Tilskudd til utstyr i yrkesfaglige utdanningsprogram

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre utstyr i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, samtidig som forskningsprosjektet skal undersøke virkninger på fylkeskommunale prioriteringer av investeringer i utstyr. 

Totalt kan det i 2021 utbetales 60 millioner kroner til innkjøp av utstyr. Selve innkjøpet skal gjøres i 2022. Søknadsfristen er 30. november 2021.

Modellene det kan søkes tilskudd fra er omtalt under «Tilskuddsmodeller» nedenfor.

Målgruppe for tilskuddene

Målgruppe er offentlige videregående skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram. Landslinjer kan ikke søke om tilskudd da slike linjer har en egen ordning for utstyrstilskudd.

Utstyr – definisjon 

Utstyr betyr i denne sammenhengen en «utstyrspakke» som inkluderer «objekter av ulike typer som benyttes i undervisningen for å skape læringsmuligheter». Objektene skal kunne benyttes av lærere og elever til å skape læringssituasjoner som bidrar til at elevene når målene i læreplanen. Objektene kan være:

 • Konkrete og synlige (eksempelvis en sykehusseng, et kamera eller en dreiebenk)
 • Usynlige eller virtuelle (eksempelvis symboler, lyder eller programvare)

I tillegg til objektene er følgende inkludert i definisjonen av utstyr:

 • Utvikling av utstyr eller programvare
 • Installasjon på skolen
 • Opplæring av personell/lærere i bruk av utstyret

Råvarer og vedlikehold av utstyret inngår ikke i definisjonen.

Tilskuddsmodeller

Det er to ulike tilskuddsmodeller det kan søkes tilskudd fra: 

Beskrivelse

Tilskuddet tildeles skoler som ønsker å kjøpe fremtidsrettet utstyr som kan bidra til en god og relevant yrkesfaglig opplæring.

Modell A kan eksemplifiseres med følgende stikkord (eksemplene er ikke uttømmende):

 • Future: Tilskuddet gis for å investere i utstyr som er nødvendig for å møte fremtidens behov innen digitalisering, automatisering og robotikk på en bærekraftig måte.
 • VR/AR: Tilskuddet gis for å investere i programutvikling og VR/AR-utstyr som skal brukes i opplæring.
 • Generelle tilskudd: Tilskuddet gis for å investere i utstyr som er nødvendig for å gi en god og relevant opplæring.
 • Utstyrssamarbeid: En mobil enhet med undervisningsutstyr basert på én eller flere containere eller lignende, som kan bli transportert mellom skoler. Eller utstyr ved én skole som brukes av elever ved flere skoler.

Det overordnede formålet med tilskuddet er at det utløser fylkeskommunal finansiering av utstyr som er bærekraftig over tid.

Statlig tilskudd

0,2 – 1,5 millioner kroner, men begrenset oppad til 70 % av utstyrets totalkostnad

Egenandel

Skolen(e) dekker minimum 30 % av den totale kostnaden

Beskrivelse

Tilskuddet tildeles skoler som kan få utstyr (som gave) eller midler til utstyr (ekstern finansiering) fra andre, og som med det ønsker å investere i fremtidsrettet utstyr for en god og relevant yrkesfaglig opplæring.

Modell B kan eksemplifiseres med følgende stikkord (eksemplene er ikke uttømmende):

 • Gaveforsterkningsordning: En eller flere aktører bidrar med utstyr eller deler av anskaffelseskostnaden for utstyret.
 • Utstyrssamarbeid: En mobil enhet med undervisningsutstyr basert på én eller flere containere eller lignende, som kan bli transportert rundt i regionen, eller utstyr satt opp ett sted hvor flere skoler får tilgang til utstyret, og hvor en eller flere eksterne aktører bidrar med utsyr eller midler til utstyr.

Det overordnede formålet med tilskuddet er at det utløser fylkeskommunal finansiering av utstyr som er bærekraftig over tid.

