Tilskudd til redusert foreldrebetaling i SFO ved frittstående grunnskoler

Tilskuddet skal bidra til at skolen får dekket inntektstapet de har på grunn av redusert foreldrebetaling for elever på 1.- 4. trinn.

Tilskuddsordningen skal bidra til at foreldrebetalingen for en SFO-plass ved frittstående grunnskoler maksimalt skal utgjøre 6 prosent av husholdets samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

Hvem kan motta tilskudd?

Frittstående grunnskoler som er godkjent etter friskoleloven § 2-1 og som har egen SFO som tilleggsvirksomhet (etter økonomiforskrift til friskolelovens § 7-1 bokstav a). 

I tillegg skal Den tysk-norske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo omfattes av ordningen, dersom de driver egen SFO for elever på 1.- 4. trinn.

Andre aktører som driver SFO er ikke omfattet av denne tilskuddsordningen.

Om ordningen

Vilkåret for å få utbetalt tilskudd er at skolen har rapportert i den årlige GSI-rapporteringen at de tilbyr SFO.

Skolen skal bruke midlene til å gi redusert foreldrebetaling ved skolens SFO på 1.- 4. trinn, og tilskuddet skal bidra til at skolen får dekket inntektstapet. 

Tilskuddet vil bli utbetalt to ganger i året, i november for høstterminen og i mai for vårterminen.

1. Før du mottar tilskudd

Skolen må søke Utdanningsdirektoratet om tilskudd. I søknaden må du oppgi antall elever som skal motta redusert foreldrebetaling i SFO, antall måneder det søkes om og hvor stort inntektsbortfall du har knyttet til den reduserte foreldrebetalingen.

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. november 2021.

2. Slik beregner vi tilskuddet

Utdanningsdirektoratet vurderer skolens søknad og gjør vedtak om tildeling av midler. Dersom det samlede beløpet skolen søker refusjon for overstiger bevilgningen avsatt for posten, vil vi avkorte tilskuddet forholdsmessig for den enkelte tilskuddsmottaker. Slik beregner du refusjon.

Tilskuddet skal kompensere for differansen mellom skolens ordinære sats for SFO og de reduserte satsene foreldrene betaler for SFO.

Kostpenger eller andre ekstraaktiviteter som SFO tar betaling for utover ordinært tilbud, skal ikke regnes inn som grunnlag for reduksjon av foreldrebetalingen.

3. Dette må du rapportere

Refusjonen regnes ut fra det skolen rapporterer om SFO i den årlige GSI-rapporteringen. Dette gjelder månedlig foreldrebetaling i SFO og om skolens SFO har inntektsgraderte betalingssatser.

Skolen skal melde fra til Utdanningsdirektoratet dersom elever med redusert foreldrebetaling sier opp SFO-plassen i løpet av skoleåret. For mye utbetalt tilskudd skal betales tilbake til Utdanningsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!