Lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov

Tilskottet skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov høve til å oppnå ei fagutdanning eller delar av ei fagutdanning.

Kven kan få tilskott?

Lærebedrifter, under dette opplæringskontor og bedrifter. Fylkeskommunen formidlar tilskottet til lærebedrifta.

Om ordninga

Tilskottet skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov høve til å oppnå ei fagutdanning eller delar av ei fagutdanning. Intensjonen er å gi ungdommar under 25 år betre høve til å jobbe i det ordinære arbeidslivet.

Ordninga er for dei som er under 25 år og gjeld for:

 • lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov.
 • lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med svake norskdugleikar og kort butid i Noreg

I denne ordninga følger praksisbrevkandidatar same vilkår og krav som lærekandidatane.

Definisjonar:

Særskilde behov: lærling/praksisbrevkandidat/lærekandidat som ikkje har eller ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

Kort butid: inntil 6 års butid i Noreg ved søknad om tilskott.

Tilskottet skal bidra til å finansiere kostnader forbunde med lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov. Tilskottet skal gå til ekstra personellressurs.

Søknadsfrist for fylkeskommunen var 1. oktober.

Ikkje heimla i lov.

1. Før du får tilskott

Lærebedrifta skal:

 • sende søknad med aktuelle vedlegg til fylkeskommunen i god tid før søknadsfristen til fylkeskommunen går ut.
 • sende rapport frå førre tilskottsperiode, dersom lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten har fått tilskott tidlegare

Mal - Søknadsskjema for lærebedrifta - nynorsk (xls)

Mal - Søknadsskjema for lærebedriften - bokmål (xls)

Skjema for rapport for forrige tilskottsperiode - nynorsk (xls)

Skjema for rapport fra forrige periode - bokmål (xls)

Fylkeskommunen skal:

 • informere lærebedriftene om moglegheita for å søke om tilskottet
 • kvalitetssikre søknaden frå lærebedrifta
 • grunngi behovet for tilskottet
 • sende søknaden med aktuelle vedlegg vidare til Utdanningsdirektoratet innan 1. oktober
 • formidle tilskottet vidare til lærebedrifta

Søknadsfristen til fylkeskommunen var 1. oktober.

Lærling/praksisbrevkandidat/lærekandidat med særskilde behov

Vedlegg som skal følgje søknaden:

 • kopi av godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt,
 • utgreiing om planlagt bruk av tilskottet,
 • Sakkyndig vurdering av ny dato frå pedagogisk psykologisk teneste og eventuelt uttale frå andre faginstansar. Dokumentasjonen må gjere greie for dei særskilde behov lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten har, og kva for tilrettelegging dette fører med seg. Uttalen bør skrivast i samarbeid med lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten og lærebedrifta.

Lærling/lærekandidat med svake norskdugleikar og kort butid i Noreg

Vedlegg som skal følgje søknaden:

 • kopi av godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt
 • utgreiing om planlagt bruk av tilskottet
 • dokumentasjon som gjer greie for utfordringar lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten har relatert til norskdugleikar, og kva for tilrettelegging det er behov for
  Godkjent dokumentasjon er
  - ei stadfesting på at lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten har karakteren 2 eller lågare i norsk frå skoledelen av opplæringa, eller
  - eit vedtak om særskild språkopplæring frå skoledelen av opplæringa. Det skal være gitt særskild språkopplæring etter dette vedtaket ved avslutta opplæring i skole, ev. framleis dersom lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten framleis mottar opplæring som elev.
 • attest frå folkeregisteret på butid i Noreg.

Kontakt fylkeskommunen dersom du har spørsmål om ordninga.

2. Slik blir tilskottet berekna

Tilskottsordninga er styrt av budsjettet og løyvinga i statsbudsjettet har direkte verknad på storleiken på tilskottet. Dersom samla timetall for alle søkarane er større enn budsjettramma, vil tilskottet bli avkorta for den enkelte tilskottsmottakar.

 • Tilskottet blir berekna med timesats pr. klokketime. Satsen følger budsjettåret.
 • Det gis tilskott for inntil 6 klokketimer pr. uke i maksimum 47 veker pr. år (52 veker – 5 veker ferie). Ferie skal fordeles jamt over heile tilskottsperioden.
 • Tilskott gis for maksimalt eit år om gongen. Du kan søke om tilskott utover gjeldande budsjettår. Dette er avgrensa til 12 månader tilbake i tid eller 12 månader fram i tid relatert til gjeldende budsjettår.
 • Der lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten blir 25 år i perioden for tilskott, vil tilskott bli utbetalt til og med månaden før fylte 25 år. Den same regelen gjelder for 6-års butid i Noreg.  
 • Du kan bruke tilskottet til ekstra personellressurs.
 • Dersom kontrakten blir heva skal hele eller deler av tilskottet betales tilbake til Utdanningsdirektoratet etter nærmare avtale.  

Satsar 2017 tilskott i grunnopplæringa

3. Dette må du rapportere

Du skal sende inn:

 • Rapport frå førre tilskottsperiode innan tre månader etter at søknadsperioden er gått ut.
 • Sluttrapport innan tre månader etter at fagprøva, sveineprøva, praksisbrevprøva eller kompetanseprøven er gjennomført.

Skjema for lærebedrifta:

Rapportskjema for førre tilskottsperiode (nynorsk) | Rapportskjema for forrige tilskuddsperiode (bokmål)

Skjema for sluttrapport frå lærebedrifta (nynorsk) | Skjema for sluttrapport fra lærebedrifra (bokmål)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!