Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur og utstyr for frittstående grunn- og videregående skoler

Tilskuddet skal stimulere til innkjøp av digitalt utstyr, infrastruktur, fellesløsninger og digitale læremidler. 

Om ordningen

Målet for tilskuddsordningen er å legge til rette for digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19-utbruddet, gjennom å:

 • bidra til at elever og lærere i grunnopplæringen får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet
 • styrke digital infrastruktur og fellesløsninger, samt kompetanse på drift av disse
 • bidra til utjevning av levekårsforskjeller, der disse er til hinder for hjemmeundervisning 

Målgruppen for tilskuddsordningen er elever og lærere i frittstående grunn- og videregående skoler i Norge.

Tilskuddsordningen er midlertidig og knyttet til covid-19-utbruddet. Tiltak som støttes gjennom ordningen skal bidra til å realisere hjemmeundervisning.

Søknadsfrist er 29. april 2021.

Hvem kan søke?

 • Frittstående grunn- og videregående skoler i Norge som er godkjent etter friskoleloven.
 • Grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede, godkjent etter friskoleloven
 • Den tysk-norske skolen i Oslo
 • Den franske skolen i Oslo

Kap. 4 i voksenopplæringsloven er opphevet fra 1. januar 2021. Fra samme dato flyttes bestemmelsene til nytt kap. 6A i friskoleloven. Skoler som fra 1. januar 2021 er godkjent etter kap. 6A i friskoleloven omfattes ikke av tilskuddsordningen.

Dersom skolen driver virksomhet innenfor flere ulike skoleslag, skal det likevel bare sendes inn en søknad. Det er opp til skolen å vurdere hvordan tilskuddet skal fordeles mellom skoleslagene.

Støttebeløp

Rammen for tilskuddsordningen er på 3 millioner kroner. Vi stiller ikke krav til egenandel. Elevtallet pr. 1. oktober 2020 ligger til grunn for fordeling av midlene.

Last ned regneark for å se elevtall for din skole (.xlsx)

Dersom alle støtteberettigede skoler søker om midler for sine elever, vil tilskudd per elev bli på minimum 71 kroner. Når søknadsfristen går ut, vet vi hvor mange elever midlene skal fordeles på.

Kriterier for tilskudd

Ved utfylling av søknadsskjema må søkeren svare "ja" på at kriteriene vil bli oppfylt. Det er et krav at:

 • infrastruktur som anskaffes skal legge til rette for hjemmeundervisning
 • løsninger og utstyr som anskaffes skal tilrettelegge for kommunikasjon mellom lærer og elev
 • digitale læremidler som kjøpes inn må være listet opp i oversikten over digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte
 • søker som kjøper digitale læremidler benytter digitale veiledere for kvalitet i læremidler
 • søker rapporterer om bruken av tilskuddet på rapporteringsskjema innen fristen 1. mars 2022 

Ordinære driftsutgifter knyttet til fellesløsninger/infrastruktur kan ikke dekkes av tilskuddet. 

Om kravene

Skoleeier står fritt til å disponere midlene innenfor rammene av ordningen. Det er skoleeier som best kan vurdere hvilke behov som ikke er dekket på skolen. Noen eksempler på aktuelle tiltak:

 • nødvendig infrastruktur for å gjennomføre hjemmeundervisning, herunder nettilgang i form av mobilt bredbånd til utlån.
 • hente inn kapasitet og/eller kompetanse i organisasjonen for å ivareta infrastruktur/fellesløsninger som brukes ved hjemmeundervisning
 • digitalt utstyr som brukes til kommunikasjon mellom lærer og elev ved hjemmeundervisning. Utstyr som anskaffes kan være utstyr til utlån eller gå inn i «en-til-en»-ordning.

Søk om tilskudd. Fristen er 29. april 2021

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd

Vi behandler søknadene, utbetaler tilskudd og sender ut tilskuddsbrev begynnelsen av mai 2021. 

Rapportering

Alle som mottar tilskudd, må fylle ut et rapporteringsskjema. I skjemaet må tilskuddsmottaker blant annet:

 • stadfeste at midlene er brukt i samsvar med vilkårene for ordningen
 • opplyse om hvilke tiltak som er iverksatt
 • beskrive omfanget av tiltakene

Vi gjør oppmerksom på at kontrolltiltak kan bli iverksatt. Det kan for eksempel være stikkprøvekontroller med innsending av aktuell dokumentasjon knyttet til bruken av tilskuddet. 

Frist for rapportering er 1. mars 2022. Gå til rapporteringsskjemaet du skal bruke

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!