Tilskuddsordning som støtter undervisningen hjemme under koronautbruddet

Tilskuddet kan bli gitt til initiativer som bidrar til å dele eksempler på god praksis og til å spre informasjon og kunnskap som støtter undervisningen hjemme under koronautbruddet.

Søknadsfristen har gått ut.

Formålet er å støtte tiltak som gir lærere og skoleansatte tilgang på digitale ressurser og muligheter for å dele erfaringer. Rammen på tilskuddsordningen er 3 millioner kroner.

Hvem kan søke?

Offentlige og private organisasjoner i Norge kan søke, inkludert ideelle aksjeselskap. De må fullt ut fylle disse kriteriene:

 • er registrert i Enhetsregisteret
 • har et ideelt formål i samsvar med sine vedtekter
 • representerer en interessegruppe, brukergruppe, et fagfelt etc.
 • ikke er en bransjeforening
 • baserer sitt arbeid på medlemsavgifter eller støtte fra offentlige styresmakter og/eller private bidragsytere
 • ikke har som formål å tjene penger (non-profit)
 • kan bidra på en positiv måte for å nå målene for grunnopplæringen

Privatpersoner/enkeltmannsforetak kan ikke søke.

Søknad

Søknadsfrist har gått ut.

Hva gir vi støtte til?

 • Vi gir støtte til initiativer som tilgjengeliggjør ressurser, informasjon og erfaringer til målgruppen samt kostnader til teknisk tilgjengeliggjøring og drift.
 • Vi gir ikke støtte til utvikling av digitale læremidler.
 • Vi gir ikke støtte til tekniske utviklingskostnader til plattformer og lignende.

Offentlige og private organisasjoner

Vi gir støtte til organisasjoner som:

 • tilgjengeliggjør ressurser som lærere, undervisningspersonale, foreldre og foresatte kan bruke i undervisningen hjemme
 • gir tips og råd til undervisningen hjemme
 • deler innhold og erfaringer fra ulike utdanningsinstitusjoner og relevante interesseorganisasjoner
 • gir ideer og gode eksempler på profesjonsfellesskap og skoleledelse
 • gir tips og råd til digital hjemmeundervisning
 • gir tips og råd om digital klasseledelse
 • bidrar med tips, råd og innhold til fjernundervisning

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene blir bare tildelt søkere som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi prioriterer søknadene slik:

 • Søkere som allerede har tilgjengeliggjort ressurser eller publiserer i nær fremtid prioriteres fremfor tiltak som ikke er igangsatt
 • Søkere med ressurser som favner bredt når det gjelder trinn og fag prioriteres fremfor tiltak for enkeltfag/enkelttrinn
 • Søkere med ressurser som er tilrettelagt for bruk til undervisning i hjemmet under koronautbruddet prioriteres fremfor tiltak med en mer generisk innfallsvinkel til undervisning i hjemmet/fjernundervisning

Vi foretar en helhetlig skjønnsmessig vurdering der også vedlagt budsjett fra søker inngår. Last ned budsjettmal som skal benyttes.

Selv om en søknad oppfyller krav og får godkjent vurdering, er det ikke gitt at det vil få tilskudd.

Utdanningsdirektoratet har en budsjettramme for tilskudd og kan ikke overskride denne. Hvis summen av søknader som er kvalifiserte til tilskudd overskrider denne rammen, vil vi prioritere prosjektene ut fra vurderingskriteriene. Prosjekter som kunne fått tilskudd, vil på dette grunnlaget få avslag.

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere for tilskuddsmidlene innen 31.12.2020. For tilskudd som overstiger kr 100 000 skal det sendes regnskap revidert av registrert revisor eller statsautorisert revisor.

Retningslinjer - tilskuddordning for initiativer som støtter undervisningen hjemme under koronautbruddet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!