Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre utstyr i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, samtidig som forskningsprosjektet skal undersøke virkninger på fylkeskommunale prioriteringer av investeringer i utstyr. 

I 2021 kan det utbetales 60 millioner kroner til innkjøp av utstyr. I 2022 kan det i tillegg utbetales ytterlig 17 millioner kroner (må først godkjennes av Stortinget). Innkjøpet skal gjøres i 2022. Søknadsfristen var 30. november 2021.

Tildelte midler til videregående skoler 

Modellene det kan søkes tilskudd fra er omtalt under «Tilskuddsmodeller» nedenfor.

Målgruppe for tilskuddene

Målgruppe er offentlige videregående skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram. Landslinjer kan ikke søke om tilskudd da slike linjer har en egen ordning for utstyrstilskudd.

Utstyr – definisjon 

Utstyr betyr i denne sammenhengen en «utstyrspakke» som inkluderer «objekter av ulike typer som benyttes i undervisningen for å skape læringsmuligheter». Objektene skal kunne benyttes av lærere og elever til å skape læringssituasjoner som bidrar til at elevene når målene i læreplanen. Objektene kan være:

  • Konkrete og synlige (eksempelvis en sykehusseng, et kamera eller en dreiebenk)
  • Usynlige eller virtuelle (eksempelvis symboler, lyder eller programvare)

I tillegg til objektene er følgende inkludert i definisjonen av utstyr:

  • Utvikling av utstyr eller programvare
  • Installasjon på skolen
  • Opplæring av personell/lærere i bruk av utstyret

Råvarer og vedlikehold av utstyret inngår ikke i definisjonen.

Tilskuddsmodeller

Det er to ulike tilskuddsmodeller det kan søkes tilskudd fra: 

Søknad og tildeling av midler

Å søke om tilskudd har konsekvenser for både skolen og skoleeier – uansett om skolen innvilges tilskudd eller ikke. Det er derfor viktig at skolen har dialog med skoleeier før søknad sendes inn.

Det skal benyttes et elektronisk søknadsskjema for å søke om tilskudd. I søknaden skal søker blant annet beskrive utstyret som ønskes kjøpt, søknadsbeløp og hvordan egenandel dekkes. For Tilskuddsmodell B oppgis i tillegg verdi på gaven eller beløpet for den eksterne finansieringen. I søknaden må søker i tillegg bekrefte at både de generelle og de modellspesifikke kriteriene for utstyret innfris og at søknaden støttes av skoleeier. Ved forespørsel fra Utdanningsdirektoratet og/eller fra Oslo Economics må søker kunne dokumentere oppfyllelse av alle kriterier.

Dersom to eller flere skoler skal dele på utstyret, skal det i søknaden fremgå hvordan ansvaret for drift og vedlikehold fordeles mellom skolene. Samme gjelder for opplæring av fagpersoner på skolene.

Dersom skolen ønsker tilskudd til kjøp av ulike typer utstyr skal det sendes inn separate søknader for hver type utstyr. Jf. «Tilskuddsmodeller» ovenfor kan det per søknad søkes om minimum 200 000 kroner og maksimum 1,5 millioner kroner. I tillegg må skolen stille med en egenandel ved kjøp av det enkelte utstyret. Hvis skolen sender inn flere søknader gjelder kravet om dekning for egenandel samlet for alle søknadene.

Skoler som søker om tilskudd, og skoleeier, forplikter seg til å stille seg til rådighet for en evaluering som gjennomføres av Oslo Economics i perioden november 2021 t.o.m. juni 2023. Merk at dette gjelder uavhengig av om skolens søknad innvilges eller ikke. Se "Forskning på effekt av tilskuddene".

Skolen må forholde seg til anskaffelsesregelverket ved kjøp av utstyret.

Vedlegg til søknaden

I det elektroniske søknadsskjemaet skal det lastes opp et rapporteringsskjema i Excel-format som brukes i effektevalueringen. Dette skjemaet er et obligatorisk vedlegg til søknaden. En lenke til rapporteringsskjemaet som skal fylles ut finner du nedenfor.

Søk om tilskudd

Last ned vedlegget som skal følge søknaden.

Tildeling

For å imøtekomme effektforskningens behov for en randomisert kontrollgruppe, brukes tilfeldig trekning. Sannsynligheten for å få tildelt midler vil ikke påvirkes av hvilken tilskuddsmodell man har søkt tilskudd fra. Søknadene som trekkes ut tildeles det omsøkte beløp. 

MERK: En skole vil kun få tildelt tilskudd fra én av tilskuddsmodellene. Om en skole søker tilskudd fra begge tilskuddsmodellene er det tilskuddsmodellen i søknaden som først trekkes ut skolen vil motta tilskudd fra.

Alle søkere får beskjed om de får sin søknad innvilget eller ikke. 60 millioner kroner utbetales til fylkeskommunene i midten av desember 2021, mens 17 millioner kroner utbetales begynnelsen i januar 2022. Fylkeskommunene skal deretter, snarest og i sin helhet, stille midlene til rådighet for skolene som har fått innvilget sin søknad.

Forskning på effekt av tilskuddene

Oslo Economics er tildelt oppdraget med å evaluere effekter av de to tilskuddsmodellene som testes ut. Oppdraget er avgrenset til å undersøke hvilken effekt modellene har på fylkeskommunenes prioriteringer av investering i utstyr innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram på kort og lang sikt. Evalueringen skal ikke undersøke om tilskuddet fører til bedre opplæring. Du kan lese mer om evalueringen av tilskuddet.

Evalueringen vil foregå i perioden november 2021 til juni 2023. En underveisrapport vil foreligge våren 2022, og sluttrapporten for oppdraget skal foreligge senest 30.06.2023. I rapportene vil det kun publiseres data og deskriptive tekster på fylkes- og nasjonalt nivå, ikke skolenivå.

Som grunnlag for evalueringen planlegger Oslo Economics blant annet å innhente informasjon fra skoler og/eller skoleeiere gjennom:

  • Rapportering om investeringer i utstyr i perioden 2017-2021, og om planlagte investeringer i utstyr i perioden 2022-2023 (innhentes høsten 2021)
  • Intervjuer med utvalgte skoler (ledelse og/eller faglærere) og alle skoleeiere i løpet av vinter/vår 2021/2022
  • Rapportering om faktiske investeringer i utstyr i 2022 og om planlagte investeringer i utstyr i 2023 (innhentes våren 2023)
  • Intervjuer om investeringer med utvalgte skoler og skoleeier vinter/vår 2022/2023
  • En kortere spørreundersøkelse til skoleledelsen i løpet av evalueringsperioden (tidspunkt ikke bestemt)

Oslo Economics ønsker også bistand fra fylkeskommunene til å innhente informasjon fra skoler som ikke søker om tilskudd. Oslo Economics tar kontakt med fylkeskommunene når det er avgjort når denne informasjonsinnhentingen skal skje, og på hvilken måte.

Om du har spørsmål vedrørende tilskuddsordningen eller søknad om tilskudd kan Karl Skaar kontaktes. E-post: karl.skaar@udir.no