Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova 2022

Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA

Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale videregående skolene, som rapporteres i KOSTRA. Disse dataene ligger på internettsidene til Statistisk sentralbyrå.

Nedenfor får du en beskrivelse på hvor du finner tabellene du skal bruke i satsberegningen.

Regnskapstall som brukes ved beregning av satser hentes slik:
SSB.no/ → gå til Statistikkbanken → Offentlig sektor → KOSTRA → Fylkeskommuneregnskap → velg tabell 12368 Detaljerte regnskapstall etter funksjon, art og regnskapsomfang (F) → velg statistikkvariabel, region, funksjon, art regnskapsomfang og år som inngår i grunnlaget → vis tabell → tabellen kan overføres til Excel og lagres.

Tjenestetall som brukes ved beregning av satser hentes slik:
SSB.no/ → gå til Statistikkbanken → Utdanning → Videregående utdanning → Videregående opplæring og annen videregående utdanning → velg tabell 12399: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon, art, region, statistikkvariabel og år, brukere vektet per utdanningsprogram → velg statistikkvariable, funksjon, art, region og år som inngår i grunnlaget → fortsett → tallene kommer frem i tabellen → tabellen kan overføres til Excel og lagres.

Tabellene kan også hentes frem ved å skrive inn tabellnummeret i søkefeltet på startsiden til SSB.

Satser for frittstående videregående skoler

Satser for frittstående videregående skoler beregnes på bakgrunn av utgiftene i de offentlige skolene. Det beregnes en sats for hvert utdanningsprogram i Kunnskapsløftet, med unntak av nye utdanningsprogram som ikke har elever og kostnader for fullt utdanningsløp. Det samme gjelder utdanningsprogram som fases ut.

Hvert av utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet har en egen funksjon i KOSTRA:

UtdanningsprogramKOSTRA Funksjon
Studiespesialisering521
Bygg- og anleggsteknikk522
Elektrofag523
Design og håndverk524
Restaurant- og matfag525
Helse- og oppvekstfag526
Idrettsfag527
Teknikk og industriell produksjon528
Musikk dans og drama529
Medier og kommunikasjon530
Naturbruk531
Service og samferdsel532
Kunst design og arkitektur533

Nye utdanningsprogram høsten 2020

De nye utdanningsprogrammene opprettet høsten 2020, får satsene for de utdanningsprogrammene de tilhørte tidligere. Satsene for 2021 for Design og håndverk og Service og samferdsel fryses og prisjusteres til vi kan beregne egne satser for fullt løp. Det vil si at elever ved håndverk, design og produktutvikling, informasjonsteknologi og medieproduksjon og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign får sats for design og håndverk for 2021 prisjustert med 2,6 prosent. Det samme får elever ved design og håndverk på gammel struktur. Elever ved salg, service og reiseliv får sats for service og samferdsel for 2021 prisjustert med 2,6 prosent. Det samme får elever ved service og samferdsel på gammel struktur.

De nye utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet har fått følgende funksjoner i KOSTRA:

UtdanningsprogramKOSTRA
Funksjon
Håndverk, design og produktutvikling (f.o.m. høst 2020)534
Informasjonsteknologi og medieproduksjon (f.o.m. høst 2020)535
Salg service og reiseliv (f.o.m. høst 2020)536
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (f.o.m. høst 2020)537

Beregning av tilskuddssatser per utdanningsprogram

Korrigerte brutto driftsutgifter inkl. kjøp fra egne foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS), pr elev for hvert utdanningsprogram blir ikke publisert på SSB.no. Vi har fått tilsendt en egen rapport med tallene for 2020 fra SSB, se tabellen nedenfor.

FunksjonKorr bto driftsutg inkl. kjøp fra egne foretak og IKS per elev
510 Skolelokaler og internatbygninger 34 375
515 Skoleforvaltning 15 972
520 Pedagogisk ledelse pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør 19 161
521 Studiespesialisering 69 582
522 Bygg- og anleggsteknikk 107 790
523 Elektro og datateknologi 102 513
524 Design og håndverksfag 116 709
525 Restaurant- og matfag 124 244
526 Helse- og oppvekstfag 89 456
527Idrettsfag 77 205
528Teknologi og industrifag 107 479
529Musikk dans og drama124 519
530 Medier og kommunikasjon 75 328
531 Naturbruk 155 737
532Service og samferdsel 110 954
533 Kunst design og arkitektur (f.o.m. høst 2016) 75 397
534Håndverk design og produktutvikling (f.o.m. høst 2020)44 162
535Informasjonsteknologi og medieproduksjon (f.o.m. høst 2020) 110 199
536Salg service og reiseliv (f.o.m. høst 2020)72 308
537 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (f.o.m. høst 2020)94 063

Det beregnes tilskuddssatser for hvert utdanningsprogram. I eksemplet nedenfor har vi tatt utgangspunkt i funksjon 521 - Studiespesialisering. 

