Forsøk med tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid

I 2018 skal Utdanningsdirektoratet tildele midler til prosjektet «Forsøk med tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid» på vegne av departementet, og har ca. 10 mill. kroner til 2-4 nye prosjekter.

Målet for prosjektet er at det utarbeides fleksible løsninger som skal bidra til systematisk oppfølging og tilbakeføring av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Tiltakene kan være samarbeidsprosjekt med andre aktører, f.eks. kommuner.

Hvem kan motta tilskudd?

Alle fylkeskommuner som ikke fikk midler til prosjektet i 2017 inviteres til å søke om midler i 2018. Søknad må sendes til Utdanningsdirektoratet innen 22. oktober.

Om ordningen

Bakgrunn for prosjektet er Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid, jf. Dokument 3:9 (2015-2016). Undersøkelsen fastslår at det finnes for få gode tilbud for- og at det er mangel på systematikk i oppfølgingen av, unge utenfor opplæring og arbeid.

Prosjektmidler i 2017
Kunnskapsdepartementet lyste ut midler til prosjektet i 2017 med invitasjon til fylkeskommunene om å søke om tilskudd. Prosjektperioden går over 3 år, fra 2017 til og med budsjettåret 2019, og fylkeskommunene skal sluttføre prosjektet våren 2020.Departementet mottok 10 søknader i 2017. Fem fylkeskommuner fikk tilskudd og disse prosjektene videreføres i 2018.

Lov og regelverk

Opplæringsloven § 3-1 Rett til videregående opplæring for ungdom. 

1. Før du mottar tilskudd

Prosjektmidler i 2018
Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med:

 • Mål
 • Målgruppe
 • Hva midlene skal finansiere (fordeling på egenfinansiering og statstilskudd for 2018/2019 og 2019/2020)
 • Fremdriftsplan

Prosjekter som får midler må oppfylle følgende kriterier:

 • Tiltaket skal innebære noe nytt – dvs. at midlene skal gå til helt nye tiltak i fylkeskommunen, eller til eksisterende tilbud som bygges ut med nye elementer. Tiltakene kan være samarbeidsprosjekt med andre aktører, f.eks. kommuner.
 • Kompetansegivende løp – dvs. at tilbudene skal være en del av et planlagt kompetansegivende løp, eller kunne føre frem til kompetansegivende løp. Tilbudene kan rettes mot både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.
 • De statlige midlene skal delfinansiere prosjektet – dvs. at midlene skal finansiere evalueringen og ekstra kostnader i forbindelse med planlegging, oppstart og gjennomføring av tiltaket. Fylkeskommunen må selv finansiere nødvendig kompetanseheving av ansatte lærerkrefter, lokaler og utstyr.
 • Evaluering – dvs. at fylkeskommunene skal evaluere prosjektet våren 2020 og det må fremgå av søknaden hvordan dette skal gjøres.

Vurdering av søknadene
En viktig faktor for å lykkes med å få unge utenfor opplæring og arbeid tilbake til opplæringen, er at ventetiden på skole-, lære- eller hospiteringsplass er så kort som mulig.

Det er ønskelig at ett eller flere av tiltakene:

 • har fleksible løsninger
 • bidrar til at oppfølging og tilbakeføring av målgruppen er systematisk
 • kombinerer opplæring og arbeidstrening
 • har overføringsverdi til andre fylkeskommuner og at søkerne legger til rette for erfaringsspredning

2. Slik beregnes tilskuddet

Det er ingen beregningsregler. Midler tildeles på grunnlag av søknad.

3. Dette må du rapportere

Fylkeskommuner som mottar midler skal rapportere følgende til Utdanningsdirektoratet:

 • Rapport om bruken av midlene og regnskap underveis og ved sluttføring av prosjektet.
 • Rapporteringen skal gi en beskrivelse av tiltakets resultater og grad av måloppnåelse.
 • Bekreftelse på at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i dette brevet.
 • En eventuell overføring av ubrukte midler til påfølgende år skal beskrives i rapporteringen.

4. Evaluering

Prosjektperioden går over 3 skoleår, fra høsten 2017 til våren 2020. Fylkeskommunen skal evaluere sitt prosjekt ved utgangen av prosjektperioden våren 2020.

5. Linker

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!