Tilskudd til opplæring i tegnspråk

Målet med tilskuddet er å legge til rette for at barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan gi opplæring i tegnspråk. Tilskuddet gjelder for søsken av døve og barn av døve foreldre (KODA).

Opplæring i tegnspråk skal bidra til å styrke tegnspråkmiljøet, både i barnehagen og skolen og i fritiden. Derfor ønsker vi at opplæringen skjer lokalt og i det daglige.

Hvem kan søke?

 • Kommuner kan søke på vegne av barn og elever i offentlige barnehager og skoler
 • Private barnehager og friskoler kan søke på vegne av barn og elever
 • Fylkeskommuner og friskoler kan søke på vegne av elever i videregående opplæring

Det er en fordel om den som søker har noe tegnspråkkompetanse, men dette er ikke et krav.

Tilskuddsperioden

Tilskuddsperioden er satt til barnehage- og skoleårene:

 • 2020/2021
 • 2021/2022

Dere som får tilskudd bruker våren 2021 til forberedelser til oppstart med barn og elever skoleåret 2021/2022.

Kommunene som allerede er inne i ordningen kan søke om tilskudd for å videreutvikle ordningen.

Søknaden skal inneholde:

 • en oversikt over antall barnehagebarn og/eller elever som hører inn under målgruppen (søsken og KODA). Dere må opplyse om hvilke trinn elevene tilhører
 • en strategi for hvordan dere skal involvere barn, elever og foresatte i stimuleringsordningen. Det er prinsippene om tilpasset opplæring og inkluderende fellesskap for alle som gjelder
 • en fremdriftsplan for gjennomføring hvor dere tydeliggjør samarbeid med andre - som for eksempel Statped og lokale og sentrale interesseorganisasjoner
 • en fremdriftsplan for hvordan dere vil gjennomføre ordningen
 • et budsjett som viser hvordan dere vil prioritere midlene dere søker om

Søknadsfristen var 31. desember 2020

Kriterier for tildeling

Vi vil vurdere søknadene etter i hvor stor grad de oppfyller kriteriene og formålet for tilskuddet.

Tilskuddsbeløp

Vi gir tilskudd til kommuner/fylkeskommuner/friskoler, med denne fordelingen:

 • 0-10 barn/elever: Inntil kr.150 000
 • 11-20 barn/elever: Inntil kr. 250 000
 • Over 20 barn/elever: Inntil kr. 350 000

Veiledning og oppstartsamling

Som en del av oppfølgingen gir Statped obligatorisk veiledning gjennom tilskuddsperioden. I tillegg arrangerer vi:

 • en oppstartssamling for barnehage- og skoleeiere i mars 2021, på Gardermoen
 • en fagsamling for lærere og fagarbeidere i løpet av august 2021

På grunn av covid-19-pandemien må vi ta forbehold om at det er mulig å arrangere de fysiske samlingene.

Rapportering

Det er barnehageeier og skoleeier som skal rapportere midtveis i perioden og ved slutten av tilskuddsperioden. Rapporten skal inneholde:

For barnehage:

 • organisering
 • finansiering
 • alder og antall barn
 • timebruk og metode(innhold) for barnehager

For skole:

 • organisering
 • finansiering
 • læreplan
 • timetall
 • årstrinn og antall elever

Erfaringer fra stimuleringsordningen

Vi vil bruke erfaringene fra ordningen for å vurdere retten til tegnspråkopplæring for søsken av døve/tegnspråklige barn og barn av døve/tegnspråklige foresatte (KODA).