Foreløpige satser lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb 2020

Her finner du tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, og til bedrifter som har kandidater for fagbrev på jobb for 2020.

Basistilskudd I

Tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

Basistilskudd I for 2020 er på 162 374kroner pr. lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. På grunn av øreavrunding avviker månedssatsen noe fra satsen pr. år.

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.

Basistilskudd I

6 766 kroner i 24 måneder
(tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)

For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5

9 021 kroner i 36 måneder
(tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping)
For lærlinger og lærekandidater som følger særløp, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd
10 148 kroner i 48 måneder
(tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping)
For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, jf. opplæringsloven
§ 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd og § 5-5

13 532 i 24 måneder
(tilsvarer 2 års opplæring)

For praksisbrevkandidater som får 2 år med full opplæring i bedrift, jf. opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-7.

Verneverdige tradisjonshåndverksfag (tidligere små verneverdige fag) under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

I tillegg til basistilskuddet gis et ekstra tilskudd på 62 958 kroner pr. lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat pr. år for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen.

Basistilskudd II

Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakt med lærling og/eller opplæringskontrakt med praksisbrevkandidater som er 21 år eller eldre, og som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt med full opplærling i bedrift, jf. opplæringsloven § 4-5 tredje ledd.
Videre gjelder tilskuddet for lærlinger som tegner lærekontrakt eller praksisbrevkandidater som tegner opplæringskontrakt, men som tidligere har brukt opp retten til videregående opplæring. Tilskuddet gis også til kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb.

Satsen for basistilskudd II for lærekontrakter/opplæringskontrakter/kontrakt om fagbrev på jobb er 5 288 kroner pr. lærling/praksisbrevkandidat/kandidat for fagbrev på jobb pr. måned i hele læretiden i bedrift, totalt 63 454 kroner i året. På grunn av øreavrunding avviker månedssatsen noe fra satsen pr. år. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid.

Verneverdige tradisjonshåndverksfag (tidligere små verneverdige fag) under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

Tilskudd utbetales til bedrifter for lærlinger eller praksisbrevkandidater som tegner kontrakt i verneverdige tradisjonshåndverksfag etter opplæringsloven § 4-5, og for lærlinger eller praksisbrevkandidater som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. Tilskuddet gis også til bedrifter for kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb.
For disse gjelder følgende sats: 8 994 kroner pr. lærling/praksisbrevkandidat/kandidat pr. måned (107 923 kroner pr. år) for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen.

Stimuleringstilskudd

Stimuleringstilskuddet ble innført med 20 mill. kroner i 2014 for å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger. Fra 2015 kunne fylkeskommunen lage egne kriterier for hvilke lærebedrifter som burde utløse tilskudd. Fra 2016 kan midlene benyttes friere for å motvirke økt arbeidsledighet blant unge. De kan benyttes til økt lærlingtilskudd for spesielt utsatte fagområder, eller til tiltak for å sikre at yrkesfagelever som ikke får læreplass og må ta Vg3 i skole, får ett kvalitativt godt tilbud. Stimuleringstilskuddet er videreført og inngår i rammetilskuddet til fylkeskommunene.

Verneverdige tradisjonshåndverksfag
Oversikt over de verneverdige tradisjonshåndverksfagene.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!