Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Tilskuddet skal bidra til å dekke kostnadene fylkeskommunene har til opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Hvem kan motta tilskudd?

 • Fylkeskommuner

Om ordningen

Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for andre borgere i Norge. Fylkeskommunene er faglig og administrativt ansvarlige for utdanningen i fengslene.

Tilskuddet skal bidra til å dekke kostnadene fylkeskommunene har til opplæring i kriminalomsorgen.

Opplæringen er lagt opp på samme måte som annen ordinær skolevirksomhet. Undervisningen i fengslene er i hovedsak organisert ved at en lokal videregående skole har en avdeling/filial i fengselet. Lærerne i fengslene er formelt ansatt ved hovedskolen, og det er også hovedskolen som skriver ut vitnemål til elevene. Opplæringen ved oppfølgingsklassene utenfor fengslene er underlagt det samme administrative systemet som skoleavdelingene i fengslene.

Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for forvaltning av tilskuddsordningen.

Fylkesmannen i Hordaland (FMHO) er delegert ansvaret for følgende oppgaver:

 • kunngjøre ordningen
 • motta rapportering fra fylkeskommunene på omfanget av undervisningen
 • motta budsjettforslag og søknader fra fylkeskommunene
 • kontrollere formalia- og rimelighet av budsjettforslag og søknader
 • gjennomføre stikkprøvekontroll
 • behandle søknaderberegne tilskudd, inkl. skjønnsvurdering
 • sende ut tilskuddsbrev
 • betale ut tilskudd
 • foreta kontroll
 • rapportere til Utdanningsdirektoratet

FMHO har egen nettside for opplæring i kriminalomsorgen

Lov og regelverk

Opplæringsloven § 13-2a

Avtale mellom staten og hver enkelt fylkeskommune av 23. juni 1988 (pdf)

Reglement for økonomistyring i staten - Bestemmelser om økonomistyring i staten (pdf)

1. Før du mottar tilskudd

Fylkeskommunene sender budsjettforslag til FMHO innen 1. desember for året etter førstkommende år.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet er budsjettstyrt og blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt etter vedtak i Stortinget.

FMHO fordeler tilskudd mellom fylkeskommunene på grunnlag av budsjettforslag.

Tilskuddet blir blant annet fordelt med utgangspunkt i følgende kriterier:

 • antall innsatte med behov for et opplæringstilbud
 • type tilbud som blir gitt
 • soningslengden til de innsatte
 • tilbud i åpne institusjoner
 • etablering av nye institusjoner med opplæringstilbud

I tillegg til dette blir skjønnsmessige vurderinger lagt til grunn.

3. Dette må du rapportere

Som tilskuddsmottaker skal fylkeskommunen:

 • rapportere innen gitte frister til FMHO i fastsatt rapporteringssystem
 • sende inn revisorattestert regnskap over bruken av midlene til FMHO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!