Krav om internkontroll

Barnehagemyndighet og barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at regelverket blir fulgt. Internkontroll er en del av myndighetens og eierens ledelse og styring. 

De nye bestemmelsene i kommuneloven og barnehageloven skal bidra til å forebygge og hindre regelverksbrudd, og sikre at regelverksbrudd blir oppdaget og korrigert. Kommunedirektøren og barnehageeieren har ansvaret for at kommunen og barnehagen etterlever regelverket. I internkontrollbestemmelsene er det fastsatt minstekrav til hvordan internkontrollen skal gjennomføres.

Utføre internkontroll

Jobben med internkontroll skal være systematisk. Det vil si sammenhengende og repeterende, ikke hendelsesbasert, tilfeldig eller spontant. Hverken barnehageloven eller kommuneloven stiller krav til en bestemt systematikk, og barnehagemyndigheten og barnehageeieren kan selv bestemme hvordan de skal legge opp det systematiske arbeidet.
Barnehagemyndigheten og barnehageeieren skal tilpasse innholdet og omfanget av internkontrollen ut fra risiko og andre konkrete og lokale forhold.

I kommuneloven § 25-1 tredje ledd og barnehageloven § 9 tredje ledd står det at kommunedirektøren og barnehageeieren skal:

  1. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
  2. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
  3. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
  4. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
  5. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Innholdet i kravene i tredje ledd må ses i sammenheng med både første og andre ledd. Målet med internkontrollen er å sikre at barnas behov for omsorg, lek og utvikling blir ivaretatt i henhold til regelverket, og at de får oppfylt sine rettigheter.