Frittstående grunnskoler i Norge

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives frittstående grunnskoler med rett til statstilskudd, slik at foreldre og elever kan velge andre skoler enn de offentlige.

Hvem kan motta tilskudd?

Frittstående grunnskoler i Norge, som er godkjent etter friskoleloven

Om ordningen

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives frittstående grunnskoler med rett til statstilskudd, slik at foreldre og elever kan velge andre skoler enn de offentlige.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften av skolen. Skolen kan i tillegg kreve skolepenger fra elevene.

Lov og regelverk

Friskoleloven med tilhørende forskrifter

1. Før du mottar tilskudd

For å motta tilskudd må skolen ha fått driftstillatelse til å drive en frittstående grunnskole.

Du må rapportere elevtallsprognose for kommende høst i april og skolens elevtall pr 1. oktober. Rapporteringen gjøres elektronisk i Tavla.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet utbetales med 85% av en sats pr elev.

Satsene er beregnet med utgangspunkt i kostnadene i den offentlige skolen.

3. Dette må du rapportere

Skolen skal rapportere:

  • Elevtallsprognose pr. 1. oktober kommende skoleår i april.
  • Faktisk tilskuddsberettiget elevtall pr. 1. oktober i oktober.
  • Endrer elevtallet seg vesentlig fra innrapportert elevtallsprognose, skal skolen straks informere Utdanningsdirektoratet om dette, slik at utbetalingen til skolen justeres frem til endelig elevtelling i oktober.
  • Elever fordelt på hjemkommune en gang i året – korreksjonsordningen. Dataene brukes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til korreksjon av rammetilskuddet til alle landets kommuner.
  • Årsregnskap, revisjonsberetning og avdelingsregnskap innen 1. juni året etter regnskapsåret.

Elevtallet skal være innenfor skolens godkjente elevtall.

Statsautorisert eller registrert revisor skal:

  • Bekrefte at elevtallsrapportene er riktig, i egen mal.
  • Revidere årsregnskap.

Retningslinjer for tilskudd til frittstående grunnskoler i Norge

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!