Oversettelse og utvikling av pedagogisk barnehagemateriell og læremidler på ukrainsk

Utviklere av læremidler kan søke om tilskudd til oversettelse og utvikling av pedagogisk barnehagemateriell og læremidler på ukrainsk og/eller russisk. 

Hvem kan søke: Læremiddelutviklere (se spesifikasjon under)
Her søker dere:

Søknadsfrist: fortløpende
Prosjektperiode: Prosjekter må ferdigstilles innen 15. november 2022
Egenandel: drift, tilgjengelighet og oppdatering i fem år
Rapporteringsfrist: som angitt i tilsagnsbrev

Formålet med tilskuddet

Regjeringen har i Prop 78 S (2021-2022) foreslått 40 millioner kroner til oversettelse og utvikling av pedagogisk barnehagemateriell og læremidler, hovedsakelig på ukrainsk, men også på russisk, i forbindelse med massefluktsituasjonen i Ukraina. Midlene skal bidra til at barn, unge og voksne på flukt raskt får tilgang til pedagogisk barnehagemateriell og læremidler.

Utdanningsdirektoratet tar forbehold om at utbetalingen kun kan skje etter godkjennng av bevilgningsforslaget i Stortinget.

Hvem kan søke?

Offentlige og private virksomheter som oppfyller dokumentasjonskravene – enten kommersielle, ikke-kommersielle eller ideelle  kan søke om støtte.

Er virksomheten din registrert utenfor Norge? Ta kontakt før du søker.

Hvem kan ikke søke?

Privatpersoner kan ikke søke.

Plan for søknadsbehandling

Vi behandler fortløpende søknader på følgende tidspunkter:

 • Uke 17
 • Uke 20
 • Uke 22
 • Uke 25
 • August 2022 (nærmere tidspunkt kommer)

Prioriteringer

Vi gir støtte til oversetting og utvikling av pedagogisk barnehagemateriell og læremidler på hovedsakelig ukrainsk, men også på russisk. Du kan søke om midler til prosjekter som allerede er gjennomført med samme formål. Dersom søknaden bare omfatter ett språk, vil ukrainsk prioriteres foran russisk. Prioriteringen skyldes at tilgangen til pedagogisk barnehagemateriell/læremidler på ukrainsk er dårligere enn for russisk i Norge. Du kan søke om støtte til å oversette og tilrettelegge eksisterende produkter, inkludert elementer av nyutvikling. Søknader som kun omfatter nyutvikling, vil i utgangspunktet ikke bli prioritert.

Digitale læremidler prioriteres foran trykte for bruk i skole og voksenopplæring.

Prioriteringene omfatter:

 • trykt eller digitalt flerspråklig pedagogisk barnehagemateriell der både norsk og minoritetsspråket er brukt parallelt
 • oversetting av trykte barnebøker fra norsk til ukrainsk/russisk for bruk i barnehagen
 • læremidler i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR07-02) – særskilt norskopplæring
 • læremidler til læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR08-02) – morsmålsopplæring
 • læremidler for tospråklig fagopplæring
 • læremidler i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven og integreringsloven

Kriterier for tildeling

 • Fortløpende publisering av pedagogisk barnehagemateriell/læremiddelet når mulig. Hele eller deler av produktet skal være tilgjengelig innen tre måneder etter at søknaden er innvilget.
 • Gratis tilgang for målgruppen til trykte og lisensierte produkter i tre år fra publisering.
 • Innhold skal helt eller delvis være åpent tilgjengelig uten innlogging for læremidler via skolekassa.no, og for pedagogisk barnehagemateriell på NAFO sine nettsider. Lenken må gå direkte til innholdet det er gitt tilskudd til. Innhold som skal gjøres åpent tilgjengelig må ikke lagre aktivitetsdata eller personopplysninger for barn/elever/deltakere jf. personopplysningsloven.
 • Minimumskravet til oversettelse er en kvalitetssikret versjon av maskinoversatt innhold.

Søknaden må inneholde


Din søknad må oppfylle visse krav. 

