Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

Den første tiden som lærer er viktig og kan oppleves som krevende. Derfor er kvalifisert veiledning viktig både for å gi nye lærere økt trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen, og få økt bevissthet om verdien av egen kompetanse. Slik kan veiledning også bidra til å beholde høyt kvalifiserte nyutdannede lærere i skolen.

Tilskuddet skal bidra til at nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen får veiledning av god kvalitet slik at flere får en god overgang fra utdanning til yrke og blir værende i skolen. I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 60 millioner kroner til slik veiledning for skoleåret 2019-2020. 

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner og frittstående grunnskoler godkjent etter lov om frittståande skolar (friskolelova).

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for å ha veiledningsordninger lokalt og styrke veiledning til den enkelte nyutdannede nytilsatte lærer. Tilskuddsmottaker velger selv hvordan veiledningen organiseres og gjennomføres, men veiledningen skal være i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole».

Tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningen. Utgifter til veiledning ut over det tilskuddet dekker må finansieres av kommunens/friskolens egen ramme.

Med nyutdannet nytilsatt lærer mener vi en lærer i de to første årene etter endt grunnutdanning, i fast eller midlertidig stilling. Det er kun nyutdannede nytilsatte lærere som høsten 2019 starter på sitt første år som lærer i grunnskolen man kan motta tilskudd for.

Lov og regelverk

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Fristen for å søke har gått ut! Søknadsfristen var 29. mai 2019. Det skal benyttes et elektronisk søknadsskjema for å søke om tilskudd. 

Merk: Hvis kommunen/skolen på søknadstidspunktet ikke vet hvor mange nyutdannede nytilsatte lærere man vil ha ved oppstart av skoleåret 2019/2020, kan man søke basert på et estimert antall. Oppgi i søknadens punkt «9. Annen informasjon som kommunen/friskolen ønsker å gi i forbindelse med søknaden» at antall nyutdannede nytilsatte lærere som det søkes tilskudd for er et estimert antall.

Søknadsskjema for å søke om tilskudd

I det elektroniske søknadsskjemaet skal søker blant annet oppgi: 

  • Antall nyutdannede nytilsatte lærere som skal få veiledning
  • Antall planlagte veiledningstimer per nyutdannet nytilsatt lærer
  • At veiledningen vil være i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og kole».

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet gis som en sats per nyutdannet nytilsatt lærer som skal få veiledning. Satsen vil i 2019 ikke bli lavere enn 18 666 kroner. Endelig sats beregnes ut fra gjeldende bevilgning til veiledning delt på hvor mange nyutdannede nytilsatte lærere som det totalt søkes om midler for.

Tilskuddet tildeles for ett skoleår om gangen. Tildelingskriteriene er de samme for friskoler og kommunale skoler.

3. Dette må du rapportere

Tilskuddsmottaker skal ved henvendelse fra Utdanningsdirektoratet rapportere på:

  • Antall nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen som har fått veiledning
  • Antall timer med veiledning som er gitt - individuelt og/eller i gruppe
  • Om veiledningen har vært i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole»

Retningslinjer til for tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!