Søk om midler til lesestimulering

Dersom du jobber i en ideell eller frivillig organisasjon, kan du søke tilskudd for å utvikle aktiviteter eller prosjekter som retter seg mot barn og unges språk, lese- og/eller skrivelyst.

Søknadsfristen er 6. mars 2020

I forbindelse med oppfølgingen av Rom for demokrati og dannelse – Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 lyser vi ut midler til lesestimuleringstiltak rettet mot barnehage og skole.

Rammen på tilskuddet er ca. 4 millioner kroner.

Hvem kan søke om tilskudd?

Private og frivillige organisasjoner enten i sin ordinære drift eller som særskilte prosjekt, utvikler og iverksetter tiltak som på ulike måter kan bidra til å nå målene for strategien og som fyller kriteriene nedenfor:

  • er registrert i enhetsregistret
  • har i samsvar med sine vedtekter et ideelt formål
  • representerer ei interessegruppe, målgruppe eller et aktuelt temaområde innenfor strategien
  • er ikke organisert av det offentlige
  • baserer sitt arbeid på medlemsavgifter eller støtte fra offentlige myndigheter og/eller private givere
  • har ikke som formål å tjene penger (non-profit)
  • har vedtektsfestet at et eventuelt overskudd blir ført tilbake til organisasjonens drift
  • kan bidra på en positiv måte for å nå målene i strategien

Hva slags prosjekter gir vi tilskudd til?

Tilskudd kan gis til ulike prosjekter og lesestimuleringstiltak som stimulerer til leselyst og leseglede i barnehager og skoler og som på ulike måter bidrar til å nå målene i strategien.

Vi gir bare tilskudd til prosjekter som er annerledes enn de som allerede ligger i strategien. Tiltakene må ha et nasjonalt omfang og må nå flest mulig barn, elever, barnehager og skoler. Tiltakene kan avgrenses til å rette seg mot utvalgte mål og/eller målgrupper for strategien. Deltakelse i tiltakene/prosjektene som utvikles, skal være gratis for barnehager og skoler.

Vi tildeler tilskudd etter en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag. Den samlede tildelingen skal gjenspeile aldersgrupper, målgrupper og temaområder i strategien.

Tiltaket må sluttrapporteres innen 30. november 2021.

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse med hvordan tiltaket/aktiviteten er rettet mot målgrupper, temaområder eller målsettingene for strategien. Det skal komme tydelig fram hvilke kvalifikasjoner dere har, og hvilken effekt dere forventer tiltaket/aktiviteten vil ha. 

Søknader som er ufullstendige med hensyn til søknadskravene ovenfor, kan bli avslått. Søknader som mangler fastsatte vedlegg og dokumentasjoner kan bli avslått. Vi behandler ikke søknader som kommer til oss etter søknadsfristen.

Søknadsbehandlingen skal være ferdig innen midten av april 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!