Grunnlaget satsene bygger på:Kilde i KOSTRATall i kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS per elev funksjon 521 Studiespesialisering

SSB KOSTRA

Se egen tabell ovenfor

69 582
 
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS per elev funksjon
520 ped. ledelse og ped. fellesutg gjesteelevsoppgjør

SSB KOSTRA

Se egen tabell ovenfor

19 161

Pluss

Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS per elev, funskjon 515 skoleforvaltning 

SSB KOSTRA

Se egen tabell ovenfor

 15 972
 Pluss  
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS per elev, funksjon 510 skolelokaler og internat 

SSB KOSTRA

Se egen tabell ovenfor

34 375
Minus

Andre salgs- og leieinntekter per elev for funksjon 521, som inngår i kostnadsberegningen, trekkes fra

For å beregne dette tallet trengs det opplysninger fra 2 ulike tabeller på nivå 3, tall for andre salgs- og leieinntekter, og antall elever.

Andre salgs- og leieinntekter hentes for:
• funksjon 510, skolelokaler og internater,
• funksjon 515, skoleforvaltning
• funksjon 520 ped. ledelse, ped fellesutgifter mm
• funksjon 521, studiespesialisering

 

 

Antall elever:
Velg her Brukere, vektet (antall)

 

Andre salgs- og leieinntekter for funksjonene 510, 515 og 520, divideres på Brukere, vektet (antall).

 

 

Andre salgs- og leieinntekter for de ulike utdanningsprogrammene divideres på antall elever, vektet på utdanningsprogrammet. 

SSB.no
→ Gå til statistikkbanken
→ Offentlig sektor
→ KOSTRA
→ Fylkeskommuneregnskap
velg →

Tabell 12368: Detaljerte regnskapstall etter funksjon, art og regnskapsomfang (F)

Velg region: Alle fk
Velg regnskapsomfang:
Fylkeskommunekonsern
Velg funksjon: 521 studiespesialisering
Velg art: andre salgs og leieinntekter
Velg år: 2020
Trykk fortsett, lagre i Excel.
Bruk andre salgs- og leieinntekter for alle fylkene samlet per funksjon

SSB.no/ → gå til Statistikkbanken →
Utdanning → Videregående utdanning → Videregående opplæring og annen videregående utdanning →
Velg tabell 12399: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon, art, region, statistikkvariabel og år, brukere vektet per fylke

Velg statistikkvariabel: Brukere vektet (antall)
Velg funksjon: FGF7d Utdanning i skole
Velg art: (her må vi legge inne en variabel for å få ut rapport)
Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde
Velg region: EAFK Landet
Velg år: 2020

Andre salgs- og
leieinntekter funksjon 521 per elev:
634

Andre salgs- og
leieinntekter funksjon 520 per elev:
102
Andre salgs- og
leieinntekter funksjon 515 per elev: 834


Andre salgs- og
leieinntekter funksjon 510 per elev:
540

 

 

Antall elever:
173 445

 

Antall elever funksjon 521 studiespesialisering:
78 907

Ukorrigert sats funksjon 521 

 Studiespesialisering 136 980

Satsen for funksjon 521 Studiespesialisering, på kroner 136 980, er en ukorrigert sats på 2020 nivå. Ukorrigert sats for de andre utdanningsprogrammene beregnes på samme måte.

Korrigering for avskrivinger, koronarelaterte tilskuddsordninger, lønns- og prisjusteringer og endringer i SPK-avgift

KOSTRA-tallene som er lagt til grunn for beregningen, inneholder kostnader til avskrivinger. Skoler godkjent etter friskolelova har ikke anledning til å drive med kapitaloppbygging, avskrivinger trekkes derfor ut av grunnlaget.

