Satser lærlinger og lærekandidater – satser gjeldende fra 1.7.2016

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater. Satser gjeldende fra 1.7.2016.

Basistilskudd I

Tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

Basistilskudd I for 2016 er på 141 566 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring.

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.

Basistilskudd I
 SatsFor hvem

5 899 kroner i 24 måneder (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)

For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5

7 865 kroner i 36 måneder (tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping)

For lærlinger og lærekandidater som følger særløp, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd

8 848 kroner i 48 måneder (tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping)

For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, jf. opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd og § 5-5

Små håndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

I tillegg til basistilskuddet gis et ekstra tilskudd på 56 210 kroner per lærling eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen.

Basistilskudd II

Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakter etter opplæringsloven § 4-5 tredje ledd, og for lærekontrakter tegnet av lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring.

Satsen for basistilskudd II for lærekontrakter er 4 437 kroner per lærling per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 53 248 kroner i året. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid. 

Små håndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

Tilskudd utbetales til lærlinger som tegner kontrakt i små og verneverdige fag etter opplæringsloven § 4-5, eller som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. 

For lærekontrakter gjelder følgende sats: 

8 030 kroner per lærling per måned (96 356 kroner per år) for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen. 

Stimuleringstilskudd

Ordningen ble innført med 20. mill. kroner i 2014 for å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger. Midlene er gitt i rammetilskuddet til fylkeskommunene. Ordningen er videreført i statsbudsjettene for 2015 og 2016 på samme nivå, men med endret innretning. Fra 2016 kan fylkeskommunen benytte midlene friere for å motvirke økt arbeidsledighet blant unge. De kan benyttes til økt lærlingtilskudd for spesielt utsatte fagområder, eller til tiltak for å sikre at yrkesfagelever som ikke får læreplass og må ta Vg3 i skole, får ett kvalitativt godt tilbud.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!