Tilskudd til opplæring i tegnspråk

Målet med tilskuddet er å legge til rette for at barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan gi opplæring i tegnspråk. Tilskuddet gjelder for søsken av døve og barn av døve foreldre (KODA).

Opplæring i tegnspråk skal bidra til å styrke tegnspråkmiljøet, både i barnehagen og skolen og i fritiden. Derfor ønsker vi at opplæringen skjer lokalt og i det daglige.

Hvem kan søke?

 • Kommuner kan søke på vegne av barn og elever i offentlige barnehager og skoler
 • Private barnehager og friskoler kan søke på vegne av barn og elever
 • Fylkeskommuner og friskoler kan søke på vegne av elever i videregående opplæring

Det er en fordel om den som søker har noe tegnspråkkompetanse, men dette er ikke et krav.

Tilskuddsperioden

Tilskuddsperioden er satt til barnehage- og skoleårene:

 • 2020/2021
 • 2021/2022

Dere som får tilskudd bruker våren 2021 til forberedelser til oppstart med barn og elever skoleåret 2021/2022.

Kommunene som allerede er inne i ordningen kan søke om tilskudd for å videreutvikle ordningen.

Søknaden skal inneholde:

 • en oversikt over antall barnehagebarn og/eller elever som hører inn under målgruppen (søsken og KODA). Dere må opplyse om hvilke trinn elevene tilhører
 • en strategi for hvordan dere skal involvere barn, elever og foresatte i stimuleringsordningen. Det er prinsippene om tilpasset opplæring og inkluderende fellesskap for alle som gjelder
 • en fremdriftsplan for gjennomføring hvor dere tydeliggjør samarbeid med andre - som for eksempel Statped og lokale og sentrale interesseorganisasjoner
 • en fremdriftsplan for hvordan dere vil gjennomføre ordningen
 • et budsjett som viser hvordan dere vil prioritere midlene dere søker om

Søknadsfristen var 31. desember 2020

Hvis vi har behov for avklaringer, tar vi kontakt med dere som søker før fristen er ute. Dere får svar på søknaden innen 20. januar 2021.

Kriterier for tildeling

Vi vil vurdere søknadene etter i hvor stor grad de oppfyller kriteriene og formålet for tilskuddet.

Tilskuddsbeløp

Vi gir tilskudd til kommuner/fylkeskommuner/friskoler, med denne fordelingen:

 • 0-10 barn/elever: Inntil kr.150 000
 • 11-20 barn/elever: Inntil kr. 250 000
 • Over 20 barn/elever: Inntil kr. 350 000

Veiledning og oppstartsamling

Som en del av oppfølgingen gir Statped obligatorisk veiledning gjennom tilskuddsperioden. I tillegg arrangerer vi:

 • en oppstartssamling for barnehage- og skoleeiere i mars 2021, på Gardermoen
 • en fagsamling for lærere og fagarbeidere i løpet av august 2021

På grunn av covid-19-pandemien må vi ta forbehold om at det er mulig å arrangere de fysiske samlingene.

Rapportering

Det er barnehageeier og skoleeier som skal rapportere midtveis i perioden og ved slutten av tilskuddsperioden. Rapporten skal inneholde:

For barnehage:

 • organisering
 • finansiering
 • alder og antall barn
 • timebruk og metode(innhold) for barnehager

For skole:

 • organisering
 • finansiering
 • læreplan
 • timetall
 • årstrinn og antall elever

Erfaringer fra stimuleringsordningen

Vi vil bruke erfaringene fra ordningen for å vurdere retten til tegnspråkopplæring for søsken av døve/tegnspråklige barn og barn av døve/tegnspråklige foresatte (KODA).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!