 • Søker skal stå for drift og vedlikehold av digitale komponenter i minst fem år fra de er tilgjengelige. Trykte læremidler og pedagogisk barnehagemateriell skal også være tilgjengelige i minst fem år fra de er produserte. Drift, vedlikehold og tilgjengelighet utgjør egenandelen i prosjektet.
 • Søker må ha tilstrekkelig og relevant kompetanse i prosjektgjennomføringen. Prosjektgruppen må i sum ha kompetanse som er fagspesifikk, pedagogisk/didaktisk og teknisk, samt ha kompetanse i pedagogisk bruk av IKT.
 • Søker må levere prosjektbudsjett på oppsatt mal i sin søknad.
 • Læremiddelet/det pedagogiske barnehagemateriellet er utviklet etter gjeldende lovverk for personopplysninger jf. personopplysningsloven.
 • Læremiddelet/det pedagogiske barnehagemateriellet skal oppfylle krav til universell utforming, jf forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Prosjektet må ha en plan for arbeidet med universell utforming.
 • For autentisering og tilgang til person- og gruppeinformasjon er det et krav å benytte seg av Feide.
 • Digitale læremidler/pedagogisk barnehagemateriell skal gjøre bruk av alminnelig anerkjente og åpne standarder.
 • De digitale komponentene skal som et minimum fungere for de mest brukte operativssystemene for alle digitale enheter innenfor sin kategori: enten for smarttelefoner, nettbrett eller PC/Mac.
 • Sluttbruker skal kunne ta i bruk digitale komponenter uten å bruke spesielle lisensbaserte tjenester eller abonnement fra tredjepart. Dette betyr at brukeren kan benytte innhold og funksjonalitet i læremiddelet uten å måtte kjøpe andre tjenester.
 • Læremiddel skal merkes i samsvar med norsk standard NS 4180:2020 Læringsteknologi - Metadata for læringsressurser der utdanningsspesifikke egenskaper i kap. 5.2.2 fylles ut med referanser til Grep (den nasjonale læreplandatabasen for grunnopplæringen).
 • Det skal brukes tekniske løsninger som gjør det mulig å legge til rette for oversettelse til samisk.
 • Søkeren skal, uten vederlag, sørge for å overlate innhold i elektronisk form til statlige produsenter av tilrettelagte utgaver til synshemmede og lesehemmede eller til personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.
 • Læremiddelet/det pedagogiske barnehagemateriellet skal utvikles i samsvar med likestillingsloven; det skal fremme likeverd, hindre diskriminering og ta hensyn til det flerkulturelle samfunnet.
 • Digitale komponenter skal ha mulighet for å legge til nye språk der ulike alfabet og skriveretninger ivaretas. Læremiddelet skal inneholde brukerveiledning som beskriver håndtering av ulike alfabet og skriveretninger.

For læremiddel gjelder følgende:

 • Læremiddelet tilfredsstiller definisjonen av læremiddel i gjeldende lovverk jf. forskrift til opplæringsloven. Det vil si at det er utviklet til bruk i opplæringa og dekker hele eller deler av kompetansemålene i læreplanverket.

For alle digitale produkt gjelder følgende:

 • Læremiddelet/det pedagogiske barnehagemateriellet er utviklet etter gjeldende lovverk for personopplysninger jf. personopplysningsloven.
 • Læremiddelet/det pedagogiske barnehagemateriellet er utviklet etter gjeldende lovverk for universell utforming av læremiddel jf. forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Søker kan bli bedt om å sende inn dokumentasjon på at de oppfyller kriteriene før, under eller etter søknadsbehandling.

Utdanningsdirektoratet krever at følgende dokumentasjon kan legges fram ved stikkprøvekontroll:

 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret, eller tilsvarende attest fra faglig register fra det landet du er registrert i.
 • Attest for betalte skatter og avgifter som ikke er eldre enn seks måneder.
 • Søker må ikke være i pågående gjeldsakkord eller konkursforhandlinger, og må ha ei finansiell stilling som gjør det mulig å oppfylle oppdraget. Aktuell dokumentasjon:
  • Søkers siste årsberetning til Brønnøysundregisteret og nyere opplysninger som har relevans med hensyn til regnskapstallene til søkeren.
  • Søkers årsregnskap eller utdrag av dette.
  • Erklæring om søkers omsetning de siste årene som har betydning for dette oppdraget.
 • Søker skal være tilstrekkelig faglig og organisasjonsmessig kvalifisert til å oppfylle oppdraget. Informasjon som kan være aktuell for å belyse dette er for eksempel organisasjonsplan, årsrapport, tallet på ansatte, samt tidligere og løpende prosjekt finansiert gjennom tilskuddsordninger hos Udir.

Nyopprettede foretak kan fremvise en erklæring om driften fra revisor til erstatning for årsregnskap, årsberetning og omsetning de siste årene.

Søkere fra offentlige instanser er unntatt krav om å dokumentere sin økonomiske og finansielle stilling. Dette må begrunnes skriftlig.

Hvordan vurderer vi søknaden?

Øvre grense for tilskudd per prosjekt er 1,5 millioner kroner.

