Våre oppgaver

Utdanningsdirektoratets hovedoppgaver er tilsyn og regelverk, rammeplan og læreplaner, eksamen og prøver, kunnskapsgrunnlag og barnehage- og skoleutvikling.

Tilsyn og regelverk

Utdanningsdirektoratet forvalter opplæringsloven, friskoleloven, barnehageloven og folkehøgskoleloven med forskrifter. Utdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere; kommuner, fylkeskommuner og private skoler. Hensikten er å sikre at barn og unge får oppfylt sine rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet.

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. Målet med tilskuddene er at alle skal få den opplæringen de har krav på.

Læreplaner og rammeplanen

Utdanningsdirektorater utvikler og forvalter rammeplan for barnehagen og læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring. Vi utvikler støtteressurser for å ta i bruk rammeplanen og læreplanene.

Eksamener og prøver

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring.

Eksamener gir en avsluttende vurdering av kompetansen til den enkelte elev.
Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen.

Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging.

Kunnskapsutvikling

Direktoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til barnehager, skoler, kommuner, fylkeskommuner og myndigheter.

På Utdanningsdirektoratets nettsider formidles resultater og analyser.

Internasjonale sammenligninger

Utdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier. PISA er den mest kjente, men Norge er med i en lang rekke undersøkelser. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land. Studiene gir viktige tilbakemeldinger og har fått stor betydning for debatten om den norske skolen.

Udir.no

Utdanningsdirektoratets hovednettsted er udir.no. Nettredaktør er Kjersti Mikalsen og ansvarlig redaktør er Helge Lund.

Andre oppgaver

Forvaltningen av Statped og av statlige skoler er også direktoratets ansvar.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!