Tilskudd til opplæring i tegnspråk

Tilskudd for opplæring i tegnspråk i barnehager og skoler skal gi opplæring i tegnspråk til søsken til døve eller tegnspråklige og barn av døve eller tegnspråklige foresatte.

Tegnspråkopplæringen vi styrke språkmiljøet for tegnspråkbrukere, både i barnehage- og skoletida og på fritida. Det er derfor ønskelig at tegnspråkopplæringen skal skje lokalt og i det daglige.

Om tilskuddet

Målet med tilskuddet er å etablere en tidsavgrenset stimuleringsordning som legger til rette for at barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan gi opplæring i tegnspråk til søsken og KODA. 

Hvem kan søke?

 • Kommuner kan søke på vegne av barn og elever i offentlige barnehager og skoler
 • Private barnehager og friskoler kan søke på vegne av barn og elever

Tilskuddsperioden

Tilskuddsperioden er satt til barnehage- og skoleårene:

 • 2019/2020
 • 2020/2021
 • 2021/2022

Dere som får tilskudd bruker våren 2020 for å forberede barnehager og skoler til oppstart med barn og elever.

I perioden 2020 prioriterer vi barnehager og 1-4 trinn  med oppstart august 2020. 

De kommunene som får tilskudd til barn og elever på 1-4 trinn, får også innvilget tilskudd for å videreutvikle ordningen for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 

Søknadsfristen

 • Søknadsfristen er 24. januar 2020 
 • Send søknaden til post@udir.no og merk den med «Tilskudd 2019/3938»

Hvis vi har behov for avklaringer, tar vi kontakt med dere som søker før fristen er ute. Dere som søker får svar på søknaden innen 14. februar 2020.  

Kriterier for tildeling 

Vi vil vurdere søknadene etter i hvor stor grad de oppfyller kriterene og formålet for tilskuddet. 

Søknaden skal inneholde:  

 1. en oversikt over antall barnehagebarn og/eller elever som hører inn under målgruppen (søsken og KODA). Dere må opplyse om hvilke trinn elevene tilhører. 
 2. en strategi for hvordan dere skal involvere barn, elever og foresatte i stimuleringsordningen. Det er prinsippene om tilpasset opplæring og inkluderende fellesskap for alle som gjelder. 
 3. en fremdriftsplan for gjennomføring av stimuleringsordningen, hvor dere tydeligjør samarbeid med andre instanser (som Statped, lokale og sentrale interesseorganisasjoner).
 4. en fremdriftsplan for hvordan dere vil innføre en utvidelse til 5.-7.trinn og 8.-10. trinn  høsten 2021.  
 5. et budsjett som viser hvordan dere vil prioritere midlene dere søker om. 

Tilskuddsbeløp 

Rammene for stimuleringsordningen er:

 • 2 millioner kroner for det første gjennomføringsåret
 • 4 millioner kroner og 2 millioner kroner siste år - med forbehold om godkjenning fra Stortinget.
 • For 2020 - 2022 kan fylkeskommuner søke på vegne av videregående opplæring. 

 Vi gir tilskudd til inntil 10 kommuner, med denne fordelingen: 

 • 0-10 barn/elever inntil kr.150 000 
 • 11-20 barn/elever inntil kr. 250 000 
 • over 20 barn/elever inntil kr. 350 000

Veiledning og oppstartsamling

Som en del av oppfølgingen gir Statped obligatorisk veiledning gjennom tilskuddsperioden. 
I tillegg arranger vi:

 • en oppstartssamling for barnehage- og skoleeier 17 mars 2020, på Gardermoen
 • en fagsamling for lærere og fagarbeidere i løpet av august 2020 (dato og sted kommer) 

Rapportering

Det er barnehageeier og skoleeier som skal rapportere midtveis i perioden og ved slutten av tilskuddsperioden. Rapporten skal inneholde:

For barnehage
• organisering
• finansiering
• alder og antall barn
• timebruk og metode(innhold) for barnehager

For skole:
• organisering
• finansiering
• læreplan
• timetall
• årstrinn og antall elever.

Erfaringer fra stimuleringsordningen

Vi vil bruke erfaringene  fra ordningen for å vurdere retten til tegnspråkopplæring for søsken av døve/tegnspråklige barn og barn av døve/tegnspråklige foresatte (KODA).  

Gjennomføringsplan

Tidsrom Aktivitet Ansvarlig
Februar 2020 Svar på søknader og tildeling av midler Udir
Vår 2020 Utvikling av opplæringstilbud for barn og elever Kommunene
August 2020 Oppstart opplæring i barnehage og 1-4 trinn Kommunene
August-november 2020 Utvikling av opplæringstilbud for 5-7 trinn og 8-10 trinn Kommunene
Desember 2020 Tildeling av midler Udir
April 2021 Rapportering: barnehage og 1-4 trinn Kommunene

August 2021

Oppstart opplæring for 5-7, 8-10 trinn og vgo for skoleåret 2020-2021

Kommunene og fylkeskommunene

September 2021

Tildeling av midler til kommuner og fylkeskommuner. For gjennomføring våren 2022 

Udir

Juni 2022

Rapportering

Kommunene og fylkeskommunene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!