Tilskudd til læremidler

Forlag, private institusjoner og andre miljøer som utvikler og produserer læremidler kan søke om støtte til utvikling av læremidler.

De årlige prioriteringene kan avvike noe fra den generelle informasjonen. Som regel innebærer dette at prioriteringene innskrenker de områdene og formålene som er beskrevet under denne generelle informasjonen. I sjeldne tilfeller vil prioriteringene også kunne utvide det som er beskrevet i den generelle informasjonen. For 2017 vil dette gjelde for området universell utforming. Det er derfor viktig at potensielle søkere leser de årlige prioriteringene nøye.

Hva gir vi støtte til?

 • Disse læremidlene omtales også som multifunksjonelle læremidler. Dette omfatter særskilt tilrettelagt materiell for barn i barnehage og til særskilt tilrettelagte læremidler i grunnopplæringen.

  Multifunksjonelle læremidler er tilpasset i form, innhold, tilgjengelighet, vanskegrad og arbeidsform. Læremidlene har som mål å legge til rette for barn og elevers ulike mestringsnivå, og skal gi dem mulighet til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig, og gjennom flere kommunikasjonsformer. Multifunksjonell tilrettelegging, både innholdsmessig og metodisk, av ordinære læremidler kan bidra til å inkludere alle elever i fellesskapet.

  Tilskuddsordningen kan støtte de tilretteleggingene som krever ekstra investeringer og kompetanse.

  Multifunksjonell tilrettelegging av læremidlene kan dreie seg om

  • innlest lyd
  • innhold (flere differensieringsnivåer, langsom progresjon, tydeliggjort innhold, bilder, filmer, simuleringer og animasjoner som støtter innholdet)
  • språklig tilrettelegging (begrepsforklaring, tegnspråk, grafiske tegn)
  • layout og funksjonalitet tilpasset elever med motoriske vansker og synsvansker
  • tilrettelegging for bruk av assisterende teknologi (leselist, øyestyring, zoomtekst, bryterstyring )

  Eksempler på tilrettelegging av læremidlene

  Grad av tilretteleggingEksempel på tilretteleggingHva kan støttes?
  Enkel tilrettelegging

  Ordinære læremidler

  • Variert innhold, bilder, filmer
  • Tilpasset opplæring
  • Enkel nivådifferensiering
  • Universell utforming

  Bør ivaretas i alle læremidler, uten ekstra tilskudd (Dette gir vi ikke støtte til, dette kan være en egenandel i prosjektsøknadene)

  Mer omfattende
  tilrettelegging 

  Tilrettelegging av ordinære læremidler 

  • Begrepsforklaringer
  • Mer omfattende nivådifferensiering i oppgaver
  • Differensiert progresjon
  • Tilrettelegging for universell uforming/ deler av WCAG 2.0 (AA – AAA) som krever ekstra investering
  • Minoritetsspråk
  • Grafiske tegn, tegnspråk supplerende kommuikasjon
  • Omfattende bruk av bilder, simuleringer, filmer som støtter læringen
  • Innlest lyd

  Tilskuddsmidlene skal støtte mer omfattende tilrettelegginger av læremidlene.

  Stor grad av
  individuell tilrettelegging
  Svært omfattende tilrettelegging av læremidlene / egne læremidler

  Tilskuddsmidlene kan støtte utviklingen dersom læremidlene har god mulighet for spredning og kan brukes av flere

       

   

  Vi gir støtte til

  • nye læremidler
  • deler av læremiddel under utvikling
  • tillegg til eller tilrettelegging av eksisterende læremidler
  • revidering og komplettering av eksisterende læremidler
  • forprosjekt på områder hvor det er særlig behov for utvikling av nye læremiddelløsninger
  • utvikling og produksjon av materiell for barnehage og læremidler for elever og lærlinger i grunnskole, videregående opplæring og i voksenopplæring.

  Vi prioriterer digitale læremidler. 

