Våre oppgaver

Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ for barnehage, skole og fagopplæring og skal sette opplæringspolitikken ut i praksis.

Virkemidlene er mange:

Læreplaner og rammeplan

Vi utvikler og forvalter rammeplan for barnehagen og læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring. Rammeplanen definerer barnehagens formål og innhold, mens læreplanene fastsetter innholdet i opplæringen. Vi utvikler støtteressurser for at barnehager og skoler kan ta i bruk rammeplanen og læreplanene på en god måte.

Læringsmiljø

Vi driver et omfattende arbeid for trivsel i skole og barnehage og er klageinstans for saker om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

Eksamener og prøver

Vi har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring.

Eksamener gir en avsluttende vurdering av kompetansen til den enkelte elev. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. 

Regelverk og tilsyn

Vi forvalter opplæringsloven, friskoleloven, barnehageloven og folkehøgskoleloven med forskrifter. Vi har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets offentlige og private skoler. Statsforvalterne fører tilsyn med de offentlige skolene, mens direktoratet fører tilsyn med de private skolene. Tilsynet med barnehager er et kommunalt ansvar, men skal overføres til Utdanningsdirektoratet.

Tilskudd og kompetanseutvikling

Vi gir tilskudd til godkjente friskoler og folkehøgskoler og tilskudd og prosjektmidler til en lang rekke tiltak for å bidra til læring og trivsel i barnehage og skole. Vi administrerer statens omfattende videreutdanning av lærere og ledere i skole og barnehage, støtter lokal kompetanseutvikling og utvikler nettbaserte kompetansepakker for sektor.

Kunnskapsgrunnlag

Vi bringer kunnskap om tilstanden i barnehage, skole og fagopplæring gjennom forskning, statistikk, elevundersøkelsen og andre brukerundersøkelser. Vi formidler resultater og analyser.

Internasjonale undersøkelser

Vi har nasjonalt ansvar for å koordinere mange internasjonale studier. PISA er den mest kjente, men Norge er med i en lang rekke undersøkelser. Mange av disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land. Studiene gir viktige tilbakemeldinger og har fått stor betydning for debatten om den norske skolen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!