 • Søknader behandles fortløpende. Rask realisering av prosjektene er viktig.
 • Søknader kan bli avslått med begrunnelse i at den totale budsjettrammen for ordningen ikke kan overskrides.
 • Direktoratet forbeholder seg retten til å avslå søknader på bakgrunn av allerede innvilgede søknader/eksisterende tilbud innenfor ulike læreplaner og trinn.
 • Du kan søke om støtte til å oversette og tilrettelegge eksisterende produkter, inkludert elementer av nyutvikling. Budsjettmalen (Excel) tar utgangspunkt i en sats for antall tegn med mellomrom som skal oversettes.
 • Satsen er lik for trykte og digitale produkter. Den tar høyde for utgifter som følger med oversettelsesarbeidet, inkludert tilrettelegging og frikjøp for kostnadsfri tilgang i tre år. Dersom søknaden omfatter elementer av nyutvikling knyttet til det eksisterende produktet, må fanen «Nyutvikling» i budsjettmalen fylles ut.
 • Søknaden skal synliggjøre ivaretakelse av opplæring for minoritetsspråklige barn/elever/deltakere.
 • For læremidler: Søknaden skal synliggjøre en helhetlig forståelse av kvalitetskriteriene i Udirs veileder for kvalitet i læremidler. Søknaden skal særlig vise hvordan påstandene som er spesielt relevant for språklige minoriteter blir brukt i eget produkt.
 • Pedagogisk barnehagemateriell: Søknaden skal synliggjøre en helhetlig forståelse av pedagogisk og didaktisk kvalitet som støtter lek og læring for minoritetsspråklige barn iht. barnehagens verdigrunnlag, barnehagens arbeidsmåter og aktuelle fagområder i rammeplanen.
 • Søker må ha tilstrekkelig og relevant kompetanse i prosjektgjennomføringen. Kompetanse i ukrainsk og/eller russisk/andrespråkstilegnelse/flerkulturell pedagogikk/migrasjonspedagogikk skal spesifiseres i søknadsskjemaet.

Tildelinger

Publisert 19.05.2022

SøkerSøknadstittelInnvilget beløp
3D LEARNING AS 3DL digital innhold tilpasset til Ukarainske og russiske både på Vanlig flater og VR 1 235 000
CYBERBOOK AS Matematikk 5–7 ukrainsk russisk med lyd 1 297 504
CYBERBOOK AS NorskPluss Barn – ukrainsk russisk 164 863
CYBERBOOK AS NorskPluss Ungdom ukrainsk russisk 211 623
CYBERBOOK AS NorskPluss A1/A2 ukrainsk russisk 218 050
CYBERBOOK AS Matematikk 1–4 ukrainsk russisk med lyd 1 169 693
GROM AS Troll i ord - språkversjonering til ukrainsk og russisk 880 989
INKREMENT AS Ukrainsk Matte 1–4 1 156 296
KLAR KOMPETANSE AS KLAR app – ukrainsk og russisk oversettelse 576 600
TV 2 SKOLE AS God læring 1–4 på ukrainsk 1 500 000
TV 2 SKOLE AS God læring 5–7 på ukrainsk 1 500 000
TV 2 SKOLE AS God læring 8–10 ukrainsk 1 500 000
SUM   11 410 618

Listen med tilskuddsmottakere er lagt til.

SøkerSøknadstittelInnvilget beløp
Creza AS Creaza på ukrainsk og russisk 1 478 000
Cappelen Damm AS På vei/Stein på stein ordlister norsk-ukrainsk 85 500
Cappelen Damm AS Norsk start begrepsliste på ukrainsk 14 250
Cappelen Damm AS På praksisplassen, ukrainsk utgave 60 000
Cappelen Damm AS Norsk på 1-2-3, ukrainsk begrepsliste 26 250
Cappelen Damm AS Basar Ordbank på ukrainsk og russisk 207 500
Gyldendal  Norsk Forlag AS Salaby barnehage: "Trampoline" på ukrainsk og russisk 1 496 820
Vestland Fylkeskommune Ukrainske ressurser i samfunnskunnskap 66 000
Norske Læremidler AS EnTo Matte – oversettelse av tavleintroer 147 400
Cappelen Damm AS Inkluderende undervisning – begrepsbank på ukrainsk og russisk 828 400
Cappelen Damm AS Øvehefter i norsk og engelsk, tilpasset ukrainskspråklige elever 1 110 000
Cappelen Damm AS Tilrettelegge filmer i KRLE 3.-10. trinn og oversette 10 skjønnlitterære bøker om verdensreligionene og livssynshumanisme 1 485 000
Cappelen Damm AS Hei! A1 ordliste på ukrainsk 19 500
Aftenposten AS Aftenposten Junior skole på ukrainsk  1 050 000
SUM   8 074 620

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!