Rapport om tilskotsforvaltning og tilskotskontroll 2020

8 Kontrollar

Det blir gjennomført mange kontrollar knytte til forvaltninga av tilskotsordningane våre gjennom dei rutinane og systema vi har.

Forvaltninga vår er innretta i samsvar med Reglement for økonomistyring i staten (reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene). Vi har både manuelle og digitale kontrollrutinar. HFL og Elektronisk tilskuddsforvaltning (ETF) bidreg til å oppfylle krava til internkontroll. I ETF blir det utført ei rekkje kontrollar før tilskot blir utbetalte. I tillegg kontrollerer vi søknader, budsjett og ulike rapportar frå tilskotsmottakarar.

Særattestasjonar frå revisor

Økonomiforskrift til friskolelova stiller krav til at skulane si rapportering skal stadfestast av ein revisor med ein særattestasjon. I den gjeldande standarden er det ikkje samsvar mellom regelverket i økonomiforskrifta og utforminga av slike særattestasjonar. Det var derfor nødvendig å tilpasse og endre malen for særattestasjon frå revisor på friskulefeltet. Arbeidet blei ferdig i mars 2021. Den nye særattestasjonen viser til ein revisorstandard som samsvarer med forventningane i regelverket om at revisor skal stadfeste talet på elevar ved skulen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!