Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringa

Tilskuddet skal bidra til å finansiere drifta for tilskuddsmottakerne. Målet for ordningen er å bidra til økt kvalitet i kulturskolen og i arbeidet med kunst og kultur i grunnopplæringa.

Hvem kan motta tilskudd?

Kunst- og kulturorganisasjoner som er navngitt under kap. 225 post 75 i statsbudsjettet

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til å finansiere drifta for tilskuddsmottakerne. Målet for ordningen er å bidra til økt kvalitet i kulturskolen og i arbeidet med kunst og kultur i grunnopplæringa.

Tilskuddsmottakers arbeid og tiltak skal:

  • bidra til kvalitet for elevene og kompetanseheving for de ansatte i kulturskolen og i grunnopplæringa
  • støtte opp om nasjonale satsinger og samarbeid mellom opplæringssektoren og kultursektoren
  • bidra til utvikling av gode modeller for innhold, organisering og samarbeid lokalt

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Du skal sende en årlig plan til Utdanningsdirektoratet innen 1. desember året før tilskuddsåret.

Den årlige planen skal angi hovedprioriteringene for bruken av tilskuddet. Det skal også framgå hvordan årets bevilgning er planlagt disponert på henholdsvis tilskudd til driftsstøtte, tilskudd til prosjektstøtte og tilskudd til medlemsorganisasjoner.

2. Slik beregnes tilskuddet

Ordningen har ingen beregningsregler. Tilskuddet blir bevilget på egen post på statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget. Kunnskapsdepartementet fastsetter fordelingen av tilskuddet til hver mottaker innenfor Stortingets bevilgning på budsjettposten.

Tilskuddet blir utbetalt i to terminer, februar og august.

3. Dette må du rapportere

Du skal sende inn årsrapport og revisorattestert årsregnskap innen 1. juli året etter tildelingsåret.

  • Årsregnskapet skal spesifisere i noter hvordan samlet tilskudd er fordelt på prosjekter og medlemsorganisasjoner. Statstilskuddet fra tilskuddsordningen og eventuelt andre statlige tilskudd skal fremgå på egne linjer i resultatregnskapet eller i note.
  • Årsrapport og eventuelt andre dokumenter skal gi en beskrivelse av årets samlede aktivitet for bruken av statstilskuddet og hvilke resultat som er oppnådd, herunder prosjekter og medlemsorganisasjoner som er finansiert av tilskuddet.

Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!