   

  • parallellutgaver på nynorsk. Dette gjelder alle fag med et årlig elevkull under 8000 elever/lærlinger på landsbasis.
  • nye prosjekter, revidering og komplettering med digitalt innhold. Dette gjelder alle fag med elevkull under 3000 elever/lærlinger på landsbasis.
  • minoritetsspråk som fremmedspråk på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

  Elevtallsgrenser

  ElevtallUtgaveBeskrivelse
  Under 100 elever Fellesspråklig utgave 60 prosent av teksten på bokmål og 40 prosent av teksten på nynorsk. Det gis tilskudd til ett læremiddelprosjekt per fag og kun til digitale læremidler.
  101 - 300 Digital utgave
  Basis- og parallellutgave
  Det gis tilskudd til ett læremiddelprosjekt per fag og kun tilskudd til digitale læremidler.
  301 - 1000 Basis- og parallellutgave Når det gis tilskudd til basisutgave, er parallellutgave automatisk tilskuddsberettiget. Det gis tilskudd til ett læremiddelprosjekt per fag, og digitale læremidler vil bli prioritert.
  1001 - 3000 Digital utgave
  Basis- og parallellutgave
  Det gis tilskudd til ett læremiddelprosjekt per fag og kun tilskudd til digitale læremidler.
  3001 - 8000 Parallellutgave Det gis tilskudd til parallellutgave, inntil to læremiddelprosjekt per fag.

   

  Vi gir støtte til

  • nye læremidler
  • deler av læremiddel under utvikling
  • tillegg til eller tilrettelegging av eksisterende læremidler
  • revidering og komplettering av eksisterende læremidler
  • forprosjekt på områder hvor det er særlig behov for utvikling av nye læremiddelløsninger
  • utvikling og produksjon av materiell for barnehage og læremidler for elever og lærlinger i grunnskole, videregående opplæring og i voksenopplæring.

  Vi prioriterer digitale læremidler. 

   

   

 • Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av materiell for barn i barnehage og læremidler for elever og lærlinger i grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.

  Læremidler for minoritetsspråklige er rettet mot nyankomne minoritetsspråklige barn, elever og minoritetsspråklige med svake norskkunnskaper.

  Barnehage

  Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver danner grunnlag for utvikling og produksjon av materiell for språkstimulering i flerspråklige barnegrupper. Materiellet skal medvirke til et inkluderende fellesskap i barnehage, gjenspeile mangfoldet i barnehagens hverdag og skal være egnet for bruk med eller uten tospråklig assistanse. Materiellet skal kunne brukes av pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Det skal også tas hensyn til hvordan bruken av læremidlene kan involvere foreldre/foresatte som er en viktig ressurs i barnas språkinnlæring, i samarbeid med barnehagen.

  Grunnskole og videregående opplæring 

  • Læremidler i grunnleggende norsk skal ivareta lese- og skriveopplæringen og bidra til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse i ulike fag.
  • Læremidler i morsmål skal dekke kompetansemålene i læreplanen for morsmål og skal ses i sammenheng med de andre fagene i skolen. De skal legge vekt på utvikling av grunnleggende lese- og skriveferdigheter, og oppbygging av ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet.
  • Læremidler for tospråklig fagopplæring skal gjennom tilrettelagte tekster og oppgaver bidra til at elevene lærer faget parallelt med utvikling av deres norskferdigheter og oppbygging av ordforråd og begrepsforståelse. Læremidlene skal kunne medvirke til at elevene får en raskere progresjon i ulike fag, og lette elevenes overgang til ordinær opplæring. Kriteriene for aldersadekvat språkbeherskelse sammen med kravene til skolefaglig kompetanse for alderstrinnet skal være utgangspunkt slik at elevene får muligheter til å utvikle ferdigheter og kunnskaper i fagstoff samtidig som muntlige og skriftlige, reseptive og produktive ferdigheter videreutvikles på alle nivåer i språket.

  Supplering av ordinære læreverk i ulike fag med tilleggskomponenter på tilrettelagt norsk vil være godt egnet for minoritetsspråklige elever med morsmål det ikke gis tospråklig fagopplæring på. Språket bør ligge på A2 nivå. På dette nivået har elevene et relativt begrenset ordforråd, de mestrer heller ikke komplekse setninger og avanserte grammatiske strukturer.

