Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med  foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

Hvem kan motta kompensasjon?

Private ordinære barnehager og private familiebarnehager.

Om ordningen 

Kompensasjonen gis for å unngå at barnehager skal foreta permitteringer av ansatte i perioden de må holde stengt. Barnehager som i perioden frem til og med 13. april 2020 har gitt tilbud til barn etter § 3 i midlertidig forskrift om barnehage, skal også motta kompensasjon jf. midlertidig forskrift om barnehage § 4. 

Etter 13. april 2020 skal foreldre med barn som mottar et tilbud betale for dette.

Kompensasjonen gjelder ikke for bortfall av kostpenger, og er begrenset oppad av maksimalgrensen for foreldrebetaling som er fastsatt av Stortinget.

Søknad om kompensasjon

Søknad om kompensasjon sendes kommunen. Se kommunens hjemmeside for hvordan barnehagen kan søke samt søknadsfrist, eller kontakt kommunen om dette.

  • Barnehagen må i søknaden dokumentere hvor mye man har i inntektsbortfall knyttet til foreldrebetaling unntatt kostpenger.
  • Barnehagen må i søknaden bekrefte og dokumentere at foreldrene ikke betaler/blir refundert for foreldrebetaling for perioden det søkes kompensasjon.

Barnehagen skal benytte kommunens mal som vedlegg til søknaden. Om kommunen ikke har en slik mal, finner du eksempel på hvordan slik dokumentasjon av inntektsbortfall kan være her:

Dokumentasjon av inntektsbortfall for perioden 13. mars – 12. april 2020 (Excel)

Dokumentasjon av inntektsbortfall for perioden 13. april – 19. april 2020 (Excel)

Slik beregnes kompensasjonen 

Kompensasjonsordningen er tidsavgrenset og gis med bakgrunn av det inntektstapet barnehagen har på grunn av bortfall av faktisk foreldrebetaling i stengingsperioden. Inntektstapet skal også ta hensyn til eksisterende moderasjonsordninger. Kompensasjonen per stengt måned skal ikke overstige maksimalprisen på 3.135 kroner per barnehageplass.

Reduksjon i kompensasjonen

Dersom barnehagen foretar permitteringer av ansatte, eller av andre grunner har betydelig reduksjon i kostnadene under den pålagte stengingen, vil kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og ordinært kommunalt tilskudd til private barnehager avkortes. Det samme gjelder om allerede innbetalt foreldrebetaling ikke refunderes de foresatte. Private barnehager som mottar tilskudd etter denne bestemmelsen, kan under stengingen ikke benytte ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid i virksomheten.

Rapportering

Når pålagt stenging er opphevet skal barnehagene bekrefte til kommunen at de ikke har foretatt permitteringer i perioden, eller av andre grunner har hatt betydelig reduksjon i kostnadene under stengingen. Private barnehageeiere skal også bekrefte at de ikke har benyttet ansatte til annet inntektsgivende arbeid.

Retningslinjer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet retningslinjer som gir mer informasjon om innretningen av kompensasjonsordningen, samt hvordan kommunene skal forvalte denne.