Tilskudd til samiske tiltak mot mobbing

Stortinget har for 2018 bevilget 1 mill. kroner til tiltak mot mobbing av barn og unge knyttet til samisk bakgrunn, språk og kultur.           

Les denne teksten på andre språk (lenker til sametinget.no)

Davvisámegillii

Julevsámegiella

Åarjelsaemiengïelese

 
Tilskudd kan gis til private og frivillige organisasjoner og inngår i arbeidet for       sektormålene i grunnopplæringen.

Hvem kan få tilskudd?

Private og frivillige organisasjoner, inkludert ideelle aksjeselskap, som fyller disse kriteriene:

 • er registrert i Enhetsregisteret
 • har et ideelt formål i henhold til sine vedtekter
 • representerer en interessegruppe, brukergruppe, et fagfelt etc.
 • er ikke organisert av det offentlige
 • baserer sitt arbeid på medlemsavgifter eller støtte fra offentlige myndigheter og/eller private givere
 • ikke har som formål å tjene penger (non-profit)
 • kan bidra positivt i samiske tiltak mot mobbing

Om tilskuddsbevilgningen

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt å bevilge 1 mill. kroner til samiske tiltak mot mobbing.

Tiltaket inngår i Kunnskapsdepartementets innsats for å nå sektormålene i grunnopplæringen, jf. Kunnskapsdepartementet sin årlege budsjett-proposisjon, Programkategori 07.20 Grunnopplæringa, side 38 flg.

Formålet for tiltakene må være å bidra til redusert mobbing blant barn og unge, relatert til samisk bakgrunn, språk eller kultur. Dette kan gjelde tiltak i barnehager, grunnskoler eller videregående skoler, eller knyttes til fritidstilbud for barn og unge. Det kan bl.a. søkes om midler til formidling av tiltak på ett eller flere av de samiske språkene.

Tiltakene kan være lokale eller nasjonale. Det er ønskelig at flest mulig barn og unge nås.

Tiltakene skal skje innenfor private og frivillige organisasjoners virksomhet. Samiske organisasjoner antas å ha særlig forutsetning for utforming av egnede tiltak, og oppfordres til å søke om tilskudd.

Det kan gis tilskudd til 1-årige tiltak, som blir gjennomført enten i organisasjonens ordinære drift eller som prosjektrettede tiltak i organisasjonen. Tiltaksperioden vil være omlag 12 måneder regnet fra det tidspunktet tilskuddsmottakerne mottar tilsagnsbrev for innvilgede tiltakssøknader.

Søknader må ha godt dokumenterte tiltaksplaner. Det må gå fram hvordan organisasjonen vil legge til rette for, og gjennomføre tiltakene. Organisasjonen må ha faglig og økonomisk forutsetning for å kunne lykkes med planlagte tiltak. Den forventede nytteeffekten må synliggjøres, gjennom beskrivelse av tiltakene og på hvilken måte tiltakene vil kunne bidra positivt i innsats mot mobbing av barn og unge i områder der det bor samer.

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler etter en samlet skjønnsmessig vurdering.

Tilskuddsbevilgningen er budsjettstyrt. Stortingets bevilgning på 1 mill. kroner utgjør den øvre rammen for total tilskuddssum som kan innvilges til dette formålet for 2018.

Lovhjemmel

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Send søknad til Utdanningsdirektoratet med disse opplysningene om søkerorganisasjonen:

 • organisasjonens navn i samsvar med registrering i Enhetsregisteret
 • organisasjonsform, dokumentert med utskrift fra Enhetsregisteret
 • organisasjonsnummer
 • postadresse
 • søknadsbeløp
 • bankkontonummer for utbetaling av eventuelt tilskudd, og bekreftelse fra bank av at bankkontoen tilhører søkerorganisasjonen (søkerorganisasjonens navn og organisasjonsnummer skal framgå av bankens bekreftelse)
 • to e-postadresser, der en av disse er organisasjonens felles e-postadresse/postmottak
 • organisasjonens eventuelle nettsideadresse
 • telefonnummer
 • oppdatert informasjon om daglig leder, styreleder og eventuelt andre ansvarlige nøkkelpersoner i organisasjonen
 • organisasjonens vedtekter
 • organisasjonens siste årsrapport og revisorattesterte årsregnskap
 • årsbudsjett for organisasjonen og budsjett for søknadens tiltak
 • opplysning om det er søkt om tilskudd fra andre instanser til tiltaket/aktiviteten
 • opplysninger om hvordan planlagte tiltak vil kunne bidra til å motvirke mobbing av barn og unge knyttet til samisk bakgrunn, språk og kultur, dvs. organisasjonens plan for tiltakets gjennomføring og forventet omfang

Det er utarbeidet et søknadsskjema som er obligatorisk, og som skal fylles ut og legges ved søknaden.

Obligatorisk søknadsskjema

Søknadsfristen er 31. august 2018.

Søknader som er mottatt hos Utdanningsdirektoratet etter søknadsfristen, blir ikke saksbehandlet.

2. Slik blir tilskuddet beregnet

Ordningen har ikke berekningsregler. Den samlede bevilgningen på 1 mill. kroner til formålet ble fastsatt i Stortingets budsjettvedtak for 2018.
Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler etter en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag.

3. Dette må du rapportere

Du skal sende inn disse rapportene:

-Tiltaksrapport og eventuelt andre dokument som beskriver gjennomføringen av tiltakene i tilskuddsåret.

 • Av rapporten må det framgå hvordan organisasjonens tiltak har bidratt til å motvirke mobbing av barn og unge knyttet til samisk bakgrunn, språk og kultur, og hvordan organisasjonens tiltak er gjennomført i samsvar med vilkårene for innvilget tilskudd.

-Tiltaksregnskap og revisjonsmelding for tiltakene.

 • Tiltaksregnskap, som skal kunne sammenholdes med tiltaksbudsjettet i søknaden.
 • Tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet må spesifiseres i en egen linje i tiltaksregnskapet.
 • Revisjonsmelding for tiltaksregnskapet.
 • Årsregnskap og årsrapport for organisasjonens samlede virksomhet i tildelingsåret. Tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet må spesifiseres i en egen linje i årsregnskapet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!