Satser lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb - 2021

Her finner du tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, og til bedrifter som har kandidater for fagbrev på jobb. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

Fra høsten 2020 ble det gitt et ekstraordinært tilskudd på kr 4 250 per kontrakt, knyttet til covid-19. Tilskuddet på kr 4 250 per kontrakt er videreført i perioden 1.1. til 30.6.2021, under forutsetning av Stortingets budsjettbehandling.

Basistilskudd I 

Bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med ungdom som har ungdomsrett får basistilskudd I. 

Basistilskudd I for 2021 er på 167 407 kroner per lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. På grunn av øreavrunding avviker månedssatsen noe fra satsen per år. 

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.

For høsthalvåret 2020 ble det gitt et ekstraordinært tillegg på totalt 4 250 kroner per kontrakt. Tillegget videreføres for våren 2021, under forutsetning av Stortingets godkjenning.

Basistilskudd I

 Gjeldende sats fra 1.1.2021Midlertidig økning fra 1.1.2021 – 30.06.2021 
Hovedmodell (2+2)(tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)

6 975 kroner i 24 måneder

708 kroner i 6 måneder

For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5

Særløp (1+3)(tilsvarer 2 års opplæring og 1 års verdiskaping)9 300 kroner i 36 måneder
708 kroner i 6 månederFor lærlinger og lærekandidater som følger særløp, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd
Full opplæring i bedrift (0+4)(tilsvarer 3 års opplæring og 1 års verdiskaping)10 463 kroner i 48 måneder
708 kroner i 6 månederFor lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, jf. opplæringsloven
§ 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd og § 5-5
Full opplæring i bedrift (0+2)(tilsvarer 2 års opplæring)

13 950 kroner i 24 måneder

708 kroner i 6 måneder

For praksisbrevkandidater som får 2 år med full opplæring i bedrift, jf. opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-7.

Verneverdige tradisjonshåndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

I tillegg til basistilskuddet gis et ekstra tilskudd på 64 910 kroner per lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen.

Basistilskudd II

Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med lærlinger og praksisbrevkandidater som er 21 år eller eldre, og som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt med full opplærling i bedrift, jf. opplæringsloven § 4-5 tredje ledd. Videre gjelder tilskuddet for lærlinger som tegner lærekontrakt eller praksisbrevkandidater som tegner opplæringskontrakt, men som tidligere har brukt opp retten til videregående opplæring. Tilskuddet gis også for kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb. 

Satsen for basistilskudd II for lærekontrakter/opplæringskontrakter/kontrakt om fagbrev på jobb er 5 452 kroner per lærling/praksisbrevkandidat/kandidat for fagbrev på jobb per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 65 421 kroner i året. På grunn av øreavrunding avviker månedssatsen noe fra satsen per år. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid.

For høsthalvåret 2020 ble det gitt et ekstraordinært tillegg på totalt 4 250 kroner per kontrakt. Tillegget videreføres for våren 2021, under forutsetning av Stortingets godkjenning.

Verneverdige tradisjonshåndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

Tilskudd utbetales til bedrifter for lærlinger eller praksisbrevkandidater som tegner kontrakt i verneverdige tradisjonshåndverksfag etter opplæringsloven § 4-5, og for lærlinger eller praksisbrevkandidater som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. Tilskuddet gis også til bedrifter for kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb. For disse gjelder følgende sats: 9 272 kroner per lærling/praksisbrevkandidat/kandidat per måned (111 269 kroner per år) for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen.

Verneverdige tradisjonshåndverksfag

Oversikt over de verneverdige tradisjonshåndverksfagene.