Murmanskskolen

Tilskuddet gis til Troms og Finnmark fylkeskommune for å opprettholde driften av Murmanskskolen.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Troms og Finnmark fylkeskommune

Om ordningen

Troms og Finnmark fylkeskommune er ansvarlig for den videregående opplæringen ved Murmanskskolen, gitt ved Gymnas nr. 1 i Murmansk. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde driften av Murmanskskolen.

Skolen gir tilbud om et tilpasset studieforberedende vg3 til norske elever. Norske elever med kompetanse i russisk skal ha en mulighet til å ta siste året i videregående opplæring på Murmanskskolen.

Inntakskrav for de norske elevene, er at de har fullført vg2 og at de har kompetanse i russisk tilsvarende minst C-språksnivå, slik at de har språklige forutsetninger for å ta siste året i videregående opplæring ved Murmanskskolen.

Elevene får norsk vitnemål ved fullført og bestått opplæring, med tilhørende generell studiekompetanse.

Tilskuddet skal også benyttes til å dekke deler av de forpliktelser som Troms og Finnmark fylkeskommune har, iht. den enhver tid gjeldende avtale om samarbeid mellom fylkeskommunen og Utdanningsministeriet i Murmansk fylke.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal gjøre ordningen kjent for alle landets fylkeskommuner gjennom:

  • årlige brev der det redegjøres for ordningen, søknadsprosedyrer, relevante adresser mv.
  • fylkeskommunens informasjonsmaterial om videregående tilbud, eller gjøre den kjent for elever og de videregående skolene på annen måte.

Lov og regelverk

  • Ikke hjemlet i lov
  • Gjeldende avtale inngått mellom fylkeskommunen og russiske skolemyndigheter sentralt og lokalt.

1. Før du mottar tilskudd

For å belyse måloppnåelsen for ordningen skal Troms og Finnmark fylkeskommune innhente en elevoversikt over de norske elevene som tar vg3, inkludert antall elever som har fått vitnemål/kompetansebevis for de som har fullført vg3 inneværende år.

Elevlisten skal vise elevenes navn, fødselsdato, adresse og nasjonalitet samt om eleven har fått vitnemål/kompetansebevis. Elevlisten skal attesteres av rektor eller annen bemyndiget person. Denne dokumentasjonen skal oppbevares hos fylkeskommunen.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Ordningen har ikke beregningsregel. Tilskuddet blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget.

3. Rapporteringskrav for fylkeskommunen

Troms og Finnmark fylkeskommune skal innen 30. juni påfølgende år sende følgende dokumentasjon til Utdanningsdirektoratet.

  • Rapport som viser antall norske elever ved Murmanskskolen siste skoleår, antall elever som fikk vitnemål/kompetansebevis og elevenes hjemfylke.
  • En generell omtale av opplæringen siste skoleår med en vurdering av hvordan formålet med opplæringstilbudet og med det statlige tilskuddet er oppfylt. Utsiktene for videre drift skal også vurderes.
  • En regnskapsrapport som viser hvordan tilskuddet er anvendt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!