Veiledning til særattestasjon fra revisor – grunnskoler godkjent etter privatskoleloven

Økonomiforskriften til privatskoleloven § 8-4 sier at revisor skal stadfeste elevtallet på skolen, og kontrollere om dette elevtallet er gitt i samsvar med dokumentasjonen som kreves etter

  • § 4-1 Grunnlag for utrekning av statstilskot til grunnskolar
  • § 4-6 Rapportering av elevtal for grunnskolane
  • § 8-6 Krav til dokumentasjon

Dette er å forstå slik at revisor gjennom kontroll av relevant dokumentasjon skal få kunnskap om skolens rapporterte tilskuddsberettigede elevtall, og grunnlag nok til å kunne stadfeste det rapporterte elevtallet.

Arbeidet utføres i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000, som innebærer at revisor skal kontrollere utvalgte deler av materialet beregningen av tilskuddsberettiget elevtall bygger på.

Som en veiledning gir vi eksempler på dokumentasjon og kontroll som kan legges til grunn for revisors arbeid.

Det er revisor som på selvstendig grunnlag avgjør hvilke kontroller som skal gjennomføres, og omfanget/mengden av disse.

§ 4-1 grunnlag utrekning av statstilskot i grunnskolar

For å kunne regnes som tilskuddsberettiget elev, må eleven ha fulgt den godkjente opplæringen ved skolen, og dette må kunne dokumenteres.

Dokumentasjon/kontroll kan være

  • skolens fremmøteprotokoller, skolens administrative navneliste, reskontro for registrering av elevbetalinger (skolepenger)

Eleven må videre oppfylle kravene til inntak etter privatskoleloven § 3-1.

Dokumentasjon/kontroll kan være

  • skolens inntaksreglement
  • enkeltvedtakene som er fattet om inntak
  • en redegjørelse/uttalelse fra skolen om hvordan inntaket er gjennomført

§ 4-6 Rapportering av elevtal for grunnskolane

Grunnskoler skal rapportere tilskuddsberettiget elevtall pr. 1. oktober. Dersom skolen ikke har undervisning denne dagen, skal skolen oppgi tilskuddsberettiget elevtall siste skoledag før 1. oktober.

1. oktober vil noen år være sammenfallende med helg eller ferie. Dette betyr at noen skoler enkelte år, har en tidligere telledato.

Ved å avklare dette har revisor riktig dato å kontrollere mot, f.eks. i kontroll av hvorvidt eleven har fulgt opplæringen ved skolen (§ 4-1).

Skolens rapportering skal underskrives elektronisk av daglig leder

Dokumentasjon/kontroll kan være

  • om det er daglig leder som har godkjent skolens elevtall

§ 8-6. Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon for fravær skal registreres i dager og enkelttimer.

Frammøte og fravær skal attesteres av faglærer eller annet ansvarlig undervisningspersonell.

Dokumentasjon som blir krevd etter denne paragrafen, skal skolen ta vare på i minst ti år etter utgangen av det skoleåret det gjelder.

Dokumentasjon/kontroll kan være

  • om skolen har dokumentert fravær i dager og enkelttimer
  • om fravær er attestert av faglærer eller annet ansvarlig undervisningspersonell