  Flerspråklige digitale komponenter som supplement til ordinære læreverk i ulike fag vil passe for minoritetsspråklige elever som får opplæring i ett eller flere fag på to språk. De bør utformes slik at faglærere, elever og andre kan benytte seg av læremiddelet selv om morsmålslærer ikke er til stede. Læremidlene skal være lett å supplere med nye språk etter behov. Digitale læremidler bør inneholde lydfiler på flere språk som støttespråk slik at elevene / deltakerne kan ta i bruk morsmål og andre språk de kan som ressurser i læringsarbeidet.

  Eksempler på tilrettelegging av læremidlene

  Grad av tilretteleggingEksempel på tilretteleggingHva kan støttes?
  Enkel tilrettelegging

  Ordinære læremidler

  • Variert innhold, bilder, filmer
  • Tilpasset opplæring
  • Enkel nivådifferensiering
  • Universell utforming

  Bør ivaretas i alle læremidler, uten ekstra tilskudd (Dette gir vi ikke støtte til. Kan dekkes av en egenandel i prosjektsøknadene)

  Mer omfattende tilrettelegging 

  Tilrettelegging av ordinære læremidler 

  • Begrepsforklaringer
  • Mer omfattende nivådifferensiering i oppgaver
  • Differensiert progresjon
  • Tilrettelegging for universell uforming/ deler av WCAG 2.0 (AA – AAA) som krever ekstra investering
  • Minoritetsspråk
  • Grafiske tegn, tegnspråk supplerende kommuikasjon
  • Omfattende bruk av bilder, simuleringer, filmer som støtter læringen
  • Innlest lyd

  Tilskuddsmidlene skal støtte mer omfattende tilrettelegginger av læremidlene.

  Stor grad av individuell tilrettelegging Svært omfattende tilrettelegging av læremidlene / egne læremidler

  Tilskuddsmidlene kan støtte utviklingen dersom læremidlene har god mulighet for spredning og kan brukes av flere

       

  Vi gir støtte til

  • nye læremidler
  • deler av læremiddel under utvikling
  • tillegg til eller tilrettelegging av eksisterende læremidler
  • revidering og komplettering av eksisterende læremidler
  • forprosjekt på områder hvor det er særlig behov for utvikling av nye læremiddelløsninger
  • utvikling og produksjon av materiell for barnehage og læremidler for elever og lærlinger i grunnskole, videregående opplæring og i voksenopplæring.

  Vi prioriterer digitale læremidler. 

 • Nyskapende

  Vi ønsker å gi tilskudd til læremidler som er nyskapende og til prosjekter som tenker utenfor boksen. Det er ikke et krav, men vi vil likevel vektlegge innovative løsninger når vi velger ut prosjekter.

  Her har vi samlet noen eksempler på hva dette kan være.

  Sekvensering

  En sekvensering, organisering av innholdet i moduler, kan gjøre det mulig å ta i bruk enkelte deler av læremidlet. Sekvenserte læremidler kan være nyttige for å tilrettelegge for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

  Adaptive læremidler

  Adaptive læremidler spesialtilpasser oppgaver til den enkeltes forkunnskaper og ferdighetsnivå og tar utgangspunkt i dette for videre progresjon. Eleven vil kunne oppleve mestring ved at oppgavene ikke er for lette eller for vanskelige. Adaptive læremidler har potensiale til å ivareta behovene både for elever med særskilte behov.

  Augmented reality – utvidet virkelighet

  Utvidet virkelighet gir en mulighet til å utnytte håndholdt teknologi for å supplere omgivelsene med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd.

  Omvendt undervisning

  Omvendt undervisning kan gi lærerne bedre tid til personlig veiledning. Elevene får mulighet til følge undervisning tilpasset eget nivå og i eget tempo når de har tid, noe som gir gode muligheter for repetisjon.

