Tilskudd til privatskoleorganisasjoner

Målet med tilskuddsordningen er å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale ressursmiljøer som på en særskilt måte bidrar til å nå de målene som departementet har satt for grunnopplæringen i vedtatt statsbudsjett.  

Hvem kan motta tilskuddet: Privatskoleorganisasjoner som har medlemsskoler med rett til statstilskudd

Søknadsfrist: 1. juni

Tilskuddet gis til navngitte mottakere under kap. 225 post 75 Grunntilskudd i statsbudsjettet. 

Slik beregner vi tilskuddet

Tilskuddet blir fordelt mellom organisasjonene etter antall medlemsskoler som har rett til statstilskudd per 1. januar. En skole skal bare telles med i tilskuddsgrunnlaget til én av organisasjonene.

Søknad og rapportering til post@udir.no

Innen 1. desember skal organisasjonen sende følgende til Utdanningsdirektoratet:

  • en årlig plan som angir hovedprioriteringene for bruken av tilskuddet påfølgende år, og hvordan disse er i tråd med målene for grunnopplæringen

Innen 1. juni skal organisasjonen sende følgende til Utdanningsdirektoratet:

  • søknad om tilskudd for inneværende år. Liste over medlemsskoler som mottar statstilskudd per 1. januar skal ligge ved søknaden
  • årsrapport
  • revisorattestert årsregnskap. Statstilskuddet skal komme frem på egen linje, eller i note i resultatregnskapet