Oversettelse og utvikling av pedagogisk barnehagemateriell og læremidler på ukrainsk

Utviklere av læremidler kan søke om tilskudd til oversettelse og utvikling av pedagogisk barnehagemateriell og læremidler på ukrainsk og/eller russisk. 

Hvem kan søke: Læremiddelutviklere (se spesifikasjon under)
Her søker dere:

Søknadsfrist: tirsdag 6. september
Prosjektperiode: prosjekter må ferdigstilles innen 15. november 2022
Egenandel: drift, tilgjengelighet og oppdatering i fem år
Rapporteringsfrist: som angitt i tilsagnsbrev

Formålet med tilskuddet

Regjeringen har i Prop 78 S (2021-2022) foreslått 40 millioner kroner til oversettelse og utvikling av pedagogisk barnehagemateriell og læremidler, hovedsakelig på ukrainsk, men også på russisk, i forbindelse med massefluktsituasjonen i Ukraina. Midlene skal bidra til at barn, unge og voksne på flukt raskt får tilgang til pedagogisk barnehagemateriell og læremidler.

Utdanningsdirektoratet tar forbehold om at utbetalingen kun kan skje etter godkjennng av bevilgningsforslaget i Stortinget.

Hvem kan søke?

Offentlige og private virksomheter som oppfyller dokumentasjonskravene – enten kommersielle, ikke-kommersielle eller ideelle kan søke om støtte.

Er virksomheten din registrert utenfor Norge? Ta kontakt før du søker.

Hvem kan ikke søke?

Privatpersoner kan ikke søke.

Prioriteringer

Vi gir støtte til oversetting og utvikling av pedagogisk barnehagemateriell og læremidler på hovedsakelig ukrainsk, men også på russisk. Du kan søke om midler til prosjekter som allerede er gjennomført med samme formål. Dersom søknaden bare omfatter ett språk, vil ukrainsk prioriteres foran russisk. Prioriteringen skyldes at tilgangen til pedagogisk barnehagemateriell/læremidler på ukrainsk er dårligere enn for russisk i Norge. Du kan søke om støtte til å oversette og tilrettelegge eksisterende produkter, inkludert elementer av nyutvikling. Søknader som kun omfatter nyutvikling, vil i utgangspunktet ikke bli prioritert.

Digitale læremidler prioriteres foran trykte for bruk i skole og voksenopplæring.

Prioriteringene omfatter:

 • trykt eller digitalt flerspråklig pedagogisk barnehagemateriell der både norsk og minoritetsspråket er brukt parallelt
 • oversetting av trykte barnebøker fra norsk til ukrainsk/russisk for bruk i barnehagen
 • læremidler i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR07-02) – særskilt norskopplæring
 • læremidler til læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR08-02) – morsmålsopplæring
 • læremidler for tospråklig fagopplæring
 • læremidler i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven og integreringsloven

Kriterier for tildeling

 • Fortløpende publisering av pedagogisk barnehagemateriell/læremiddelet når mulig. Hele eller deler av produktet skal være tilgjengelig innen tre måneder etter at søknaden er innvilget.
 • Gratis tilgang for målgruppen til trykte og lisensierte produkter i tre år fra publisering.
 • Innhold skal helt eller delvis være åpent tilgjengelig uten innlogging for læremidler via skolekassa.no, og for pedagogisk barnehagemateriell på NAFO sine nettsider. Lenken må gå direkte til innholdet det er gitt tilskudd til. Innhold som skal gjøres åpent tilgjengelig må ikke lagre aktivitetsdata eller personopplysninger for barn/elever/deltakere jf. personopplysningsloven.
 • Minimumskravet til oversettelse er en kvalitetssikret versjon av maskinoversatt innhold.

Søknaden må inneholde

Hvordan vurderer vi søknaden?

Øvre grense for tilskudd per prosjekt er 1,5 millioner kroner.

 • Søknader behandles fortløpende. Rask realisering av prosjektene er viktig.
 • Søknader kan bli avslått med begrunnelse i at den totale budsjettrammen for ordningen ikke kan overskrides.
 • Direktoratet forbeholder seg retten til å avslå søknader på bakgrunn av allerede innvilgede søknader/eksisterende tilbud innenfor ulike læreplaner og trinn.
 • Du kan søke om støtte til å oversette og tilrettelegge eksisterende produkter, inkludert elementer av nyutvikling. Budsjettmalen (Excel) tar utgangspunkt i en sats for antall tegn med mellomrom som skal oversettes.
 • Satsen er lik for trykte og digitale produkter. Den tar høyde for utgifter som følger med oversettelsesarbeidet, inkludert tilrettelegging og frikjøp for kostnadsfri tilgang i tre år. Dersom søknaden omfatter elementer av nyutvikling knyttet til det eksisterende produktet, må fanen «Nyutvikling» i budsjettmalen fylles ut.
 • Søknaden skal synliggjøre ivaretakelse av opplæring for minoritetsspråklige barn/elever/deltakere.
 • For læremidler: Søknaden skal synliggjøre en helhetlig forståelse av kvalitetskriteriene i Udirs veileder for kvalitet i læremidler. Søknaden skal særlig vise hvordan påstandene som er spesielt relevant for språklige minoriteter blir brukt i eget produkt.
 • Pedagogisk barnehagemateriell: Søknaden skal synliggjøre en helhetlig forståelse av pedagogisk og didaktisk kvalitet som støtter lek og læring for minoritetsspråklige barn iht. barnehagens verdigrunnlag, barnehagens arbeidsmåter og aktuelle fagområder i rammeplanen.
 • Søker må ha tilstrekkelig og relevant kompetanse i prosjektgjennomføringen. Kompetanse i ukrainsk og/eller russisk/andrespråkstilegnelse/flerkulturell pedagogikk/migrasjonspedagogikk skal spesifiseres i søknadsskjemaet.

Tildelinger