Endringer i barnehageloven

1. januar 2021 ble barnehageloven endret. 

Dette er de viktigste endringene i loven:

  • ny mobbelov
  • internkontroll i barnehagen
  • krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager
  • Utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 

Ny mobbelov i barnehagen

Barnehagen har fått nytt regelverk for barnehagemiljø. Den nye mobbeloven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Les mer om nytt regelverk for barnehagemiljø her. 

Internkontroll i barnehagen

Barnehageeier skal ha internkontroll med barnehagen for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven.

Barnehageeier må delegere oppgaver og utførelsen av kontrollarbeidet til barnehagen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Krav til likebehandling og uavhengighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal likebehandle kommunale og private barnehager. Dette skal ivareta tilliten til kommunens som barnehagemyndighet.
De oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet, kan ikke utføres av de samme personene som også ivaretar oppgaver som barnehageeier. Disse oppgavene skal være adskilt.

Tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

I dag er det kommunene som har ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Det er planlagt at denne myndigheten blir overført til Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet blir klageinstans. Tidspunktet for dette er foreløpig ikke avklart, og inntil dette er vedtatt har kommunene fremdeles ansvaret. 

Se mer om dette i forskrift om overgangsregler til barnehageloven.

Nye bestemmelser i barnehageloven

Alle bestemmelsene i barnehageloven har fått ny nummerering. Fra 1. januar 2021 vil barnehageloven ha følgende oppbygging:

Kapittel I Barnehagelovens formål og innhold
§ 1 Formål
§ 1 a. Særlig formål
§ 2 Barnehagens innhold
§ 2 a Plikt til å samarbeid

Kapittel II Barns og foreldres medvirkning
§ 3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste
§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

Kapittel III Godkjenningsplikt og oppgavefordeling
§ 6 Virksomhetens plikt til å søke godkjenning
§ 7 Krav til barnehagens virksomhet
§ 8 Krav til vedtekter
§ 9 Internkontroll i barnehagen
§ 10 Barnehagemyndighetens ansvar
§ 11 Krav til likebehandling og uavhengighet
§ 12 Særlige regler om klageinstans
§ 13 Statlig råd og veiledning

Kapittel IV Barnehagemyndighetens oppgaver mv.
§ 14 Godkjenning
§ 15 Familiebarnehager
§ 16 Rett til plass i barnehage
§ 17 Samordnet opptaksprosess i kommunen
§ 18 Prioritet ved opptak
§ 19 Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager
§ 20 Foreldrebetaling

Kapittel V Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager mv.
§ 21 Virkeområde og formål
§ 22 Definisjoner
§ 23 Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Kapittel VI Personalet
§ 24 Styrer
§ 25 Pedagogisk bemanning
§ 26 Grunnbemanning
§ 27 Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage
§ 28 Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder
§ 29 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
§ 30 Politiattest

Kapittel VII Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.
§ 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp
§ 32 Samarbeid med barnets foreldre
§ 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste
§ 34 Sakkyndig vurdering
§ 35 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp
§ 36 Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp
§ 37 Barn med nedsatt funksjonsevne
§ 38 Rett til tegnspråkopplæring
§ 39 Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
§ 40 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø
§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid
§ 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
§ 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

Kapittel IX Forskjellige bestemmelser
§ 44 Taushetsplikt
§ 45 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
§ 46 Opplysningsplikt til barnevernet
§ 47 Innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret
§ 48 Plikt til å gi opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata
§ 49 Plikt til å gi opplysninger til barnets bostedskommune
§ 50 Helsekontroll av barn og personale
§ 51 Øvingsopplæring
§ 52 Lovens anvendelse på Svalbard

Kapittel X Tilsyn
§ 53 Kommunens tilsyn med barnehagene
§ 54 Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet
§ 55 Fylkesmannens tilsyn med barnehagene
§ 56 Utdanningsdirektoratets tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

Kapittel XI Ikraftredelse og endringer i andre lover
§ 57 Ikraftredelse. Endringer i andre lover

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!