Frittstående grunnskoler funksjonshemmede

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives frittstående grunnskoler for funksjonshemmede med rett til statstilskudd.

Hvem kan motta tilskudd?

Grunnskoler som er godkjent etter friskoleloven § 2-1 f, særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede

Om ordningen

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives frittstående grunnskoler for funksjonshemmede med rett til statstilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften av skolen. Skolene kan normalt ikke kreve skolepenger av elevene.

Spørsmål og henvendelser vedrørende regelverk skal rettes til statsforvalteren i eget fylke. Det er statsforvalteren som skal informere og veilede de frittstående skolene, allmennheten og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken, med et særskilt søkelys på regelverket

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Du må rapportere tilskuddsberettiget elevtall for hele skoleåret i oktober, og elevtallsprognose for neste skoleår i april.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet utbetales med 100 % av en sats pr. elev. Det gis tilskudd etter to ulike satser, en for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Endrer elevtall seg vesentlig fra innrapportert elevtallsprognose skal skolen straks informere direktoratet om dette til post@udir.no, slik at tilskuddsberegningen og utbetalingen kan justeres.

3. Dette må du rapportere

Tilskuddsberettiget elevtall, elevtallsprognoser, revisors særattestasjon og årsregnskap. All rapportering gjøres elektronisk i Tavla.

Statsautorisert eller registrert revisor skal:

  • Bekrefte elevtallsrapportene ved egen elektronisk særattestasjon.
  • Revidere årsregnskap.

Retningslinjer for tilskudd frittstående skoler for funksjonshemmede elever

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!