Tilskudd til barnehager – overgang fra budsjett til regnskap

Fra 1. januar 2015 skal kommunene beregne tilskuddet til ikke-kommunale barnehager på to år gamle regnskap, og ikke budsjett.

Beregning av tilskuddet

Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd for 2015 basert på det nye regelverket (regnskapsmodellen). Dette innebærer at kommunen skal bruke regnskapstallene og barnetallet i de kommunale barnehagene fra 2013 for å beregne tilskuddssatsen.

Regnskapstallene fra 2013 skal oppjusteres med anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) for 2014 og 2015 som begge publiseres i nasjonalbudsjettet i oktober 2014. Etter at tilskuddssatsene er regnet ut, gis tilskuddet basert på barnetallet for 2015 i de ikke-kommunale barnehagene.

2015 er et overgangsår

I 2015 skal kommunen både fatte vedtak om tilskudd for 2015 etter det nye regelverket (regnskapsmodellen) og etterjustere tilskuddet for 2014 etter det gamle regelverket (budsjettmodellen).

Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd for 2015 basert på det nye regelverket, og skal derfor bruke regnskapet for 2013. Utdanningsdirektoratet anbefaler at kommunen beregner tilskuddssatsene tidligst mulig og helst i god tid før 2015.

På våren 2015 må kommunen også etterjustere tilskuddet etter budsjettmodellen for tilskuddsåret 2014, på samme måte som tidligere.

Viktige tidspunkt

Høsten 2014

Kommunen skal regne ut tilskuddssatsen for 2015 basert på regnskapet fra 2013. Så snart satsene er klare, informerer kommunen de ikke-kommunale barnehagene om satsene, slik at de kan planlegge for neste år.

Oktober 2014

Anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) publiseres i nasjonalbudsjettet. Deflator for 2014 er 3%. Deflator for 2015 er 3%.

Februar 2015

Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager basert på barnetallet i årsmeldingen. Dette tilskuddet er basert på regnskapet for 2013.

Vår 2015

Kommunen skal etterjustere for tilskuddsåret 2014. Denne etterjusteringen skal gjøres på samme måte som tidligere år. Kommunen kan begynne å regne ut tilskuddssatsen for 2016.

Regneeksempel

Vi har publisert et nytt regneeksempel om tilskuddsberegning basert på regnskapsmodellen.

Kalkulatorisk rente for tilskuddsåret 2015

Dersom kommunen velger å beregne egne satser for kapitaltilskudd, skal kommunen legge til grunn kommunens faktiske kapitalkostnader for egne barnehager to år før tilskuddsåret.

I denne beregningen skal kommunen bruke kalkulatoriske rentekostnader, som er anslåtte kostnader ved å binde opp kapital i bygninger.

Ved fastsetting av kalkulatorisk rentesats tas det utgangspunkt i 10 års fastrente i Husbanken i oktober samme år som de faktiske kostnadene har oppstått, pluss et påslag 0,1 til 0,2 prosentpoeng. Fastrenten finner dere hos Husbanken.

Beregningsgrunnlag tilskuddssatser for 2015

Kommunen skal beregne tilskuddet til ikke-kommunale barnehager i 2015 ut fra kommuneregnskapet for 2013, og ikke den endelige tilskuddssatsen for 2013.

Barnehageloven § 14 gjelder kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Bestemmelsen er nærmere regulert av forskrift om tilskudd til barnehager (forskriften).

Fra og med 1. januar 2015 er grunnlaget for tilskuddet til driftskostnader og kapitalkostnader "kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret", jf. forskriftsendringene i forskriften §§ 4 første ledd og 5 andre ledd. Det betyr at kommunen skal beregne tilskuddet for 2015 ut fra kommuneregnskapet for 2013, og ikke den endelige tilskuddssatsen for 2013. Tilskuddssatsen for 2015 er uavhengig av tilskuddssatsen for 2013, selv om beregningsgrunnlaget er det samme.

Fratrekk for bruk av premiefond

Kommunens fratrekk for bruk av premiefond i 2013, får virkning for tilskuddsberegningen til ikke-kommunale barnehager både i 2013 og 2015.

Utdanningsdirektoratet sendte spørsmål om bruk av premiefond til Kunnskapsdepartementet 3. september 2014. Vi ba om avklaring på om fratrekk for bruk av premiefond i 2013 og 2014 skal tas med i eller holdes utenfor tilskuddsberegningen for 2015 og 2016.

Etter forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2015, skal tilskuddet til ikke-kommunale barnehager beregnes ut ifra gjennomsnittlige driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Det betyr i utgangspunktet at alle driftskostnader som fremgår av kommuneregnskapet skal legges til grunn i beregningen av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.

Bruken av to år gamle regnskap i utmålingen av tilskudd gjelder også beregningen av kommunens pensjonsutgifter. Departementet svarte i brev 15. september 2014 at "Departementets vurdering er at beregning av tilskuddet for 2015 skal baseres på pensjonsutgiftene i de kommunale barnehagene for 2013, prisjustert 2015-nivå." Videre skriver departementet at "eventuell bruk av premiefond i 2013 skal trekkes fra i beregningen av tilskuddet for 2015."

Det betyr at dersom kommunen har brukt premiefond i 2013, skal kommunen trekke fra dette i tilskuddsberegningen for 2015. Det innebærer også at dersom kommunen trekker fra bruk av premiefond i 2013 i tilskuddsberegningen, får dette virkning for tilskuddet både i 2013 og 2015.