  Spillbasert læring

  Spill er motiverende og engasjerer elevene, og kan bidra til inkludering i fellesskapet. Hvis læremidlene utnytter interaktiviteten og de gode elementene fra spillverdenen, kan det skape en god ramme for læring og inkludering. Spillmetaforen inviterer til engasjement, men ifølge forskningsprosjektet ARK&APP, kan det være en risiko for at spillene utløser en prøve-og-feile-tilnærming, noe som ofte ikke stimulerer dypere læringsprosesser. Intensiv konkurranse i spillene ser ut til å stimulere prøving og feiling. Dette gjelder også flervalgsoppgaver av ulike typer. I et læringsspill bør utvikleren være bevisst på dette. Design av spill bør holde seg tett til læringsmålene. Spillene og læremiddelet i kombinasjon bør imidlertid ha en problemløsning og verbalisering som enkelt kan overføres til læringsmålene. Spillene må være digitale og fylle de samme kravene som øvrige digitale læremidler. Spill kan følges av en lærerveiledning som tar opp hvilken støtte læreren kan gi undervisningsforløpet.

  Inkludering er viktig

  Inkluderende opplæring innebærer at skolen aktivt må ta hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov – i organisering, innhold og pedagogikk. Like viktig er det at elevene opplever at de deltar i opplæringen på lik linje med andre.

  Læremidlene må derfor ivareta inkluderingsprinsippet og legge til rette for at elevene kan samarbeide og delta i et fellesskap med andre.

  Tilrettelegging av tekst, lyd og bilde 

  Språkforståelse og uttrykksevne varierer, og læremidlene bør hjelpe eleven tilegne seg kunnskap på ulike måter. Mange har behov for læremidler med forenklet tekst, foto, video, lyd. Det er viktig at teksten ikke blir så enkel at det faglige innholdet forsvinner. Derfor er det måten innhold og begreper forklares på, som må tilrettelegges.

  Læremidlene kan differensieres pedagogisk ved at de har en tydelig nivåinndeling på både oppgaver, tekster og andre elementer i læremiddelet. I noen tilfeller kan det være behov for å tilrettelegge hvert enkelt tema eller hver tekst med både tekst og oppgaver med ulike nivåer.

  I tilrettelegging er det viktig å være bevisst på

  • enkelt, presist og konkret språk med få språklige metaforer, leddsetninger og passive formuleringer
  • språkføring tilpasset nivå og alder
  • forklaringer av ord og begreper, både av 
  • fagterminologien og 
  • ikke-faglige ord som er nødvendige for forståelsen av fagtekster
  • variert og bevisst bruk av illustrasjoner

  Tips til universell utforming

  Læremidlene som utvikles med støtte fra tilskuddsordningen skal være universelt utformet. Når man følger standarden WCAG 2.0 (AA), vil læremiddelet ha et godt grunnlag for å bli brukt av mange. I tillegg er det viktig i designprosessen å være bevisst på følgende punkter, slik at man ikke ekskluderer grupper av elever fra læremiddelet, for eksempel elever med motoriske vansker:

  1. Sørg for at ditt digitale læremiddel kan betjenes fullt ut både med tastatur og mus.
  2. Der eleven gis i oppgave å skrive inn en besvarelse, må han ikke være avhengig av å måtte gjøre ferdig besvarelsen innen en gitt frist.
  3. Pass på at områder som skal betjenes med musklikk (knapper) ikke er for små. Skal det kunne betjenes med øyestyring eller hodemus må det være minst 2 cm i diameter
  4. Begrens bruken av klikk og dra, eller gi mulighet til å gjennomføre oppgaven på alternativ måte.
  5. Ikke plasser vital informasjon i områder på skjermen som er trykkfølsomme. Elever som bruker øyestyring vil ikke kunne studere denne informasjonen uten å aktivere et klikk i dette området.
  6. Pass på at tabuleringsrekkefølgen i brukergrensesnittet er mest mulig intuitivt. Dette vil forenkle bruken av læringsressursen for en elev som bare kan benytte tastatur eller en elev som bruker bryter for å betjene sin datamaskin.
  7. Gi de ulike handlingene i brukergrensesnittet en hurtigtast som vises på skjermen. Dette vil forenkle betjeningen for den som bruker tastatur eller skjermtastatur til å betjene datamaskinen.
  8. Gi de ulike handlingene i brukergrensesnittet et navn/etikett på norsk, som er lett å lese og forstå og som vises på skjermen. Dette vil forenkle betjeningen for den som betjener datamaskinen med talestyring.
  9. Sørg for at du informerer om læremiddelets ulike betjeningsmåter og at denne informasjonen er tydelig tilgjengelig i programmet oppstartsfase

  Progresjon – langsom eller aksellerert?

