Rapport om tilskotsforvaltning og tilskotskontroll 2018

7. Oversikt over dei ulike tilskotsordningane

Tabellen viser ordningane vi forvaltar, om ordninga er budsjettstyrt (B) eller regelstyrt (R), løyving, risikoklasse, tilskotsmottakarar, kven som forvaltar ordninga (Utdanningsdirektoratet U), og kven som har forvaltningsoppgåver (fylkesmennene FM).

Tilskotsmottakarar: kommunar (K), fylkeskommunar (FK), frittståande skolar (F), folkehøgskolar (FH), internasjonale skolar (I) og andre (A).

Kap. PostTilskot til:Ordninga erLøyving mill. kronerKlasse i 2018MottakarForvaltar
220.70 Læremiddel o.a. B 72,755 4 A U
223.50 Sametinget, samisk utdanningsadministrasjon B 46,599 4 A U
225.60 Landslinjer B 222,091 2 FK U
225.63 Samisk i grunnopplæringa, grunnskolar R 57,93 1 K/F U/FM
225.63 Samisk i grunnopplæringa, studieheimlar B 3,444 1 K U/FM
225.63 Samisk i grunnopplæringa, vidaregåande R 6,24 1 FK/F U
225.64 Opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg B 113,608 2 K U/FM
225.66 Leirskoleopplæring B 52,863 1 K U/FM
225.67 Opplæring i finsk, grunnskolar R 6,754 1 K U/FM
225.67 Opplæring i finsk, studieheimlar B 0,673 1 K/F U/FM
225.67 Opplæring i finsk, vidaregåande R 0,431 1 FK/F U
225.68 Opplæring i kriminalomsorga B 292,542 2 FK U/FM
225.70 Lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov              B 61,096 1 FK U
225.74 Prosjekttilskot - organisasjonar B 9,908 2 A U
225.75 Grunntilskot:          
  Private og frivillige organisasjonar B 26,973 1 A U
  Norsk senter for romrelatert opplæring - NAROM B 15,405 1 A U
  Friskoleorganisasjonane B 0,776 1 A U
  Kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa B 34,871 1 A U
226.21 Stimuleringstilskot, permitterte og oppsagde lærlingar og lærekandidatar B 15 1 FK U
226.21 Forsøk med tiltak for ungdom utanfor opplæring og arbeid B 21 1 FK U
226.60 Forsking på tiltak for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring B 41,598 4 A/FK U
226.63 Tidleg innsats i skolen gjennom auka lærarinnsats på 1.-10. trinn B 1 427,787 2 K U
227.63 Tilskot til kommunar og fylkeskommunar:          
  Murmanskskolen B 2,364 1 FK U
  Vaksenopplæring i Sandefjord kommune B 5,371 1 K U
  Fjellheimen leirskole B 6,399 1 K U/FM
  Dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv B 24,953 1 K U
227.78 Tilskot - særskilde skolar:          
  Den franske skolen i Oslo B 30,859 1 I U
  Internatdrifta ved Krokeide videregående skole B 27,623 1 F U
  Røde Kors Nordisk United World College B 37,839 1 I U
  Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole B 47,005 1 F U
  Opplæring i rusinstitusjonar B 11,223 1 A U
  Lycée International de Saint-Germain-en-Laye B 5,067 1 I U
228.70 Frittståande grunnskolar R 2 500,684 1 F U
228.71 Frittståande vidaregåande skolar 1 619,10 2 F U
228.72 Frittståande vidaregåande skolar godkjende etter kap. 4 i vaksenopplæringslova R 158,636 3 F U
228.73 Frittståande grunnskolar i utlandet R 115,196 2 F U/FM
228.74 Frittståande vidaregåande skolar i utlandet R 20,68 1 F U/FM
228.75 Frittståande skolar for funksjonshemma elevar R 321,88 2 F U
228.76 Andre frittståande skolar R 50,242 1 F U
228.77 Den tyske skolen i Oslo R 23,476 2 I U
228.78 Kompletterande undervisning B 24,321 2 A U
228.79 Toppidrett B 46,193 2 F U
228.81 Elevutveksling til utlandet B 1,998 2 I U
228.82 Kapitaltilskot til friskolar, kapital- og husleigetilskot B 62,207 1 F U
231.21 Forsøk med gratis barnehage B 23,75 2 K U
231.50 Sametinget, samiske barnehagetilbod B 22,012 4 A U
231.60 Bemanningsnorm i barnehage B 100 4 K/P U
231.63 Tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for minoritetsspråklege barn i barnehage B 145,729 2 K/P U
231.66 Auka barnehagedeltaking for minoritetsspråklege barn B 20 4 K/P U
231.70 Symjing i barnehagane B 66,243 1 K/P U
253.70 Folkehøgskolar B 848,015 2 FH U
253.71 Folkehøgskolerådet B 5,088 1 A U
253.72 Nordiske folkehøgskolar B 0,649 3 I U

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!