Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

Den første tiden som lærer er viktig og kan oppleves som krevende. Derfor er kvalifisert veiledning viktig både for å gi nye lærere økt trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen, og få økt bevissthet om verdien av egen kompetanse. Slik kan veiledning også bidra til å beholde høyt kvalifiserte nyutdannede lærere i skolen.

Tilskuddet skal bidra til at nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen får veiledning av god kvalitet slik at flere får en god overgang fra utdanning til yrke og blir værende i skolen. I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget ca. 62 millioner kroner til slik veiledning for skoleåret 2021/2022. 

Søknadsfristen var 17. september 2021.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner og frittstående grunnskoler godkjent etter lov om frittståande skolar (friskolelova).

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for å ha veiledningsordninger lokalt og styrke veiledning til den enkelte nyutdannede nytilsatte lærer. Tilskuddsmottaker velger selv hvordan veiledningen organiseres og gjennomføres, men veiledningen skal være i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole».

Tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningen. Utgifter til veiledning ut over det tilskuddet dekker, må finansieres av kommunens/friskolens egen ramme.

Med nyutdannet nytilsatt lærer mener vi en lærer i de to første årene etter endt grunnutdanning, i fast eller midlertidig stilling. Det er kun nyutdannede nytilsatte lærere som startet på sitt første år som lærer i grunnskolen skoleåret 2020/2021 eller 2021/2022, man kan motta tilskudd for.

Lov og regelverk

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Søknadsfristen var 17. september 2021. Her finner du søknadsskjemaet. 

I det elektroniske søknadsskjemaet skal søker blant annet oppgi: 

  • Antall nyutdannede nytilsatte lærere som skal få veiledning skoleåret 2021/2022
  • Antall planlagte veiledningstimer per nyutdannet nytilsatt lærer
  • At veiledningen vil være i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole».

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet gis som en sats per nyutdannet nytilsatt lærer som skal få veiledning. Satsen i 2021 anslås til 15 000 kroner. Endelig sats beregnes ut fra gjeldende bevilgning til veiledning delt på hvor mange nyutdannede nytilsatte lærere som det totalt søkes om midler for.

Tilskuddet tildeles for ett skoleår om gangen. Tilskuddet tildeles til lærere i sitt første år og andre år i skolen. Det må søkes om tilskudd i hvert av disse årene.

Tildelingskriteriene er de samme for friskoler og kommunale skoler.

3. Dette må du rapportere

Tilskuddsmottaker skal ved henvendelse fra Utdanningsdirektoratet rapportere på:

  • Antall nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen som har fått veiledning
  • Antall timer med veiledning som er gitt - individuelt og/eller i gruppe
  • Om veiledningen har vært i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole»

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!