  Læremidlene bør ha mulighet for differensiert progresjon, både i tekster og oppgaver. Noen elever kan ha behov for langsommere progresjon og flere repetisjoner, mens andre har behov for aksellerert progresjon.

  Når man tilrettelegger læremidler for elever med særskilte behov, vil det kunne være behov for flere nivåer for differensiering på de lavere nivåene, både når det gjelder oppgaver og progresjon.

  Når man tilrettelegger læremidler for elever med minoritetsspråklig bakgrunn, bør man legge til rette for at de kan ha en raskere eller aksellerert progresjon

  I læremidler for smale fagområder er det viktig å differensiere nivåene slik at også elever med ekstra utfordringer blir ivaretatt.

  Funn fra evaluering av læremidler som har fått støtte fra tilskuddsordningen

  Rapport - Læremidler med statstilskudd

Krav til søknaden

 • Forlag og andre miljøer som utvikler og produserer læremidler. Utviklermiljøer som allerede bruker midler fra årets statsbudsjett til læremiddelutvikling, har ikke anledning til å søke.

  Det er kun personer som har fullmakt til å binde virksomheten som kan søke. Privatpersoner kan ikke søke.

  Vi har følgende krav til  dokumentasjon

  1. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene, eller tilsvarende attest fra faglig register fra det landet du er registrert.
  2. Attest for betalt skatter og avgifter. Skjema RF-1244: En fra skattefogden og en fra kommunekassereren/kemner). Attesten må ikke være eldre enn seks måneder.
  3. Søker må ikke være i pågående gjeldsakkord eller konkursforhandlinger, og må ha en finansiell stilling som gjør det mulig å oppfylle oppdraget.
   - Søkers siste årsberetning til Brønnøysundregisteret og nyere opplysninger som har relevans med hensyn til søkers regnskapstall.
   - Søkers årsregnskap eller utdrag av dette.
   - Erklæring om søkers omsetning de siste årene, som har betydning for dette oppdraget.
  4. Søker skal være tilstrekkelig faglig og organisasjonsmessig kvalifisert til å oppfylle oppdraget.
   - Generell informasjon om søker. Dette kan være organisasjonsplan, årsrapport, antall ansatte, brosjyrer og annen relevant informasjon.
  5. Dokumentasjonskrav for referanser - Referanseliste som inneholder cv, samarbeidsrelasjoner, tidligere relevante prosjekt, oppdrag og leveransegjennomføring. Listen må vise kontaktpersoner og telefonnumre.

  Nyopprettede foretak kan levere en erklæring om driften fra revisor til erstatning for årsregnskap, årsberetning og omsetning de siste årene.

  Søkere fra offentlige instanser er unntatt krav om å dokumentere sin økonomiske og finansielle stilling. Dette må begrunnes skriftlig.

   

