Tilskudd til redusert foreldrebetaling i SFO ved frittstående grunnskoler

Tilskuddet skal bidra til at skolen får dekket inntektstapet de har på grunn av redusert foreldrebetaling for elever på 1.- 4. trinn.

Tilskuddsordningen skal bidra til at foreldrebetalingen for en SFO-plass ved frittstående grunnskoler maksimalt skal utgjøre 6 prosent av husholdets samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

Hvem kan motta tilskudd?

Frittstående grunnskoler som er godkjent etter friskoleloven § 2-1 og som har egen SFO som tilleggsvirksomhet (etter økonomiforskrift til friskolelovens § 7-1 bokstav a). 

I tillegg skal Den tysk-norske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo omfattes av ordningen, dersom de driver egen SFO for elever på 1.- 4. trinn.

Andre aktører som driver SFO er ikke omfattet av denne tilskuddsordningen.

Om ordningen

Vilkåret for å få utbetalt tilskudd er at skolen har rapportert i den årlige GSI-rapporteringen at de tilbyr SFO.

Skolen skal bruke midlene til å gi redusert foreldrebetaling ved skolens SFO på 1.- 4. trinn, og tilskuddet skal bidra til at skolen får dekket inntektstapet. 

Tilskuddet vil bli utbetalt to ganger i året, i november for høstterminen og i mai for vårterminen.

1. Før du mottar tilskudd

Skolen må søke Utdanningsdirektoratet om tilskudd. I søknaden må du oppgi antall elever som skal motta redusert foreldrebetaling i SFO, antall måneder det søkes om og hvor stort inntektsbortfall du har knyttet til den reduserte foreldrebetalingen.

Send inn elektronisk søknad om tilskudd innen 1. november hvert år.

Vi legger ut søknadsskjemaet i løpet av september 2021.

2. Slik beregner vi tilskuddet

Utdanningsdirektoratet vurderer skolens søknad og gjør vedtak om tildeling av midler. Dersom det samlede beløpet skolen søker refusjon for overstiger bevilgningen avsatt for posten, vil vi avkorte tilskuddet forholdsmessig for den enkelte tilskuddsmottaker.

Tilskuddet skal kompensere for differansen mellom skolens ordinære sats for SFO og de reduserte satsene foreldrene betaler for SFO.

Kostpenger eller andre ekstraaktiviteter som SFO tar betaling for utover ordinært tilbud, skal ikke regnes inn som grunnlag for reduksjon av foreldrebetalingen.

3. Dette må du rapportere

Refusjonen regnes ut fra det skolen rapporterer om SFO i den årlige GSI-rapporteringen. Dette gjelder månedlig foreldrebetaling i SFO og om skolens SFO har inntektsgraderte betalingssatser.

Skolen skal melde fra til Utdanningsdirektoratet dersom elever med redusert foreldrebetaling sier opp SFO-plassen i løpet av skoleåret. For mye utbetalt tilskudd skal betales tilbake til Utdanningsdirektoratet.

Retningslinjer for redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) ved frittstående skoler, kap. 228 post 84 

Retningslinjer for kap. 228 post 84, Redusert foreldrebetaling i SFO ved frittstående grunnskoler , Den tysk-norske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo. Fastslått av Kunnskapsdepartementet 09.04.2021. Retningslinjene trer i kraft fra samme dato. 


DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

1. MÅL FOR ORDNINGEN

1.1 Mål

Mål for tilskuddsordningen er å bidra til at SFO ved de frittstående grunnskolene kan tilby redusert foreldrebetaling for elever på 1.–4. trinn på lik linje med offentlig SFO.

Tilskuddsordningen skal medføre at foreldrebetalingen for en SFO-plass maksimalt skal utgjøre 6 pst. av husholdets samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

1.2 Tilskuddsmottakere

Frittstående grunnskoler som er godkjent etter friskoleloven § 2-1 og som har SFO som tilleggsvirksomhet etter økonomiforskrift til friskolelovens § 7-1 bokstav a.

Den tysk-norske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo omfattes av ordningen, dersom de driver egen SFO for elever på 1.- 4. trinn. Heretter omtales disse skolene som friskoler/skoler.

SFO som gis gjennom andre aktører, omfattes ikke av tilskuddsordningen.

1.3 Målgruppe

Frittstående grunnskoler som er godkjent etter friskolelovens § 2-1, Den tysk-norske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo som driver eget SFO for elever på 1.- 4. trinn.

2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE

Kriterium:

  • At foreldre med lav inntekt har fått redusert SFO-betaling for elever i SFO i den perioden skolen søker refusjon for
  • At skolen driver egen SFO, innenfor virksomheten

Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelse:

  • Søknad fra skolen
  • Rapportering av SFO i GSI

3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER

3.1 Vilkår for å få støtte

Vilkåret for å få utbetalt tilskudd er at skolen har rapportert i den årlige GSI-rapporteringen at de tilbyr SFO. Skolen skal bruke midlene til å gi redusert foreldrebetaling ved skolens SFO på 1.- 4. trinn.

