Refusjon mellom kommuner for søskenmoderasjon

Det er bostedskommunen som er ansvarlig for å gi foreldrene søskenmoderasjon. Det er imidlertid ikke regulert hvordan refusjon mellom kommuner skal være i tilfeller der vertskommunen betaler for reduksjonen i foreldrebetaling. Her bør kommunene finne rimelige løsninger i fellesskap.

Gjelder

Bakgrunn

Vi har fått spørsmål om bostedskommunen til et barn som går i barnehage i en annen kommune (vertskommune) skal refundere søskenmoderasjon til vertskommunen.

Utdanningsdirektoratets vurdering

Etter barnehageloven § 12 a skal kommunen tilby plass til rettighetsbarn som er bosatt i kommunen. Etter lovens § 15 kan det fastsettes nærmere regler for foreldrebetaling, og disse er gitt i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager regulerer det kommunale tilskuddet som tildeles private barnehager og § 15 i forskriften regulerer refusjon mellom kommuner for dette tilskuddet. Vi mener at søskenmoderasjon faller utenfor denne forskriften.

Det er bostedskommunen som plikter å tilby barnehageplass etter barnehageloven § 12 a, og i forlengelsen av dette er det naturlig at det også er denne kommunen som skal tilby foreldrene redusert foreldrebetaling. Dette understøttes av at det i kommunens rammetilskudd er forutsatt at det er bostedskommunen som dekker barnehageplass og også redusert foreldrebetaling som følge av søskenmoderasjon. Det må være bostedskommunen som plikter å tilby søskenmoderasjon til foreldrene etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, også der barn går i barnehage i en annen kommune.

I merknadene til § 3 står det:

«Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen. Ordningen bør innrettes slik at foreldre med rett på reduksjon med barn i private barnehager skal slippe å først søke om reduksjon til kommunen, motta giro for full pris i barnehage og deretter få refundert reduksjonen fra kommunene. Kommunene må gi informasjon til de private barnehagene om hva de med rett på reduksjon skal betale slik at de private barnehagene i sin fakturering tar hensyn til en innvilget søknad om reduksjon. Kommunene må deretter refundere de private barnehagene for inntektstapet på samme måte som de gjør i dag.»

Det er bostedskommunen som er ansvarlig for å gi foreldrene søskenmoderasjon. Imidlertid regulerer ikke forskriften hvordan refusjon mellom kommuner skal være i tilfeller der vertskommunen betaler for reduksjonen i foreldrebetaling. Her bør kommunene finne rimelige løsninger i fellesskap.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!