  1. Læremiddelet skal utvikles i henhold til gjeldende læreplan(er).
  2. Læremidlene skal produseres i trykt form, som en kombinasjon av trykte og digitale komponenter, eller som ren digital komponent. For særskilt tilrettelagte læremidler kan konkretiseringsmateriell også være aktuelt.
  3. Hensynet til universell utforming skal ivaretas, så langt dette er mulig.
  4. Læremidlene skal det tas hensyn til å fremme likestilling og likeverd, og hindre diskriminering.
  5. Læremidlene skal utformes i samsvar med likestillingsloven. ”I skole og annen undervisningsinstitusjon skal læremidler som nyttes, bygge på likestilling mellom kjønnene”.
  6. Hensynet til det flerkulturelle samfunn skal ivaretas gjennom å bekrefte barns og elevers identitet og utvide deres perspektiv.
  7. Læremiddelet skal foreligge på bokmål og nynorsk til samme tid og til samme pris. For fag og programområder i videregående opplæring med elevgrupper under 100, skal læremiddelet foreligge i fellesspråklig utgave. Det vil si 60 prosent bokmål og 40 prosent nynorsk eller omvendt.
  8. Dersom det er digitale komponenter i læremidlet, skal det benyttes tekniske løsninger som gjør det mulig å tilrettelegge for oversettelse til samisk.
  9. Søker skal, uten vederlag, sørge for at trykkeriet overlater manus i elektronisk form til statlige produsenter av tilrettelagte utgaver til synshemmede og lesehemmede eller til personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Innholdet i det elektroniske manuset må være identisk med den endelige utgaven og foreligge i en utgave og et format som kan bearbeides med vanlig datamaskin. Manuset må være strukturert og uthevinger, overskrifter m.v. må være identifisert med koder.

  Læremidlene bør ha lærerveiledning eller brukerorientering. Lærerveiledningen bør vise hvordan læreren best kan bruke læremiddelet rettet mot elever med særskilte behov og for minoritetsspråklige, der dette er aktuelt. Dette må være læremiddelutviklerens egeninnsats.

  Søker skal sørge for drift og vedlikehold av digitale komponenter i minst fem år fra de er tilgjengelige. Lærebøker skal også være tilgjengelige i minst fem år fra de er produsert. Søker skal forplikte seg til å dele erfaringene med utvikling av læremidlene med andre læremiddelutviklere.

 • Generelle pedagogiske krav

  • Læremiddelkonseptet skal bygge på en idé som begrunnes faglig og pedagogisk. Det pedagogiske konseptet skal ivareta ulike barns og elevgruppers behov, i tråd med Rammeplan for barnehage og Kunnskapsløftets krav til likeverdig og tilpasset opplæring
  • Læremiddelet skal være motiverende, engasjerende og aktiviserende
  • Læremiddelet skal være tilrettelagt for pedagogisk differensiering og ulik progresjon, ved at læremidlene har tydelig nivåinndeling på tekster, oppgaver og andre elementer i læremiddelet
  • Læremiddelet skal være intuitivt å forstå
  • Språket som brukes i læremiddelet skal være enkelt og godt

  Pedagogiske tilleggskrav ved digitale komponenter

  • Skal ha en struktur og logikk i brukergrensesnitt og navigering som er enkel og konsekvent
  • Skal ha en tydelig utforming og funksjon for lenker og klikkbare objekter
  • Bør ha mulighet til interaktiv oppgaveløsning
  • Bør ha en brukerveiledning
 • Digitale læremidler må utvikles med tanke på enkel oppdatering og implementering i nye læremiddelprosjekter.
  Løsningen skal følge standarden WCAG 2.0, minst nivå AA.
  IKT-senterets kvalitetskriterier for digitale læringsressurser skal ligge til grunn for utviklingen.
  Veiledning for universell utforming av IKT ligger på Difis nettsider.

  Hvis læremiddelet inneholder digitale komponenter, skal følgende krav oppfylles:

  • Nettbasert eller nedlastbar fra internett, og tilgjengelig fra ulike nettlesere og operativsystemer
  • Skal gjøre god bruk av åpne standarder, og dokumentere bruk av formater med behov for plug-ins og andre utvidelser i nettleseren
  • Skal tilpasses FEIDE, dersom det ikke er en åpen ressurs

  Digitale komponenter i utvikling av læremidler for minoritetsspråklige

  • skal inneholde brukerveiledning som beskriver håndtering av ulike fonter og skriveretninger, og foreligge på norsk og morsmål
  • skal ha mulighet for innlegging av nye språk der ulike fonter og skriveretninger ivaretas

  Tilleggskrav ved særskilt tilrettelagte læremidler

  Digitale komponenter i utvikling av særskilt tilrettelagte læremidler:

