Rapport om tilskotsforvaltning og tilskotskontroll 2020

9 Oversikt over dei ulike tilskotsordningane

Tabell 5 viser ordningane vi forvaltar, om ordninga er budsjettstyrt (B) eller regelstyrt (R), løyving, risikoklasse, tilskotsmottakarar, kven som forvaltar ordninga (Utdanningsdirektoratet U), og kven som har forvaltningsoppgåver (statsforvaltarane SF).

Tilskotsmottakarar: kommunar (K), private barnehagar (P), fylkeskommunar (FK), statlege skular (S), frittståande skular (F), folkehøgskular (FHS), internasjonale skular (I) og andre (A).

Tabell 5: Oversikt over dei ulike tilskotsordningane i 2020
KapPostTilskot tilOrdninga
er
Løyving i
millionar
kroner
i 2020
Klasse i 2020MottakarForvaltar
220 70 Læremiddel o.a. B 94,408 1 A U
225 60 Landslinjer - elevtilskot B 210,373 2 FK U
225 60 Landslinjer - utstyrstilskot B 30,000 1 FK U
225 63 Samisk i grunnopplæringa - innanfor samiske distrikt B 30,900 1 K U/SF
225 63 Samisk i grunnopplæringa – utanfor samiske distrikt B 36,800 1 K/F U/SF
225 63 Samisk i grunnopplæringa - skjønnsmidlar innanfor  B 0 1 K U/SF
225 63 Samisk i grunnopplæringa - studieheimlar B 2,875 1

