Satsar 2017 - tiltak i grunnopplæringa

Satsar for 2017, under kapittel 225 postene 63-70 gjeldande frå 01.01.2017, er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringar i budsjettet.

Satsar 2017 - tiltak i grunnopplæringa
Kap.PostOrdningForvaltarSats i 2017
225    63    Opplæring i samisk i grunnskolen     
Skoler innanfor samiske distrikt Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag Kr 541,- pr. klokketime
Skoler utanfor samiske distrikt Finnmark (inkl. fylka sør for Nordland)

Troms, Nordland 
Kr 541,- pr. klokketime
Studiepermisjon for vidareutdanning i samisk Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag Tilskottet dekkjer grunnløn for læraren. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
225 63 Opplæring i samisk i vidaregåande opplæring Udir Kr 645,- pr. klokketime
225     64     Grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkjarar i mottak. Ordninga gjeld og dei som bur privat. Alle embeta Kr 85 039,- pr. barn pr. år (dvs. kr 8 504,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
Grunnskoleopplæring av einslege mindreårige asylsøkjarar i omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bud privat. Alle embeta Kr 185 055,- pr. barn pr. år (dvs. kr 18 506,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
Grunnskoleopplæring for dei som søkjer om familiegjenforeining. Alle embeta Kr 85 039,- pr. barn pr. år (dvs. kr 8 504,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
Vidaregåande opplæring av unge asylsøkjarar i mottak og omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bur privat. Alle embeta Kr 195 539,- pr. barn pr. år (dvs. kr 19 554,- pr. barn pr.  månad i 10 månader)
Vidaregåande opplæring for dei som søkjer om familiegjenforeining. Alle embeta Kr 195 539,- pr. barn pr. år (dvs. kr 19 554,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
225 66 Leirskoleopplæring.
Eit leirskoleopphald skal ha minst 3 overnattingar. Det blir gitt tilskott for 5,5 timar pr dag. Dersom leirskole- opplæringa er under 27,5 klokketimar (5 dagar) skal statstilskottet reduserast tilsvarande.
Alle embeta Kr 585,- pr. klokketime pr. gruppe i maksimum 27,5 klokketimar.
225 67 Opplæring i finsk i grunnskolen Finnmark, Troms Kr 541,- pr. klokketime.
    Studiepermisjon for vidareutdanning i finsk Finnmark, Troms  / Udir Tilskottet dekkjer grunnløn for læraren. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
225 67 Opplæring i finsk i vidaregåande opplæring Finnmark, Troms  / Udir Kr 645,- pr. klokketime
225 70 Opplæring av lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov. Ordninga gjeld og for lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med kort butid i Noreg og svake norskdugleikar. Udir Kr 392,- pr. klokketime.
Satsen kan bli avkorta ved stor søknadsmengde.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!