Informasjon om forskning på effekt av tilskuddene

Skoleeier og skoler som søker om tilskudd forplikter seg til å stille seg til rådighet for evalueringen som gjennomføres av Oslo Economics og SNF i perioden november 2021 t.o.m. juni 2023. Dette gjelder uavhengig av om søknad innvilges eller ikke.

Informasjonsinnsamling i forbindelse med evalueringen

Som en del av søknaden om tilskudd – og som en forutsetning for at søknaden behandles av Utdanningsdirektoratet – skal et utfylt rapporteringsskjema om utstyrsinvesteringer innen yrkesfaglige utdanningsprogram ved skolen legges ved søknaden. Informasjonen som gis i skjemaet benyttes ikke i selve søknadsbehandlingen, men er viktig for forskningen for å lære om effekter av ulike virkemidler for å øke investeringene i utstyr. Ingen enkeltskoler vil bli identifisert i rapporter eller presentasjoner basert på informasjonen som gis i rapporteringsskjemaet. Rapporteringsskjemaet ligger som vedlegg til utlysningen av tilskuddsmidlene.

Evalueringen vil bygge på flere ulike typer av informasjonsinnhenting. Oslo Economics planlegger blant annet å innhente informasjon gjennom:

  • Rapportering om investeringer i utstyr i perioden 2017-2021 og om planlagte investeringer i utstyr i 2022/2023 i forbindelse med søknad høsten 2021
  • Rapportering om faktiske investeringer i utstyr i 2022 og om planlagte investeringer i utstyr i 2023 i løpet av våren 2023
  • Intervjuer med utvalgte skoler (ledelse og/eller faglærere) og alle skoleeiere i løpet av vinter 2021/2022
  • Intervjuer om investeringer med utvalgte skoler og skoleeier i vinter/vår 2022/2023
  • Det kan være aktuelt med en kortere spørreundersøkelse til skoleledelsen i løpet av evalueringsperioden

Intervjuer vil gjennomføres ved et mindre antall skoler for å minimere belastningen for skolene. Samme person vil ikke intervjues mer enn maksimalt to ganger i løpet av evalueringsperioden. Resultater fra forskningen vil sammenfattes i en underveisrapport våren 2022, og en sluttrapport som skal foreligge senest 30.06.2023.

Opplysninger om skoler som ikke søker om tilskudd

For evalueringen er det viktig også å innhente opplysninger om skoler som ikke søker om tilskuddsmidler. Alle fylkeskommuner vil derfor bli bedt om å bistå med å samle inn opplysninger om utstyrsinvesteringer fra videregående skoler som ikke søker om tilskuddsmidler i perioden 2017-2023 ved hjelp av samme rapporteringsskjema som nevnt over.

Hvem står bak forskningen?

Oslo Economics og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) er tildelt oppdraget med å evaluere effekter av tilskuddsordningene som testes ut. Oppdraget er avgrenset til å undersøke hvilken effekt modellene har på fylkeskommunenes prioriteringer av investering i utstyr innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram på kort og lang sikt. Effektevalueringen skal ikke undersøke om tilskuddet fører til bedre opplæring.
Vi takker på forhånd for deres samarbeid, som er helt avgjørende for gjennomføringen av denne evalueringen!

Spørsmål om evalueringen?

Dersom du har spørsmål om evalueringen, ta kontakt med prosjektleder for evalueringen ved Oslo Economics, Susanna Sten-Gahmberg (ssg@osloeconomics.no).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!