Satsar 2020 – tiltak i grunnopplæringa

Her finn du satsar for tiltak i grunnopplæringa i 2020.

Satsar for 2020, under kapittel 225 postane 63-70 gjeldande frå 1.1.2020, er lagt ut med atterhald om at Stortinget kan vedta endringar i budsjettet.

 PostOrdningForvaltarSats i 2020
 225  63 Opplæring i samisk i grunnskolen    
     Skoler innanfor samiske distrikt Udir embeta i: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Kr 589,- pr. klokketime
    Skoler utanfor samiske distrikt Udir embeta i: Troms og Finnmark (inkl. fylka sør for Nordland), Nordland Kr 589,- pr. klokketime
    Studiepermisjon for vidareutdanning i samisk Udir embeta i: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Tilskottet utgjer grunnløn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
 225  63 Opplæring i samisk i vidaregåande opplæring Udir embeta Kr 703,- pr. klokketime
 225  64 Grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkjarar i mottak. Ordninga gjeld og dei som bur privat.  Alle embeta Kr 92 563,- pr. barn pr. år (dvs. kr 9 265,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
    Grunnskoleopplæring av einslege mindreårige asylsøkjarar i omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bud privat.  Alle embeta Kr 201 428,- pr. barn pr. år (dvs. kr 20 143,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
    Grunnskoleopplæring for dei som søkjer om familiegjenforeining.  Alle embeta Kr 92 563,- pr. barn pr. år (dvs. kr 9 256,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
    Vidaregåande opplæring av unge asylsøkjarar i mottak og omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bur privat.  Alle embeta Kr 212 840,- pr. barn pr. år (dvs. kr 21 284,- pr. barn pr.  månad i 10 månader)
 225  67 Opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen Udir, FM i Troms og Finnmark Kr 589,- pr. klokketime
    Studiepermisjon for vidareutdanning i kvensk eller finsk Udir, FM i Troms og Finnmark Tilskottet utgjer grunnløn for læraren etter endt utdanning. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
 225  67 Opplæring i kvensk eller finsk i vidaregåande opplæring  Udir, embeta Kr 703,- pr. klokketime
 225  70 Opplæring av lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov. Ordninga gjeld og for lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med kort butid i Noreg og svake norskdugleikar.   Tilskottet er innlemma i ramma til fylkeskommunane frå 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!