Endringer i barnehageloven

Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven. Enkelte endringer vil gjelde fra 1. juli 2022. Noen endringer vil gjelde fra 1. januar 2023.

Endringene som gjelder fra 1. januar 2023

Krav om at hver private barnehage skal være selvstendig rettssubjekt

Her finner du mer om krav om selvstendig rettssubjekt

Hver privat barnehage skal være et eget selskap som leverer fullstendige regnskap. Dette betyr at flere private barnehager ikke kan være organisert i samme rettssubjekt. Hver enkelt barnehage skal være registrert som et eget rettssubjekt i Enhetsregisteret.

Kravet gjelder ikke de minste barnehagene. Disse blir unntatt: Barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier.

 • ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn
 • familiebarnehager med færre enn ti barn eller én åpen barnehage

Kommunen blir tilsynsmyndighet.

Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny økonomiforskrift til barnehageloven (forskrift om regnskapsplikt mv. for private barnehager). Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.

Formålet med forskriften er å sørge for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode, og å gi innsyn i de private barnehagenes bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling.

Forskriften regulerer:

 • Tillatt tilleggsvirksomhet
 • Krav til regnskap og bokføring for barnehager som er pålagt å være et selvstendig rettssubjekt
 • Krav til regnskap og bokføring for barnehager som er unntatt fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt
 • Krav ved avtaler med nærstående
 • Revisjon
 • Rapportering
 • Oppbevaring av dokumentasjon
 • Meldeplikt om organisatoriske endringer

Kommunale og private barnehagers lokaler og utearealer skal være samlet

At barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet, vil si at lokalene og utearealene skal ligge på samme sted eller at det skal være liten avstand mellom de ulike delene. Kravet gjelder med mindre særlige hensyn tilsier at de er på ulike steder.

Kravet gjelder ikke for

 • familiebarnehager
 • barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn eller én åpen barnehage

Kommunen blir tilsynsmyndighet.

Forbud mot at barnehager eier eller driver annen virksomhet

Forbudet gjelder ikke tilleggsvirksomhet som er nært knyttet til barnehagevirksomheten og utgjør en mindre del av den totale virksomheten. Departementet kan gi forskrift om hvilken tilleggsvirksomhet som er tillatt og krav til regnskap, revisjon, rapportering og dokumentasjon.

Kravet gjelder ikke for

 • barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn
 • familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn eller én åpen barnehage

Udir blir tilsynsmyndighet.

Meldeplikt for private barnehager

Private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet hvis barnehagen skal legge ned, skifte eier eller gjør andre organisatoriske endringer. Barnehagen må melde fra før endringen skal skje. Dette skal sikre at kommunen og Udir får tilstrekkelig informasjon for å ivareta sine oppgaver. Departementet kan gi forskrift om hva som skal regnes som organisatoriske endringer, og om hvordan meldeplikten skal gjennomføres.

Her finner du et skjema til å melde fra om endringer.

Udir blir tilsynsmyndighet.

Endringer som tredde i kraft fra 1. juli 2022

Statsforvalteren kan føre tilsyn med kravene til kommunens likebehandling og uavhengighet

Statsforvalteren kan føre tilsyn med om kommunen oppfyller kravet om å likebehandle private og kommunale barnehager når kommunen utfører oppgaver som barnehagemyndighet, og om kommunen er uavhengig slik at den holder oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier etter barnehageloven § 11.

Udir kan føre tilsyn med internkontrollen i barnehagen

Udir kan føre tilsyn med de private barnehageeiernes plikt til å ha internkontroll etter barnehageloven § 9. Dette gjelder internkontroll for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling (kapittel V med forskrifter).

Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i bank

Private barnehager skal ikke kunne ta opp lån på andre måter enn i finansforetak (bank). Forbudet gjelder ikke kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften. Dette skal bidra til at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes til barnehagedriften, og ikke går til fortjeneste eller til å dekke finansielle tap.

Her finner du veilederen om kravene i barnehagloven

Endringene i loven fra 2021

Trygt og godt i barnehagen

Barnehagen har fått nytt regelverk for barnehagemiljø. Det nye kapittelet skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Les mer om nytt regelverk for barnehagemiljø her. 

Internkontroll i barnehagen

Barnehageeier skal ha internkontroll med barnehagen for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven.

Barnehageeier må delegere oppgaver og utførelsen av kontrollarbeidet til barnehagen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Krav til likebehandling og uavhengighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal likebehandle kommunale og private barnehager. Dette skal ivareta tilliten til kommunens som barnehagemyndighet.
De oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet, kan ikke utføres av de samme personene som også ivaretar oppgaver som barnehageeier. Disse oppgavene skal være adskilt.

Tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

I dag er det kommunene som har ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Det er planlagt at denne myndigheten blir overført til Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet blir klageinstans. Tidspunktet for dette er foreløpig ikke avklart, og inntil dette er vedtatt har kommunene fremdeles ansvaret. 

Se mer om dette i forskrift om overgangsregler til barnehageloven.

Nye bestemmelser i barnehageloven

Alle bestemmelsene i barnehageloven har fått ny nummerering. 

Se oversikt over barnehageloven.