Rapport om tilskotsforvaltning og tilskotskontroll 2020

6 Kva gjer vi vidare?

Tilskotsforvaltninga vår har gjennom 2020 blitt kraftig påverka av koronasituasjonen. Vi har utbetalt og forvalta fleire kompensatoriske ordningar. Dette har påverka kapasiteten vi har til å gjennomføre andre planlagde tiltak. Dette er tiltak vi vil ta att i 2021:

  • revisjon av strategi for tilskotsforvaltning
  • vidareføring av samarbeidet med Kunnskapsdepartementet og verksemder under departementet om å standardisere metodar og verktøy i tråd med rettleiarar frå Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

I tillegg til desse tiltaka vil vi også setje i gang eit arbeid med å betre våre metodar for vurdering og analyser av tilskotsordningar. Vi har tidlegare teke fram ein analysemetode knytt til bruk av indikatorar i samarbeid med Høgskolen i Molde/Møreforskning. Dette arbeidet har gjort at vi har god kontroll over kvantitative forhold knytte til dei enkelte ordningane. Vi ser likevel eit behov for å utarbeide kvalitative indikatorar for vurderingar av korleis ordningane fungerer, og samtidig få meir kunnskap om brukaranes behov. Ei slik utviding av indikatorar vil og vere til god hjelp når vi vurderer kva for ordningar som bør evaluerast.

Arbeidet med å kommunisere klart og tydeleg vil halde fram. I dette ligg også å bruke effektive kommunikasjons- og samhandlingsformer og å utforske digitale måtar å løyse oppgåvene våre på.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!