K/FK/F

U/SF
225 63 Samisk i grunnopplæringa - vidaregåande  B 6,099 1 FK/F U
225 64 Opplæring av asylsøkjarar og barn av asylsøkjarar 
- grunnskuleopplæring 15-18 år
B 1,676 1 K/FK U/SF
225 64 Opplæring av barn og unge som søker opphald
i Noreg – grunnskuleopplæring 6-15 år
B 40,730 1 K U
225 64 Opplæring av barn og unge asylsøkjarar
- vidaregåande 
B 2,758 1 FK U/SF
225 66 Skuleturar i forbindelse med handlingsplan
mot antisemittisme
B 15,480 2 K/FK/S/F/I/A U
225 67 Opplæring i kvensk eller finsk - grunnskulen B 6,500 1 K/F U/SF
225 67 Opplæring i kvensk eller finsk - studiepermisjon B 0,250 1 K/FK/F/S U/SF
225 67 Opplæring i kvensk eller finsk - vidaregåande B 0,862 1 FK/F U
225 68 Opplæring i kriminalomsorga B 278,022 1 FK U
225 68 Opplæring i kriminalomsorga  B 15,570 1 K/FK/A U/SF
225 69 Tilskot til fylkeskommunar for at årets avgangskull
skal fullføre vidaregåande opplæring
B 147,000 1 FK U
225 69 Tiltak for fullføring av vidaregåande opplæring B 175,000 4 FK U
225 74 Organisasjonar – private og frivillige  B 9,437 2 A U
225 75 Grunntilskot: B        
225 75 Organisasjonar B 38,409 1 A U
225 75 Andøya Space Education  B 16,195 1 A U
225 75 Friskuleorganisasjonar B 0,805 1 A U
225 75 Friskuleorganisasjonar - arbeid med nye læreplanar B 0,750 4 A U
225 75 Organisasjonar – prosjektstøtte interesseorganisasjonar
funksjonshemma
B 1,279 1 A U
225 75 Kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa  B 34,899 1 A U
226 21 Forsøk med tiltak for ungdom utanfor opplæring
og arbeid
B 7,500 1 FK U
226 21 Innkjøp av digitale læremiddel  111,000  K/FK
226  21 Utvikling av samiske læremiddel til Sametinget  5,000 
226  21 Kommunar og fylkeskommunar for oppgradering
av Feide
4,912  K/FK
226  21 Utstyr, infrastruktur og digitale læremiddel
til frittståande skular 
7,500  F
226  21 Støtte til heimeundervisning  3,500  A
226 21 Innkjøp av nye læremiddel i fagfornyinga   170,000 K
226  21 Tiltak retta mot sårbare barn og unge  170,000 K/FK/F
226  21 Skuleeigar for kjøp av utstyr til programmering 20,000  K/FK/F 
226  61 Rettleiing for nyutdanna nytilsette lærarar 61,920 K/F 
226  63 Forsking på effektane av auka lærartettleik 36,552
226  64 Programfinansiering av 0-24-samarbeidet 39,310  K
227 63 Tilskot til kommunar og fylkeskommunar:          
227  63  Murmanskskolen  B 2,507 FK U
227  63  Vaksenopplæring i Sandefjord kommune  5,698 FK U
227  63  Fjellheimen leirskole  6,788 K U/SF 
227  63  Dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv 26,474  1 K U
227  78  Tilskot – særskilde skular:          
227  78  Den franske skolen i Oslo 32,606  I
227  78  Internatdrifta ved Krokeide videregående skole  29,187 
227  78  Internatdrifta ved Feiring videregående skole 8,700 
227  78  Røde Kors Nordisk United World College 39,981
227  78  Signo grunn- og videregående skole og Briskeby
videregående skole
49,666 
227  78  Opplæring i rusinstitusjonar  11,858  A/FK 
227  78  Lycée International de Saint-Germain-en-Laye 5,356 
228  70  Frittståande grunnskular - elevtilskot  R 3101,627 1
228  70  Arbeid med nye læreplanar 0,612
228  70  Lærarnorm i frittståande grunnskolar 15,480 
228  71  Frittståande vidaregåande skular i Noreg - elevtilskot  1720,980 
228  71  Arbeid med nye læreplanar 0,138 
228  72  Frittståande skular godkjende etter kap. 4
i vaksenopplæringslova
153,014
228  73  Frittståande grunnskular i utlandet - elevtilskot  93,800 
228  73  Avtale Noreg og Sverige – avregning Skolverket  1,207 
228  73  Frittståande grunnskular i utlandet
- spesialundervisning
21,500 U/SF 
228  74  Frittståande vidaregåande skular  i utlandet
- elevtilskot
12,824
228  74  Frittståande vidaregåande skular  i utlandet
- spesialundervisning 
3,500  U/SF 
228  75  Frittståande skular  funksjonshemma elevar
- grunnskule
58,056
228  75 Frittståande skular  funksjonshemma elevar
– vidaregåande skule 
308,621 
228  76  Andre frittståande skular 41,852
228  77  Den tysk-norske skolen i Oslo  29,487 
228  78  Kompletterande undervisning 24,004 
228  79  Toppidrett  48,808
228  81  Elevutveksling utland 2,122 
228  82  Kapitaltilskot til friskular, kapital- og
husleigetilskot grunnskole 
66,218
228  83  Kompensasjon til friskular refundert foreldrebet.
Ifb. stenging av skule og SFO 
11,500
228  85  Kompensasjon friskular for meirutgifter knytt
til covid-19
50,000  4 F/I 
231  60  Bemanningsnorm i barnehage 110,357
231  63  Tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for
minoritetsspråklege barn i barnehage 
144,549  K/P 
231  66  Auka barnehagedeltaking for minoritetsspråklege
barn i barnehage
17,342 
231  70  Symjing i barnehagane 69,993  K/P/A 
253 70  Folkehøgskular – driftstilskot/særtilskot 945,816  FHS 
253 70  Oppstartsbevilgning  2,250  FHS 
253  70  Kompensasjon for redusert elevbetaling  65,000  FHS 
253  70  Kompensasjon for meirutgifter knytt til covid-19 10,000  FHS 
253  71  Folkehøgskolerådet 5,377
253  72  Folkehøgskular Nordiske 0,686

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!