Tilskuddet skal bidra til at skolen får dekket inntektstapet skolen har med bakgrunn i at de gir redusert foreldrebetaling for SFO for elever på 1.- 4. trinn.

3.2 Tildelingskriterier

Kompensasjonen gjelder SFO som drives av frittstående skoler, Den tysk-norske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo.

Skolen gir redusert foreldrebetaling i SFO, slik at en SFO-plass maksimalt skal utgjøre 6 pst. av husholdets samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Ordningen er samtykkebasert fra foreldrenes side.

Skolens vedtak om redusert tilskudd til foreldrebetaling er gyldig for ett SFO-år. Det må sendes inn ny søknad hvert år.

Frist for å sende inn søknad: skolen sender inn søknad om tilskudd til Utdanningsdirektoratet innen 01.11.

3.3 Beregningsregler

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen til tilskuddsordningen i statsbudsjettet setter en øvre ramme for samlet tilskuddssum som kan innvilges for det enkelte budsjettår.

Utdanningsdirektoratet vurderer skolens søknad og gjør vedtak om tildeling av midler. Dersom det samlede beløpet det søkes refusjon for overstiger bevilgningen avsatt for posten, vil tilskuddet bli avkortet forholdsmessig for den enkelte tilskuddsmottaker.

Tilskuddet skal kompensere for differansen mellom skolens ordinære sats for SFO og de reduserte satsene foreldrene betaler for SFO.

Kostpenger eller andre ekstraaktiviteter som SFO tar betaling for utover ordinært tilbud, skal ikke regnes inn som grunnlag for reduksjon av foreldrebetalingen.

Skolen skal melde fra til Utdanningsdirektoratet dersom elever med redusert foreldrebetaling sier opp SFO-plassen i løpet av skoleåret. For mye utbetalt tilskudd skal betales tilbake til Utdanningsdirektoratet.

4. OPPFØLGING OG KONTROLL

Refusjonen skal sees i sammenheng med det skolen rapporterer om SFO i den årlige GSI-rapporteringen. Dette gjelder månedlig foreldrebetaling i SFO og om skolens SFO har inntektsgraderte betalingssatser.

Direktoratet kan ved behov foreta stikkprøvekontroller av opplysninger som tilskuddsmottaker gir ved søknad om tilskudd. Denne kontrollen foretas etter en vurdering ut fra vesentlighet og risiko.

5. EVALUERING

Rutiner, frister og retningslinjer knyttet til evaluering av tilskuddsordninger er gitt i Retningslinjer for evalueringer, senest fastsatt av Kunnskapsdepartementet 28. mai 2008.


DEL II – FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN


6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN

Utdanningsdirektoratet er delegert ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen. Utdanningsdirektoratet skal:

  • informere om ordningen på udir.no
  • motta og behandle søknader fra skolene som omfattes av ordningen
  • beregne og utbetale tilskudd til de skolene som fyller vilkårene for tilskudd
  • gjøre tilskuddsbrevet tilgjengelig i Tavla
  • foreta ev. rapportering, oppfølging og kontroll

7. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN

Utdanningsdirektoratet orienterer om ordningen via Udir.no

8. SAKSGANG

8.1 Søknad

Skolen må søke Utdanningsdirektoratet om tilskudd. I søknaden må skolen oppgi antall elever som skal mottaredusert foreldrebetaling i SFO, antall måneder det søkes om og hvor stort inntektsbortfall de har knyttet til den reduserte foreldrebetalingen.

8.2 Tilskuddsbrev

Tilskuddsbrevet sendes elektronisk til friskolene og gjøres tilgjengelig i Tavla https://www.udir.no/verktoy/tavla/

8.3 Klageregler

Vedtak om tilskudd og avslag er å betrakte som enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven kapittel VI.

Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskudd. Kunnskapsdepartementet er klageinstans.

9. UTBETALING

Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskudd til de frittstående grunnskolene med SFO-tilbud som har redusert foreldrebetaling på bakgrunn i husholdets samlede inntekt.

Tilskuddet vil bli utbetalt med to terminer. November for høst terminen og i mai for vårterminen.

Skolene vil motta informasjon om at tilskuddet er utbetalt og at de vil finne beregning og tilskuddsbrev i Tavla.

10. RAPPORT FRA TILSKUDDSMOTTAKER

Refusjonen sees i sammenheng med det skolen rapporterer om SFO i GSI.

11. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR

Det kreves ikke attestasjon fra revisor.

12. KONTROLLRUTINER

Det kan ut fra risiko og vesentlighet foretas stikkprøver av opplysningene skolene har gitt ved søknad.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!