Statlig tilskudd

0,2 – 1,5 millioner kroner, men begrenset oppad til 70 % av utstyrets totalkostnad

Egenandel

Skolen(e) dekker minimum 15 % av den totale kostnaden

Ekstern aktør

Verdien på gaven eller den eksterne finansieringen dekker minimum 15 % av den totale kostnaden.

Søknad og tildeling av midler

Å søke om tilskudd har konsekvenser for både skolen og skoleeier – uansett om skolen innvilges tilskudd eller ikke. Det er derfor viktig at skolen har dialog med skoleeier før søknad sendes inn.

Det skal benyttes et elektronisk søknadsskjema for å søke om tilskudd. I søknaden skal søker blant annet beskrive utstyret som ønskes kjøpt, søknadsbeløp og hvordan egenandel dekkes. For Tilskuddsmodell B oppgis i tillegg verdi på gaven eller beløpet for den eksterne finansieringen. I søknaden må søker i tillegg bekrefte at både de generelle og de modellspesifikke kriteriene for utstyret innfris og at søknaden støttes av skoleeier. Ved forespørsel fra Utdanningsdirektoratet og/eller fra Oslo Economics må søker kunne dokumentere oppfyllelse av alle kriterier.

Generelle kriterier

Søker må sikre at de oppfyller alle generelle kriteriene, og kunne legge frem dokumentasjon på dette ved forespørsel. Søknadene vil ikke bli rangert eller prioritert på grunnlag disse kriteriene.

KravBeskrivelse
Fremtidsrettet utstyr Utstyret må være relevant for å gi elever opplæring i bruk av utstyr de møter i en fremtidig yrkeshverdag. Relevans sikres gjennom kobling til spesifikke kompetansemål innenfor aktuelt/aktuelle utdanningsprogram.
Bærekraft Bærekraft handler om utstyrets forventet levetid inkludert ev. behov for reinvestering og avhending.
HMS-hensyn Installering og bruk av utstyret må være i tråd med regelverket for helse miljø og sikkerhet
Tilfredsstillende vedlikehold Søker må ha en plan for vedlikehold og finansiering av dette.
Kompetente opplæringsressurser Minst to personer (inkl. faglærer) skal gis opplæring i bruk av utstyret
Merkevarenøytralitet Teknologivalg i forbindelse med utstyrsinvesteringen kan ikke være merkevarespesifikk med mindre monopoler eller andre sterke hensyn ikke gjør det mulig å oppfylle dette kriteriet.
Tidsbegrensning Utstyret skal være betalt installert og klar til bruk i undervisningen senest ved utgangen av 2022. Dette innebærer også at opplæringen av personell/lærere er gjennomført.
Involvering av viktige interessenter Plasstillitsvalgt/evt. hovedtillitsvalgt må inkluderes i søknadsprosessen og Y-nemden skal holdes orientert om søknadsprosessen.
Søker Søknad utarbeides og sendes fra den enkelte skole og søknaden må ha støtte hos skoleeier. Skolen må sikre at det er budsjettmessig dekning for skolens egenandel.
Egenandel Søker må bidra med en egenandel ved anskaffelse av utstyret. Egenandelen skal være utover det skolen ellers har planlagt å bruke på utstyr for budsjettåret 2022. Hvis skolen sender inn flere søknader gjelder egenandelskravet samlet for alle søknadene.
Samarbeid om utstyr Dersom det er ønskelig kan to eller flere skoler søke om tilskudd til investering i utstyr sammen (f.eks. mobile enheter med undervisningsutstyr som kan transporteres rundt til flere skoler), men i søknaden må en av skolene må være angitt som hovedansvarlig. Ved en slik ordning må det gis opplæring til minimum to personer ved hver skole eller det gis opplæring til personer som følger utstyret til den enkelte skole.
Samarbeid med forskerne For å kunne søke om midler til utstyr må søker stille seg villig til å samarbeide med forskerne i prosjektet. Det kan innebære intervjuer spørreskjema og annen innsamling av data. Slikt samarbeid med forskerne er et kriterium enten søknaden innvilges eller ikke.