Trekket for avskrivinger beregnes slik:

Grunnlaget satsene bygger på:Kilde i KOSTRATall i 1000 kroner/antall elever
Avskrivinger: funksjon 510, skolelokaler og internater funksjon 515 skoleforvaltning

SSB.no
→ Gå til statistikkbanken
→ Offentlig sektor
→ KOSTRA
→ Fylkeskommuneregnskap
→ Tabell 12368: Detaljerte regnskapstall etter funksjon, art og regnskapsomfang (F)

Velg region:
Alle fk
Velg regnskapsomfang:
Fylkeskommunekonsern
Velg funksjon:
510 skolelokaler og internat
515 skoleforvaltning
Velg art:
avskrivinger
Velg år:
2020
Trykk fortsett, lagre i Excel

2 173 060
Det beregnes et trekk per elev basert på totalt antall elever i fylkeskommunal videregående opplæring.

Det beregnes et trekk per elev basert på totalt antall elever i fylkeskommunal videregående opplæring.
SSB.no/ → gå til Statistikkbanken → Utdanning → Videregående utdanning → Videregående opplæring og annen videregående utdanning → Velg tabell 12399: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon, art, region, statistikkvariabel og år, brukere vektet per fylke
Velg statistikkvariabel: Brukere vektet (antall)
Velg funksjon: FGF7d Utdanning i skole
Velg art: (her må vi legge inne en variabel for å få ut rapport)
Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde
Velg region: EAFK Landet
Velg år: 2020

 173 445

Trekk per elev for avskrivinger i kroner:

2 173 060 / 173 445 = 12 529

Koronarelatert tilskuddsordninger

Enkelte tilskuddsordninger som kom i forbindelse med covid-19 ble utbetalt til både kommuner, fylkeskommuner og friskoler. For å unngå dobbeltfinansiering til friskolene, gjøres det et fratrekk for disse ordningene i satsen. Dette gjelder for følgende tilskuddsordninger:

  • tilskudd til at avgangselever i videregående kan fullføre
  • tilskudd for å ta igjen tapt progresjon og hindre frafall i skolen
  • støtte til digital hjemme¬undervisning
  • merutgifter/mindreinntekter grunnet covid-19.

Uttrekket er beregnet ved å dividere tildelingen på disse ordningene på det totale antallet elever i offentlig skole. Tabellen nedenfor viser beregningen av trekket per elev.

Tilskuddsordninger knyttet til koronaTildelte midler til fylkes-kommuner
Tilskudd til at avgangselever i videregående kan fullføre147 000 000

Tilskuddsordninger knyttet til korona Tildelte midler til fylkes-kommuner
Tilskudd til at avgangselever i videregående kan fullføre 147 000 000

32 070 000

Støtte til digital hjemmeundervisning

4 200 000

Tilskudd til å dekke merutgifter i barnehage/grunnskole grunnet covid-19 (fra arbeidsgrupperapport), anslag for grunnskolens andel

240 000 000

Sum tildeling

423 270 000

Antall elever

173 445

Tildeling per elev

2 440 

Lønns- og prisjusteringer og endringer i SPK-avgift

Satsene korrigeres med forventet lønns- og prisvekst på 3,2 % fra 2020 til 2021 og med 2,6 % fra 2021 til 2022. Videre korrigeres satsene med -2,45 % endring i SPK-avgiften fra 12,95 % i 2020 til 10,50 % i 2022 vektet med en gjennomsnittlig lønnsandel for funksjonene 520-533 på 79,36 %.

Eksempel på korrigering av sats til studiespesialisering:

Studiespesialisering136 979, 5183
Minus
Avskrivinger-12 528, 8132
Minus
Trekk tilskudd knyttet til covid-19-2 440, 3644
=
Korrigert sats 2020 nivå122 010, 3408
Pluss
Forventet lønns- og prisvekst 2020– 2021 (3, 2%)3 9043, 309
=
Korrigert sats 2021 nivå125 914, 6717
Pluss
Forventet lønns- og prisvekst 20219 – 2022 (2,6 %)3 273, 7815
=
Korrigert sats 2022 nivå129 188, 4531
Pluss
Endring i arbeidsgivers andel SPK-avgift 2020-2022 (-2,45%)-2 511, 7738
= 
Korrigert sats 2022 nivå126 676, 6794
Avrundet sats 2022126 700

Satsen avrundes til nærmeste hundre kroner og er gjeldende sats for 2022 for utdanningsprogrammet Studiespesialisering.

