Rapport om tilskotsforvaltning og tilskotskontroll 2020

2 Gjennomførte undersøkingar og evalueringar

Kunnskapen vi får om tilskotsordningane gjennom forvaltninga vår, og vurderinga av risiko i samband med klassifiseringa dannar grunnlaget når vi avgjer kva ordningar vi vil undersøkje nærare, og kva ordningar vi foreslår å evaluere.

2.1 Oppdrag frå Kunnskapsdepartementet (KD)

I tillegg til dei ordinære forvaltningsoppgåvene har vi fått særskilde oppdrag både i tildelingsbrevet og i eigne oppdragsbrev. Desse oppdraga har vore sentrale i arbeidet vårt med tilskotsforvaltning:

Tabell 2: Oppdrag som har vore sentrale i tilskotsforvaltninga
Brev         TiltakStatus
OB 24-18 Forvaltning av tilskotsordning for forsøk med tiltak for ungdom utanfor opplæring og arbeid

Svart 
27.01.2021

OB 5-19 Styringsgruppa i 0–24-samarbeidet. Oppstart av pilot for programfinansiering

Frist 
31.12.2022

OB 7-19 Gjennomgang av tilskotsordninga for friskular for funksjonshemma

Svart 
Juni 2020

TB 2018 Ekstern evaluering av tilskotsordninga til skular som er godkjende etter kap. 4 i voksenopplæringsloven

Svart 
24.01.2020

TB 2020
Oppdrag 25

Tiltak for betre fjernundervisningstilbod i samisk og kunnskap om læringsutbytte til elevar som har opplæring i og på samisk Svart
29.01.2021

TB 2020
Oppdrag 33

Evaluering av nivået på trekkordninga for elevar i
frittståande skular

Svart 
02.02.2021

TB 2020
Oppdrag 35

Tiltak for lærlingar

Svart 
01.10.2020
31.12.2020

TB 2020
Oppdrag 36

Tilskot til fylkeskommunar for at årets avgangskull skal fullføre vidaregåande opplæring

Svart 
01.10.2020
31.12.2020

TB 2020
Oppdrag 37

Tiltak retta mot sårbare barn og unge. Oppretting av tilskotsordning

Svart 
25.02.2021

TB 2020
Oppdrag 39

Nye retningslinjer for landslinjeordninga

Svart 
30.09.2020
30.10.2020

TB 2020
Oppdrag 42

Dei økonomiske og administrative konsekvensane av Opplæringslovutvalgets forslag om opplæring i og på samisk i grunnskulen og vidaregåande opplæring

Svart
26.10.2020

2.2 Undersøkingar

Vi har i 2020 gått igjennom og kartlagt ordninga med tilskot til frittståande skular for funksjonshemma. 

2.2.1 Tilskot til frittståande skular for funksjonshemma

Vi har saman med Oxford Research AS hatt ein gjennomgang av tilskot til frittståande skular for funksjonshemma. Arbeidet blei avslutta i juni 2020.

Hovudfunn frå rapporten viser at mange av skulane inngår i eit større økosystem med fritidsaktivitetar, bustadtilbod, sosiale aktivitetar, oppfølging og kompetansesenter, og at dei er tilknytte føretak der elevane kan få arbeid etter avslutta utdanning. Skulane meiner at integrering på fleire område gir eit betre og meir heilskapleg tilbod til elevane.. Vidare er det stor Andre funn viser at skulane varierer når det gjeld alder på elevane og retten deira til skulegang, læreplanar, planlagt sluttkompetanse, omfang av tilrettelegging i opplæringa og behovet til elevane variasjon i kva lærevanskar som kvalifiserer for inntak ved skulane, og det er stor variasjon i kva kompetente instansar skulane bruker for å dokumentere diagnose og behov for tilrettelagd opplæring. Skulane er svært ulike, og rapporten viser at det både er variasjonar og fellestrekk innanfor dei to tilskotssatsane.

2.3 Evalueringar

Vi har gjennomført to evalueringar i 2020.

2.3.1 Tilskot til skular godkjende etter kap. 4 i voksenopplæringsloven

Ekstern evaluering av ordninga med tilskot til skular som er godkjende etter kap. 4 i voksenopplæringsloven var ferdig i januar 2020 og blei send til departementet. 

2.3.2 Trekkordninga

Senter for økonomisk forskning gjennomførte ei evaluering av ordninga i 2020. Høgskolen i Molde har evaluert same ordning tidlegare. Begge evalueringane viser at kommunane har større kostnader enn 20 prosent av dagens satsar per elev i friskular. Dagens trekk svarte ikkje til dei faktiske endringane i kommunane sine direkte og indirekte utgifter som følgje av endra elevtal i friskular. Trekket som blir gjort, er for høgt.

Vi foreslo at modellen for berekning av rammetrekk blir endra slik at utgifter til skulelokale ikkje skal vere med i grunnlaget. Dette gjeld for både grunnskuleelevar  og vidaregåande elevar. Vidare foreslo vi å differensiere satsane for vidaregåande ved å berekne éin sats for studiespesialiserande og éin for yrkesfaglege utdanningsprogram. Trekksatsen kan då framleis vere 80 prosent av satsane både for elevar i frittståande grunnskular og vidaregåande skular. Evalueringa med vårt forslag til endring blei send til departementet i februar 2021.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!