Du kan lese om kriteriene for modell A og B under overskriften "Tilskuddsmodeller"

Dersom to eller flere skoler skal dele på utstyret, skal det i søknaden fremgå hvordan ansvaret for drift og vedlikehold fordeles mellom skolene. Samme gjelder for opplæring av fagpersoner på skolene.

Dersom skolen ønsker tilskudd til kjøp av ulike typer utstyr skal det sendes inn separate søknader for hver type utstyr. Jf. «Tilskuddsmodeller» ovenfor kan det per søknad søkes om minimum 200 000 kroner og maksimum 1,5 millioner kroner. I tillegg må skolen stille med en egenandel ved kjøp av det enkelte utstyret. Hvis skolen sender inn flere søknader gjelder kravet om dekning for egenandel samlet for alle søknadene.

Skoler som søker om tilskudd, og skoleeier, forplikter seg til å stille seg til rådighet for en evaluering som gjennomføres av Oslo Economics i perioden november 2021 t.o.m. juni 2023. Merk at dette gjelder uavhengig av om skolens søknad innvilges eller ikke. Se "Forskning på effekt av tilskuddene".

Skolen må forholde seg til anskaffelsesregelverket ved kjøp av utstyret.

Vedlegg til søknaden

I det elektroniske søknadsskjemaet skal det lastes opp et rapporteringsskjema i Excel-format som brukes i effektevalueringen. Dette skjemaet er et obligatorisk vedlegg til søknaden. En lenke til rapporteringsskjemaet som skal fylles ut finner du nedenfor.

Søk om tilskudd

Last ned vedlegget som skal følge søknaden.

Tildeling

For å imøtekomme effektforskningens behov for en randomisert kontrollgruppe, brukes tilfeldig trekning. Sannsynligheten for å få tildelt midler vil ikke påvirkes av hvilken tilskuddsmodell man har søkt tilskudd fra. Søknadene som trekkes ut tildeles det omsøkte beløp. 

Denne utlysningen følges av et forskningsprosjekt. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre utstyr i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, samtidig som forskningsprosjektet skal undersøke virkninger på fylkeskommunale prioriteringer av investeringer i utstyr. Det er ikke avsatt midler til å fortsette denne tilskuddsordningen i neste statsbudsjett, og ordningen er derfor å anse som et forskningsoppdrag med engangsbevilgning.

På grunn av forskningsprosjektet vil tilskuddsmidlene fordeles ved hjelp av tilfeldig trekning blant søknadene, og ikke basert på en vurdering av behovsbeskrivelsen i søknadene. Det forutsetter at alle søkere dokumenterer behov for investeringer i utstyr gjennom en forenklet søknadsprosess. For å vurdere hvilken effekt de to tilskuddsmodellene har på fylkeskommunale investeringer, må forskningsprosjektet danne et grunnlag for å sammenligne de ulike alternativene. I forskning er det vanlig å introdusere et element av tilfeldighet for å observere forskjeller mellom ulike grupper (tiltaks- og kontrollgrupper), og forklare forskjeller mellom gruppene.

Alle søknader som oppfyller tildelingskriteriene, vil bli med i trekningen. Søknadene fordeles i to bunker etter hvilken tilskuddsmodell som brukes. Det trekkes to søknader (en får tilskudd og en til kontrollgruppe) hver andre gang fra hver av bunkene til tilgjengelige midler er brukt (60 millioner kroner). Alle søknader som trekkes ut til å få tilskudd tildeles det omsøkte beløp. Når det er mindre penger igjen av totalrammen enn det søkes om, vil vi trekke blant de gjenværende søknadene som er nærmest gjenstående beløp. Videre gjelder følgende:

 • En skole kan levere flere søknader og søke om støtte fra både Modell A og Modell B, men kan kun få tildelt tilskuddsmidler fra én tilskuddsmodell.
 • Dersom en skole får tildelt midler med Modell A, fjernes ev. søknader fra samme skole fra bunken med Modell B-søknader (og omvendt).
 • Dersom en søknad fra en skole trekkes en andre gang fra samme tilskuddsmodell, legges denne søknaden til sides til alle søkerskoler er representert blant de uttrukne. Dersom det fortsatt er midler igjen, tildeles de søknadene som er lagt til sides, i den rekkefølgen som de ble trukket ut i.
 • Dersom en skole trekkes ut til å være i kontrollgruppen for den ene modellen, fjernes øvrige søknader fra skolen i begge bunkene.
 • Dersom flere skoler søker sammen, gjelder reglene over for alle skoler som er representert i søknaden.
 • Skoler som ikke blir trukket ut før det er utdelt 60 millioner kroner, inngår også i kontrollgruppen.

Fremgangsmåten ivaretar likhetsprinsippet ved at alle skoler som ønsker, kan søke. Hver skole kan sende inn flere søknader. På denne måten ivaretas hensynet til ulik skolestørrelse og ulikt behov for nytt utstyr.

MERK: En skole vil kun få tildelt tilskudd fra én av tilskuddsmodellene. Om en skole søker tilskudd fra begge tilskuddsmodellene er det tilskuddsmodellen i søknaden som først trekkes ut skolen vil motta tilskudd fra.

Alle søkere får beskjed om de får sin søknad innvilget eller ikke. Utbetaling av midler gjøres til fylkeskommunene medio desember 2021. Fylkeskommunene skal deretter, snarest og i sin helhet, stille midlene til rådighet for skolene som har fått innvilget sin søknad.

Forskning på effekt av tilskuddene

Oslo Economics er tildelt oppdraget med å evaluere effekter av de to tilskuddsmodellene som testes ut. Oppdraget er avgrenset til å undersøke hvilken effekt modellene har på fylkeskommunenes prioriteringer av investering i utstyr innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram på kort og lang sikt. Evalueringen skal ikke undersøke om tilskuddet fører til bedre opplæring. Du kan lese mer om evalueringen av tilskuddet.

Evalueringen vil foregå i perioden november 2021 til juni 2023. En underveisrapport vil foreligge våren 2022, og sluttrapporten for oppdraget skal foreligge senest 30.06.2023. I rapportene vil det kun publiseres data og deskriptive tekster på fylkes- og nasjonalt nivå, ikke skolenivå.

Som grunnlag for evalueringen planlegger Oslo Economics blant annet å innhente informasjon fra skoler og/eller skoleeiere gjennom:

 • Rapportering om investeringer i utstyr i perioden 2017-2021, og om planlagte investeringer i utstyr i perioden 2022-2023 (innhentes høsten 2021)
 • Intervjuer med utvalgte skoler (ledelse og/eller faglærere) og alle skoleeiere i løpet av vinter/vår 2021/2022
 • Rapportering om faktiske investeringer i utstyr i 2022 og om planlagte investeringer i utstyr i 2023 (innhentes våren 2023)
 • Intervjuer om investeringer med utvalgte skoler og skoleeier vinter/vår 2022/2023
 • En kortere spørreundersøkelse til skoleledelsen i løpet av evalueringsperioden (tidspunkt ikke bestemt)

Oslo Economics ønsker også bistand fra fylkeskommunene til å innhente informasjon fra skoler som ikke søker om tilskudd. Oslo Economics tar kontakt med fylkeskommunene når det er avgjort når denne informasjonsinnhentingen skal skje, og på hvilken måte.

Om du har spørsmål vedrørende tilskuddsordningen eller søknad om tilskudd kan Karl Skaar kontaktes. E-post: karl.skaar@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!