven § 19 andre ledd. Kommunens adgang etter § 19 andre ledd er ikke begrenset til godkjenningstidspunktet, og kan omfatte også andre personer enn dem som er nevnt i forskriften § 6 første ledd hvis vilkårene i § 2 andre ledd er oppfylt.

Det innebærer at kommunen kan kreve politiattest for visse personer etter at godkjenning er gitt. I vurderingen av om kommunen som barnehagemyndighet skal innhente attest for personer nevnt i § 19 andre ledd etter godkjenningen, skal kommunen legge vekt på om oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna, jf. forskriften § 2 andre ledd. Hvis politiattesten viser anmerkninger, må kommunen vurdere disse konkret. Kommunen kan ved tilsyn vurdere om forholdene i barnehagen er uforsvarlige, jf. barnehageloven § 16.

Tredje ledd

Godkjenningsmyndigheten må sørge for å gjøre påtegning i sine papirer om at attest er innhentet og vurdert. Påtegningen skal av hensyn til etterprøvbarhet og kontroll dateres og signeres.

Til § 7 Behandling av politiattest og taushetsplikt

Første ledd

Regelen er innholdsmessig en videreføring av tidligere forskrift § 5 første ledd. Ordet «umiddelbart» er endret til «straks», men innebærer ingen realitetsendring. Attesten skal ikke oppbevares i barnehagen eller i kommunen over tid, men skal makuleres straks etter at den er brukt til formålet den er innhentet for, jf. politiregisterloven § 50 og politiregisterforskriften § 37-2.

En politiattest kan kun oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet med attesten. Så snart den har vært brukt til det formålet den er innhentet for, skal mottakeren makulere/tilintetgjøre den. Formålet med attester innhentet med hjemmel i barnehageloven § 19 er å få informasjon for å kunne ta stilling til om en person skal ansettes eller en barnehage skal godkjennes, se formuleringen i dagens forskrift § 5 første ledd. Formålet kan også være å gjøre en vurdering av en person nevnt i barnehageloven § 19 andre ledd.

Attesten skal med andre ord ikke oppbevares i barnehagen eller i kommunen over tid. Kravet om makulering gjelder etter at attesten har vært benyttet i en ansettelsessak, ved godkjenning av en barnehage eller i andre tilfeller der barnehageeier eller kommunen har innhentet attest i medhold av barnehageloven § 19. Makulering skal skje uavhengig av om attesten inneholder anmerkninger eller ikke og uavhengig av hvilke anmerkninger som framkommer. Dette er begrunnet i personvernhensyn.

Attesten skal ikke returneres til søker. Tilbakelevering av politiattest vil være i strid med politiregisterforskriften 20. september 2013 nr. 1097 § 37-2. Begrunnelsen for dette er å forebygge eventuelt misbruk fra søkers side.

Andre ledd

Regelen er innholdsmessig en videreføring av tidligere forskrift § 5 andre ledd. Det er viktig at uvedkommende ikke får adgang til eller kjennskap til opplysninger i politiattesten. Forskriftens bestemmelse legger opp til en generell plikt til å bevare taushet om opplysninger fra politiattester, jf. forvaltningsloven §§ 13 – 13e og politiregisterloven § 47.

Opplysningene som framgår av en politiattest, er sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8 bokstav b. Bevaring av taushet er derfor spesielt viktig. Det er kun de som trenger opplysningene i en politiattest for å kunne ta stilling til spørsmål om ansettelse eller godkjenning, som bør få innsyn i denne. Dette innebærer at «uvedkommende» i forskriftens forstand er alle andre enn de som faktisk skal ta stilling til ansettelses- eller godkjenningsspørsmålet.

Tidligere forskrift § 5 andre ledd er inneholdt en henvisning til straffeloven § 121. Denne henvisningen er tatt ut av forslaget til ny forskrift fordi det allerede er vist til straffebestemmelsen i politiregisterloven § 47. Det betyr at enhver som bryter taushetsplikten om opplysninger i en politiattest, fremdeles kan straffes etter gjeldende straffelov § 121 eller ny straffelov av 2005 § 209.

Straffeloven av 2005 § 209 første og andre ledd lyder:

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysninger som han har taushetsplikt om i henhold til lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en slik opplysning med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning.

Første ledd gjelder tilsvarende ved brudd på taushetsplikt som følger av gyldig instruks for tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ.»

Til § 8 Fornyet vandelskontroll

Bestemmelsen inneholder en henvisning til politiregisterlovens regler om adgang til fornyet vandelskontroll. Henvisningen er tatt inn av tilgjengelighetshensyn.

Politiregisterloven § 43 åpner for at arbeidsgiver eller annen mottaker av opprinnelig politiattest kan forsikre seg om at kravene til arbeidstakers vandel fremdeles er oppfylt. Grunnvilkåret for slik fornyet vandelskontroll er at det må foreligge en allerede utlevert attest for personen. Dette innebærer blant annet at dersom arbeidsgiver har mottatt politiattest i forbindelse med en ansettelse, kan han senere be politiet om eventuelle nye opplysninger av betydning. Det kan ikke utleveres andre opplysninger enn det som fremgår av hjemmelsgrunnlaget for utstedelse av den opprinnelige attesten. Det betyr at man bare kan få opplysninger om straffbare forhold nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Til § 9 Ikrafttredelse

Ingen merknader.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!