  • skal ha mulighet for koble til assisterende teknologi
  • skal ha muligheter for å endre bokstavstørrelse, bokstavfarge og bakgrunn
  • bør ha mulighet for å gjøre bruk av grafiske tegn som supplement eller erstatning for tekst
  • skal ha mulighet for å koble lyd til tekst (for elever med lese- og skrivevansker og synshemmede)
  • skal ha mulighet for funksjonell bryterstyring (for elever med motoriske vansker/behov for alternative betjeningsmåter)
  • skal ha mulighet for tilgang til tekstversjon og leselist (for synshemmede)

Slik søker du

 • Søker skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal inneholde

  • beskrivelse av læremiddelet i henhold til de faglige, pedagogiske og formelle kravene som er stilt til utvikling og produksjon av læremiddelet
  • budsjett, som skal dekke både utviklings-, drifts- og vedlikeholdsfasen
  • en plan for distribusjon og markedsføring
  • fremdriftsplan med ferdigstillingsdato

  Bruk beregningsgrunnlaget utarbeidet av direktoratet så langt det er mulig. Eventuell egenandel eller egeninnsats skal fremgå som en egen budsjettpost.

  Krav til prosjektgruppen

  Prosjektgruppen må ha følgende kompetanse

  • faglig kompetanse
  • pedagogisk kompetanse
  • IKT-kompetanse og kompetanse om pedagogisk bruk av IKT
  • læremiddelkompetanse
  • spesialpedagogisk kompetanse og erfaring med tilrettelegging for barn/elever/voksne med særskilte behov, der dette er aktuelt
  • kompetanse i flerkulturell opplæring, der dette er aktuelt

  Det skal være en klar rollefordeling i prosjektet, særlig med underleverandører, og det skal utarbeides intensjonsavtaler med samarbeidsparter. Intensjonsavtaler legges ved eller ettersendes.

  Tilskuddsmottaker skal etablere en referansegruppe som skal følge opp prosjektet jevnlig. Fagpedagogisk kompetanse og brukere skal være representert i referansegruppen.

  Tilskuddsmottaker skal inngå avtaler med skoleeiere/skoler for å prøve ut læremiddelet i utviklingsperioden.

  Læremiddelet skal i utviklingsperioden prøves ut av både barn/elever/lærlinger og lærere som tilfredsstiller målgruppen for læremiddelet.

 • Send inn søknad

  • Søknadsskjema (er under oppdatering, blir publisert i løpet av uke 8)

  Beregningsgrunnlag

  Beregningsgrunnlagene for digitale læremidler og trykte læremidler ble endret i mars 2017.

  Ettersending av CV-er og intensjonsavtaler

  CV-er og intensjonsavtaler kan ettersendes til post@utdanningsdirektoratet.no. Merk e-posten med forlag og tittel på prosjektet.

  Spørsmål?

  For faglige spørsmål:

  Særskilt tilrettelagte læremidler: Elisabeth Aas-Lyngby, elisabeth.Aas-Lyngby@statped.no

  Læremidler for minoritetsspråklige: Sissel Persen, sissel.persen@hioa.no

  Smale fagområder: Marianne Westbye, marianne.westbye@udir.no

  For spørsmål om prosjekter som har fått støtte: post@udir.no

 • Vi vurderer om prosjektet oppfyller de formelle, pedagogiske og tekniske kravene.

  Vi gjør en helhetlig vurdering av:

  • om søknaden gjelder de prioriterte fagene/områdene i kunngjøringen
  • prosjektbeskrivelse
  • prosjektorganisering
  • budsjett og egeninnsats
  • synergieffekter
  • innovative elementer
  • distribusjon og markedsføring
  • drift og vedlikehold
  • tidsramme
  • referanser fra tidligere gjennomførte prosjekter

  Hvis det er søknader som stiller helt likt, vil vi kunne legge vekt på å fordele støtte ut fra hensynet om et mangfold av utviklere, og et levende privat marked.

  Søknadsbehandlingen blir gjennomført i september, og du vil få svar på søknaden i løpet av november.

  Hvis det er aktuelt, kan vi spørre etter mer dokumentasjon etter søknadsfristen eller innkalle til en avklaringssamtale. Vi tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler.

   

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!