Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova 2022

I satsberegningene for 2021 måtte vi gå bort fra gjeldende beregningsmodell da regresjonsanalysen i SPSS ikke kunne bestemme ett optimalt knekkpunkt, men hadde flere knekkpunkt og satser som kunne være optimale. I satsberegningen for 2022 er det også tatt utgangspunkt i satsene for 2020, men med noen flere justeringer enn for 2021 beregningene. Ny beregningsmodell for satser til frittstående grunnskoler vil først kunne benyttes i satsberegningen for 2023.

Satsene for 2021 var en ren prisjustering av satsene for 2020, med Finansdepartementet (FIN) sin prisomregningsfaktor på 3,2%. For at satsene for 2022 skal samsvare bedre med kostnadsutviklingen i den offentlige skolen, korrigeres satsene for endring i tilskuddsgrunnlaget fra 2018 til 2020 istedenfor med prisomregningsfaktoren på 70 poster for samme periode.

Endring i tilskuddsgrunnlag

Endringen i tilskuddsgrunnlaget er beregnet som et påslag per elev for endringen i tilskuddsgrunnlaget fra 2018 til 2020.

Tabellen nedenfor viser beregningen av justeringer for endringer i tilskuddsgrunnlaget fra 2018 til 2019 og fra 2019 til 2020.

  KOSTRA-tall for 2018 KOSTRA-tall for 2019 KOSTRA-tall for 2020Endring i tilskudds-gr.laget per elev fra 2018 - 2019Endring i tilskudds-
gr.laget per elev fra 2019 - 2020

Tilskudds-grunnlag

53 559 899 56 413 793  55 165 237   
Antall elever 610 673  608 532  607 103 
Tilskudds-grunnlag per elev 87 706  92 705 90 866  4 998  - 1 838 
Endring i % 5,70 % -1,98 %

Korrigering for endringer i SPK-avgift, lønns- og prisvekst, tilskudd til veiledning for nyutdannede og nyansatte lærere og koronarelaterte tilskuddsordninger

Endring i SPK-avgift

I tillegg justeres satsene for endringer i SPK-avgift fra 2018 til 2022. Justeringsfaktoren er beregnet slik:

20182022Endring
10,94 % 8,83 % -2,11 %

Prisomregningsfaktor

Satsene er justert med prisomregningsfaktoren på 70 poster for 2021 på 3,2 prosent og med 2,6 prosent for 2022.

Trekk for tilskudd til veiledning for nyutdannede og nytilsatte lærere

Både offentlige og frittstående skoler har fått tilskudd til veiledning for nyutdannede og nytilsatte lærere i 2019 og 2020. For å unngå dobbeltfinansiering, gjøres det et fratrekk for denne ordningen. Trekket er beregnet ved å ta tilskuddet som gikk til det offentlige i 2019 delt på beregnet tilskuddsgrunnlag for 2019.  Dette gir et fratrekk på 0,10 % i satsen. Den samme beregningen for 2020 gir et fratrekk på 0,11 %.  Tabellene nedenfor viser beregning av korreksjonsfaktoren.

Beregnet tilskuddsgrunnlag 2019 56 413 793
Tilskudd til veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere 2019 57 219
Korrigering 2019 0,10 %

 

Beregnet tilskuddsgrunnlag 2020 55 165 237
Tilskudd til veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere 2020 59 885
Korrigering 2020 0,11 %

Koronarelatert tilskuddsordninger

Enkelte tilskuddsordninger som kom i forbindelse med covid-19 ble utbetalt til både kommuner, fylkeskommuner og friskoler. For å unngå dobbeltfinansiering til friskolene, gjøres det et fratrekk for disse ordningene i satsen. Dette gjelder for følgende tilskuddsordninger:

  • tilskudd for å ta igjen tapt progresjon og hindre frafall i skolen
  • støtte til digital hjemmeundervisning
  • merutgifter/mindreinntekter grunnet covid-19. 

Fratrekket er beregnet ved å dividere tildelingen på disse ordningene på det totale antallet elever i offentlig skole. Tabellen nedenfor viser beregningen av trekket per elev.

Tilskuddsordninger knyttet til koronaTildelte midler til kommuner
Tilskot til kommunane, fylkeskommunane og friskolar for å ta igjen tapt progresjon og forhindre fråfall i skolen 129 697 000
Støtte til digital hjemmeundervisning 77 200 000
Tilskudd til å dekke merutgifter i barnehage/grunnskole grunnet covid-19 (fra arbeidsgrupperapport) anslag for grunnskolens andel 730 000 000
Sum tildeling 936 897 000
Antall elever 610 673
Tildeling per elev 1 534

Tabellen nedenfor viser hvordan vi har korrigert satsene for 2020 (2018-nivå) med de justeringene som er omtalt ovenfor.

ParameterBarnetrinn inntil 42 eleverBarnetrinn over 42 eleverUngdomstrinn inntil 42 eleverUngdomstrinn over 42 elever
Korrigert sats til og med 42 elever inkl. 100 % SPK 188 014,38 69 874,02  194 621,18 72 329,38
Endring i SPK- avgift -2,11% -3 004,06   -1 100,90 -3 110,49  -1 140,46
Endring grunnlag 2018 – 2019, 5,7 % 11 057,91  4 052,42  11 449,68  4 198,02
Endring grunnlag 2019 – 2020,-1,98 % -4 067,03  -1 490,45  -4 211,12  -1 544,00
FIN sin prisomregningsfaktor 70-poster (2020-2021), 3,2 % 5 954,84 2 182,28   6 165,82  2 260,69
FIN sin prisomregningsfaktor 70-poster (2021-2022), 2,6 % 4 993,13   1 829,85 5 170,04  1 895,59
Trekk for tilskudd til veiledning nyutdannede og nytilsatte lærere 2019  -189,14   -69,32 -195,84  -71,81
Trekk for tilskudd til veiledning nyutdannede og nytilsatte lærere 2020  -202,23 -74,11   -209,40 -76,77
Trekk for Covid-19  -1 534,20 -1 534,20 -1 534,20 -1 534,20
Sum  201 023,60 73 669,58  208 145,66  76 316,43
Sats 2022 – avrundet i hundre kroner      201 000  73 700  208 100  76 300

Satser frittstående grunnskoler i Norge 2022

Knekkpunktet fra 2020 videreføres. Satsene for 2020 justert for endringene som er beskrevet ovenfor gir følgende satser for 2022:

Satser for tilskudd (i kroner per elev)Til og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinn 201 000 73 700
Ungdomstrinn 208 100 76 300

Satser frittstående grunnskoler i utlandet 2022

Satsene er beregnet på samme måte som for frittstående grunnskoler i Norge. Satsene er noe høyere da disse skolene ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.
Dette gir følgende satser til frittstående skoler i utlandet:

Satser for tilskudd (i kroner per elev) utlandetTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinn 203 200 74 500
Ungdomstrinn 210 400 77 100

Beskrivelse av satsberegningen for 2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!