Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling til SFO

Frittstående grunnskoler skal etter søknad motta kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i perioden SFO-tilbudet må holde stengt eller har drift med redusert kapasitet, etter vedtak fattet av Helsedirektoratet

Kompensasjonen gis for å unngå at SFO-ansatte blir permittert under den pålagte stengingen.

Periodene det kan søkes for

Tilskuddsordningen er tidsavgrenset og gis med bakgrunn av det inntektstapet hver enkelt skole har på grunn av refusjon av ordinær foreldrebetaling i SFO.

  • Den første perioden det kan søkes refusjon for er perioden fra 13. mars til 13. april 2020. Elever som av ulike grunner har hatt et SFO-tilbud i denne perioden skal ikke betale for dette tilbudet. Skolen kan søke om refusjon også for disse elevene i denne perioden.
  • Den andre perioden det kan søkes refusjon for er perioden fra 14. april til 26. april 2020. Elever som mottar SFO tilbud i denne perioden skal betale for dette tilbudet. Skolen kan ikke søke om refusjon for disse elevene.

Friskolene må dokumentere hvor mye de har i inntektsbortfall knyttet til foreldrebetaling i begge disse periodene.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om refusjon er fredag 29. mai 2020 for begge periodene.

Hvem kan søke om tilskudd?

Frittstående grunnskoler (godkjent med hjemmel i friskoleloven) som har et inntektsbortfall i form av redusert foreldrebetaling i SFO på 1.- 4. trinn og for elever med særlige behov på 5.-7. trinn på grunn av stenging eller drift med redusert kapasitet, pålagt av myndighetene, med hjemmel i smittevernloven § 4-1.

Den tysk-norske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo skal også omfattes.

Om ordningen

Frittstående grunnskoler som mottar offentlig tilskudd og som har rapportert SFO-tilbudet i GSI skoleåret 2019-2020, kan søke om å få kompensert for bortfall av foreldrebetaling i perioden. Skolene må være i drift skoleåret 2019-2020 for å få utbetalt tilskuddet.

De frittstående grunnskolene må søke Utdanningsdirektoratet om tilskudd. Friskolene må dokumentere hvor mye de har i inntektsbortfall knyttet til foreldrebetaling. Friskolene blir ikke kompensert for bortfall av kostpenger, da dette i hovedsak går til mat og er utgifter friskolene ikke har i forbindelse med at SFO er stengt. Friskolene blir heller ikke kompensert for bortfall av foreldrebetaling for ekstra fritidsaktiviteter utover ordinært SFO-tilbud.

Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddsordningen er tidsavgrenset og gis med bakgrunn av det inntektstapet hver enkelt skole har på grunn av refusjon av ordinær foreldrebetaling i SFO.

Det gis ikke kompensasjon for bortfall av kostpenger eller dekning av bortfall av foreldrebetaling for ekstra fritidsaktiviteter utover ordinært SFO-tilbud.

Dersom en friskole foretar permitteringer av ansatte i SFO i perioden med pålagt stenging eller redusert drift, vil tilskudd for bortfall av foreldrebetaling avkortes. Det samme gjelder om allerede innbetalt foreldrebetaling ikke refunderes foreldrene.

Skjema for søknadsperioden 13. mars - 13. april

Søknadsskjema for refusjon
Vedlegg til søknadsskjema (excel)

Skjema for søknadsperioden 14. april - 26. april

Søknadsskjema for refusjon
Vedlegg til søknadsskjema (excel)

Retningslinjer for kompensasjon til friskoler.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!