Tilskudd til kompetanseutvikling i psykisk helse i grunnskolen og videregående opplæring

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til ulike kompetansehevende tiltak i arbeid med psykisk helse. 

Midlene kan brukes både til nye tiltak, og til tiltak dere allerede har satt i gang. 

Hvem kan motta tilskudd?

 • Kommuner og fylkeskommuner

Om ordningen

Målet er å styrke arbeidet med psykisk helse i grunnskoler og videregående opplæring. Dette skal gjøres med økt kompetanse, bedre forebygging av psykisk uhelse og bedre tilpassede opplæringsløp for elever som opplever psykiske plager eller lidelser. Der det er hensiktsmessig skal arbeidet stimulere til tverrfaglig og/eller tverretatlig samarbeid.

Vi gir tilskudd til kompetansehevende tiltak om psykisk helse, som

 • skolebasert kompetanseutvikling
 • organisasjonsutvikling
 • forsøk og/eller piloter hvor skolen samarbeider med andre yrkesgrupper og tjenester om psykisk helse i grunnskole og videregående opplæring
 • individuell kompetanseutvikling hos ansatte i skolen

Tiltakene skal bidra til å nå et eller flere av disse målene:

 • styrke skolens forebyggende arbeid mot psykisk uhelse
 • utvikle og styrke lærernes kompetanse i opplæringen i relevante fag knyttet til folkehelse og livsmestring, herunder psykisk helse
 • utvikle og styrke lærernes kompetanse i arbeid med psykisk helse på øvrige områder
 • gi et bedre tilpasset opplæringsløp for elever som har psykiske plager eller lidelser. I videregående opplæring gjelder dette særlig bedre tilrettelegging for elever som står i fare for å ikke fullføre videregående opplæring på grunn av psykiske plager og lidelser

Søknad

Søknadsfristen har gått ut.

Alle som har søkt tilskudd innen søknadsfristen får svar på søknaden i midten av desember 2021.  

Gå til søknadsskjema

Dere må legge ved et budsjett som gir god oversikt over de ulike planlagte tiltakene og med beløpet dere søker om. I tillegg bør søknaden inneholde et vedlegg med

 • en plan for tiltaket eller tiltakene
 • informasjon om tverrfaglig samarbeid er en del av tiltakene
 • informasjon om kjennetegn som kan brukes for å si noe om måloppnåelse for tiltakene, som skjønn, kvalitative resultater eller kvantitative resultater, og en plan for hvordan dere skal vurdere om tiltakene når målene
 • informasjon om hvordan dere skal involvere skoleleder, personale og elever i valg av tiltak og i gjennomføringen
 • en kort beskrivelse av hvordan dere kan videreføre arbeidet etter prosjektperioden

Slik beregner vi tilskuddet

Vi vurderer søknadene og avgjør hvem som får utdelt midler, basert på skjønn. Vi vurderer budsjettet og hvordan vi forventer at søker vil nå målene for tilskuddsordningen.

Selv om en søknad oppfyller kriteriene, vil den ikke nødvendigvis bli innvilget.

Budsjettrammen er på totalt 28 millioner kroner. Hvis summen av alle søknadene overskrider rammen, vil vi foreta en prioritering ut fra vurderingskriteriene.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra disse kriteriene:

 • at tiltakene inngår i et systematisk arbeid med kompetanseutvikling som kan styrke skolens arbeid med psykisk helse
 • at tiltakene har som mål å bidra til økt kompetanse om psykisk helse, bedre forebygging av psykisk uhelse og/eller bedre tilpassede opplæringsløp for elever som opplever psykiske plager eller lidelser
 • at søknaden synliggjør hvordan tiltakene stimulerer til tverrfaglig og/eller tverretatlig samarbeid, der det er hensiktsmessig
 • at tiltakene er en del av skolens og kommunenes/fylkeskommunenes helhetlige arbeid med psykisk helse
 • kort beskrivelse av hvordan arbeidet kan videreføres etter prosjektperioden

Rapportering

Alle som får tilskudd skal rapportere på hvordan midlene er brukt innen 01.09.2023.

Rapporten skal inneholde

 • en beskrivelse av tiltaket eller tiltakene
 • egenevaluering av måloppnåelse
 • en redegjørelse for hvordan dere har brukt midlene

I rapporten skal det komme tydelig frem hvordan tiltakene dere har gjennomført har ført til at dere har nådd målene dere har satt. 

Rapporteringsskjemaet vil være klart i midten av mars 2022.

Et eksternt miljø vil få i oppdrag å systematisere og dele erfaringer fra dem som mottar midler. Tilskuddsmottagerne må regne med å stille seg til disposisjon i dette arbeidet i prosjektperioden. 

Spørsmål til søknaden kan rettes til seniorrådgiver Marie Svendsen: msv@udir.no