Denne beregningen gjøres på samme måte for de andre utdanningsprogrammene.

Tabellen nedenfor viser satser 2022 (avrundet) på de ulike utdanningsprogrammene, beregnet som beskrevet ovenfor:

KOSTRA funksjonUtdanningsprogramSats 2022 avrundet
521Studiespesialisering126 700
522 Bygg- og anleggsteknikk 164 600
523 Elektro og datateknologi 160 200
524 Design og håndverksfag 177 900
525 Restaurant- og matfag 177 800
526 Helse- og oppvekstfag 147 400
527 Idrettsfag 134 900
528 Teknologi- og industrifag 165 000
529 Musikk, dans og drama 183 500
530 Medier og kommunikasjon 133 000
531 Naturbruk 193 600
532 Service og samferdsel 174 700
533 Kunst, design og arkitektur 133 100
534 Håndverk, design og produktutvikling 177 900
535 Informasjonsteknologi og medieproduksjon    177 900
536 Salg, service og reiseliv  174 700
537 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign  177 900

I tillegg til satsene per utdanningsprogram i Kunnskapsløftet, beregnes en egen sats for Steinerskoler.

Steinerskolesats

Satsen til Steinerskolene bygger på satsene til frittstående videregående skoler og er sammensatt av Studiespesialisering, Design og håndverk og Musikk, dans og drama.
Steinerskolesatsen for 2022, basert på KOSTRA-tall 2022 blir slik:

StudieretningGrunnlagAndelSats
Studiespesialisering126 70064 %81 088
Design og håndverk177 90023 %40 917
Musikk, dans og drama183 50013 %23 855
 145 860
Steinerskolesats 2022, avrundet 145 900

Satser for frittstående videregående skoler i utlandet

Satser til frittstående videregående skoler i utlandet bygger på satser til frittstående videregående skoler i Norge. Skoler i utlandet omfattes ikke av momskompensasjonsordningen, og justeres med en momskorreksjonsfaktor.

Skolene i utlandet har per i dag kun to av utdanningsprogrammene, Studiespesialisering og Helse- og oppvekstfag.

Det beregnes en momskorreksjonsfaktor for hvert utdanningsprogram.
Eksempel: momskorreksjonsfaktor - studiespesialisering
Beregning av momskorreksjonsfaktor på bakgrunn av tall for alle fylkeskommunene:

MVA-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet for funksjonene 510, 515, 520 og 521, divideres med korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket andre salgs- og leieinntekter for de samme funksjonene.

Momskorreksjonsfaktor for studiespesialisering basert på KOSTRA-tall for 2020:

(470 543 + 165 018 + 41 035 + 24 251)/
(5 454 464 + 2 670 916 + 3 302 360 + 5 440 479) = 0,0415

Momskorreksjonsfaktoren for funksjon 521 studiespesialisering er på 4,15 %.

Momskorreksjonsfaktoren for de andre utdanningsprogrammene beregnes på tilsvarende måte.

Basert på KOSTRA-tall for 2020 er satsene til frittstående videregående skoler i utlandet for 2022 beregnet slik:

KOSTRA funksjonUtdanningsprogramSats 2022 i Norge Momskorreksjons- faktorSats 2022 utlandet (avrundet)
521Studiespesialisering126 6774,15 %131 900
526Helse- og oppvekstfag147 3915,22 %155 100

Toppidrett

Fra 2022 har vi ny fordelingsmodell. Fordelingen av tilskuddet mellom skolene justeres årlig etter tilskuddsberettiget elevtall på toppidrettstilbudet ved skolene to år tidligere enn budsjettåret. Satsen bestemmes av antall elever totalt og rammen som er gitt i bevilgningen på posten.

Det er bevilget 79,415 mill. kroner på posten. Norges idrettsforbund (NIF) ved Olympiatoppen får 0,359 mill. kroner. Resterende midler fordeles på tilskuddsberettiget elevtall 1.10.2020.
Dette gir følgende sats per elev til toppidrett for 2022:
(79,415 – 0,359) / 2 830,14 = 27 934.