Beregning av satser for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, skoler godkjent etter friskoleloven § 6A (tidligere godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4) - 2021

Satsene for disse skolene er i hovedsak basert på satsene til frittstående videregående skoler, godkjent etter friskolelova. 

Følgende satser er lagt til grunn ved beregningen:

Studium:Utdanningsprogram
Bibelstudium m.m.Studiespesialisering
Studietilbud utover videregående opplæringsnivåStudiespesialisering
Reklameutdanning:
Inntil 75 elever
Over 75 elever


Idrettsfag
Studiespesialisering

Kunst-, medie- og musikkutdanning:

Inntil 30 elever
Over 30 elever

Musikk, dans- og drama
Idrettsfag

Disse skolene er ikke omfattet av momskompensasjonsordningen, og satsen justeres derfor med en momskorreksjonsfaktor på lik linje med skolene i utlandet.

Det beregnes en momskorreksjonsfaktor for hvert utdanningsprogram.

Eksempel: momskorreksjonsfaktor - studiespesialisering

Beregning av momskorreksjonsfaktor på bakgrunn av tall for alle fylkeskommunene:

  • MVA-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet for funksjonene 510, 515, 520 og 521, divideres med korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket andre salgs- og leieinntekter for de samme funksjonene.

Momskorreksjonsfaktor for studiespesialisering basert på KOSTRA-tall for 2019:

  • (475 015 + 145 490 + 42 983 + 30 018)/
    (5 104 261 + 2 946 248 + 3 440 126 + 5 655 586) = 0,0404

Momskorreksjonsfaktoren for funksjon 521 studiespesialisering er på 4,04 %.

Satser 2021 til diverse frittstående skoler som gir yrkesrettet opplæring er basert på satsene til frittstående videregående skoler i Norge korrigert med en momskorreksjonsfaktor:

Satser 2021 frittstående videregående skolerMomskorreksjonsfaktorSatser for 2021 skoler godkjent etter friskoleloven § 6A (avrundet)
Bibelstudium m.m. 133 758 4,04 % 139 200
Studietilbud utover videregående opplæringsnivå 133 758 4,04 % 139 200

Reklameutdanning
Inntil 75 elever
Over 75 elever


144 753
133 758


5,40 %
4,04 %


152 600
139 200

Kunst-, medie- og musikkutdanning
Inntil 30 elever
Over 30 elever


191 265
144 753

5,46 %
5,40 %

201 700
152 600

Norsk Yrkesdykkerskole

Satsene for Norsk Yrkesdykkerskole er ikke beregnet på bakgrunn av KOSTRA-data, da det ikke finnes tilsvarende offentlige skoler å sammenlikne med.

Det gis to satser til Norsk Yrkesdykkerskole, en sats inntil 28 elever og en over 28 elever.

Satsene for 2020 er lagt til grunn, og korrigeres med 3,2 % forventet lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021.

Satser 2021 for Norsk Yrkesdykkerskole:

Norsk YrkesdykkerskoleSats 2020Forventet lønns- og prisvekst 2020- 2021Satser 2021 (avrundet)
Inntil til 28 elever388 7003,20 %401 100
Over 28 elever291 6003,20 %300 900