Tilskuddssatser for grunnskoler godkjent etter friskolelova -2019

Her finner du tilskuddssatsene for grunnskoler i Norge og norske grunnskoler i utlandet for 2019.

  • Satser for 2019 under kap. 228 postene 70 og 73 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2019.  
  • Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2017, prisjustert til 2019.

Satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova

Tilskudd blir utbetalt med 85 prosent av følgende satser pr. elev, 1.1.2019:

Trinn Til og med 47 elever Fra og med 48 elever
Barnetrinnet 175 300  70 700
Ungdomstrinnet 183 900  74 200

Satser for grunnskoler i utlandet godkjent etter friskolelova

Satsene for grunnskoler i utlandet avviker fra satsene for grunnskoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd blir utbetalt med 85 prosent av følgende satser pr. elev, 1.1.2019

Trinn Til og med 47 elever Fra og med 48 elever
Barnetrinnet 177 200  71 500
Ungdomstrinnet 185 900  75 000

Spesialundervisning - grunnskoler i utlandet

Forvaltningen av refusjon fir utgifter til spesialundervisning ved norske grunnskoler i utlandet er delegert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Tilskuddet utbetales med 100 prosent av følgende satser:

Time Sats
Lærertime  774
Assistenttime  387

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter friskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder frittstående grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall pr. 1. oktober 2018 legges til grunn for utbetalingen i 2019.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!