Rapport om tilskotsforvaltning og tilskotskontroll 2020

5 Endringar i tilskotsporteføljen

I 2020 har vi fått nokre nye ordningar, og andre har gått ut av porteføljen vår. 

5.1 Nye tilskotsordningar

Vi har fått forvaltningsansvaret for seks nye ordningar i 2020. I alt er det tildelt 224,5 millionar kroner til følgjande ordningar:

 • tilskot til programfinansiering av 0–24-samarbeidet
 • tilskot til innkjøp av nye læremiddel i fagfornyinga
 • tilskot til internatdrifta ved Feiring videregående skole
 • tilskot til utvikling av samiske læremiddel til Sametinget
 • tilskot til friskuleorganisasjonane for arbeid med nye læreplanar til frittståande skular
 • tilskot til frittståande skular som ikkje følgjer Kunnskapsløftet sine læreplanar, og som har behov for å oppdatere sine læreplanar som følgje av fagfornyinga

I tillegg har vi ni nye tilskotsordningar som er knytte til covid-19. I alt er det tildelt 642,6 millionar kroner til følgjande ordningar:

 • tilskot til innkjøp av digitale læremiddel, infrastruktur og utstyr til frittståande skular
 • tilskot til kompensasjon til friskular for meirutgifter i samband med covid-19
 • tilskot til kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling til skulefritidsordningar i frittståande grunnskular i perioden då styresmaktene påla dei å halde stengt
 • tilskot til fylkeskommunar for at årets avgangskull skal fullføre vidaregåande opplæring
 • tilskot til frittståande skular for at årets avgangskull skal fullføre vidaregåande opplæring
 • tilskot til kommunane, fylkeskommunane og friskular for å ta att tapt progresjon og forhindre fråfall i skulen (tiltak retta mot sårbare barn og unge)
 • støtte til heimeundervisning – prosjekt «SkoleSec»
 • tilskot til folkehøgskulane til kompensasjon for meirutgifter i samband med covid-19
 • tilskot til folkehøgskulane til kompensasjon for redusert elevbetaling i samband med koronasituasjonen

5.2 Ordningar som er avslutta eller rammeoverførte

Seks ordningar var ikkje lenger ein del av tilskotsporteføljen vår frå 2020. Desse ordningane er tilskot til

 • leirskuleopplæring – rammeoverført frå KD til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) frå 2020
 • opplæring av lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov – rammeoverført frå KD til KMD frå 2020
 • tidleg innsats i skulen gjennom auka lærarinnsats på 1.–10. trinn
 • auka barnehagedeltaking i utsette byområde – tilskot til fem byar
 • forsking på tiltak for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring
 • utvikling av digitale læremiddel

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!