Tilskuddssatser for frittstående grunnskoler - 2017

Her finner du tilskuddssatsene for frittstående grunnskoler i Norge og norske skoler i utlandet for 2017.

  • Satser for 2017 under kap 228 postene 70 og 73 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2017.  
  • Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2015, prisjustert til 2017.
  • Timetallsutvidelsen høsten 2016 er lagt inn med helårseffekt.

Satser for frittstående grunnskoler i Norge

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2017
TrinnTil og med 44 eleverFra og med 45 elever
Barnetrinnet  

163 400

65 300

Ungdomstrinnet

178 900

71 500

Kapitaltilskudd til friskoler

I 2014 ble det innført et kapital- og husleietilskudd. Tilskuddet gjelder frittstående grunn- og videregående skoler som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall pr. 1. oktober 2016 legges til grunn for utbetalingen i 2017. Tilskuddet videreføres på 2016 nivå.

Satser for frittstående grunnskoler i utlandet

Satsene for frittstående grunnskoler i utlandet avviker fra satsene for frittstående grunnskoler i Norge, fordi skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2017
TrinnTil og med 44 eleverFra og med 45 elever
Barnetrinnet

165 100

66 000

Ungdomstrinnet

180 700

72 200

Spesialundervisning - frittstående grunnskoler i utlandet

Ansvaret for refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske grunnskoler i utlandet er delegert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Tilskuddet utbetales med 100 % av følgende satser per time
TimeSats
Lærertime

732

Assistenttime

366


 

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!