Tavla - for privatskoler

I Tavla skal skolene rapportere tilskuddsberettigede elever og elevprognoser, sende inn årsregnskap og dokumentasjon i forbindelse med tilsyn, og søke om endringer i skolens godkjenning.

I tillegg ligger også tilskuddsbrev, oppgjørsbrev, grunnlagsdata for utbetalinger, og oversikter over utbetalinger i Tavla. 

Hvordan få tilgang?

Alle som skal ha tilgang til Tavla må være registrert i Altinn for sin skole, med den rollen vedkommende skal ha. Gamle brukernavn og passord gjennom UBAS vil ikke lenger fungere, innlogging skjer fra nå av gjennom ID-porten eller Feide.

I Altinn har daglig leder og styreleder automatisk en rolle som kan tildele roller/tilganger til andre, for eksempel tilgang til Tavla.

Informasjon om daglig leder og styreleder er hentet fra Enhetsregisteret. Det er derfor viktig at dette til enhver tid er oppdatert med korrekt informasjon.

Daglig leder eller styreleder må logge inn for virksomheten i Altinn, og tildeler nødvendige roller.

For å gi andre tilgang til tjenestene i Tavla knyttet til elevtellinger og prognoser, må daglig leder søke opp Utdanningsdirektoratet og velge mellom følgende roller i Altinn:

Tavla – lesetilgang

 • Gir lesetilgang til Tavla
 • Gir mulighet til å se tilskudd, brev og utbetalingsplan

Tavla – skrive- og lesetilgang

 • Gir lese- og skrivetilgang til Tavla
 • Gir mulighet til å se tilskudd, brev og utbetalingsplan
 • Gir mulighet til å gjøre endringer i forbindelse med innrapportering av elevtall
 • Gir mulighet til å rapportere prognose
 • Tilgangen benyttes også ved søknad om å endre tilbudet til en privatskole

Skolene er selv ansvarlig for å delegere tilganger kun til ansatte som skal inn i Tavla og gjøre oppgaver på vegne av skolen.

Hvem trenger tilgang?

Skolene kan ha flere brukere i Tavla, og dere må selv vurdere hvem og hvor mange som skal ha tilgang.
Revisor må ha tilgang til Tavla for å godkjenne og foreta særattestasjon i forbindelse med elevtellinger. Den enkelte skole må sørge for at denne tilgangen blir gitt.

Revisorroller i Altinn

Revisorfirmaet som er registrert på skolen i Enhetsregisteret har automatisk mulighet til å delegere roller til ansatte som skal logge inn i Tavla.

Nødvendige revisorroller er enten "Ansvarlig revisor" eller "Revisormedarbeider". Disse rollene gir revisor mulighet til å godkjenne elevtellingene.

Får du problemer med nødvendige roller og tilganger, så må du ta kontakt med Altinn.

Elevtellinger og prognoser

Følgende skoler skal rapportere elevtellinger og prognoser elektronisk i Tavla:

 • Private grunnskoler i Norge
 • Private grunnskoler i utlandet
 • Private videregående skoler i Norge
 • Private videregående skoler i utlandet
 • Private grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede
 • Skoler godkjent etter privatskoleloven kapittel 6A
 • Den Tysk-norske skolen i Oslo

Regelverk

Vi viser til privatskoleloven og tilhørende forskrifter og tilskuddsbrev for mer informasjon om regelverket og gjennomføring av rapportering av prognoser og tilskuddsberettiget elevtall.

Frister

Frister som skoleeier og revisor skal forholde seg til i forbindelse med elevtellinger og rapportering av prognoser står i det årlige tilskuddsbrevet, og i eget brev skolen har mottatt i forbindelse med elevtellingen.

Særattestasjon - revisors oppgaver 

Revisor skal skal kontrollere og bekrefte skolens rapport om tilskuddsberettiget elevtall. Revisor skal kontrollere at rapporten er i samsvar med kriteriene for økonomiforskrift til privatskoleloven § 8-4 eller forskrift til privatskoleloven kapittel 6A § 8-4. Bekreftelsen skal gjøres ved særattestasjon.

Revisor skal utføre sine oppgaver etter internasjonale standarder. Særattestasjonen som presenteres her er etter revisorstandard ISAE3000 (tidligere særattestasjon ISRS4400). Endringen er en tilpasning for at revisors attestasjonsoppdrag skal være i samsvar med forventningene i forskriftene om at revisor skal bekrefte elevtallet på skolen ved særattestasjon. 

Vi gjengir innholdet i særattestasjonen her slik at skolen og revisor kan gjøre seg kjent med innholdet.