Tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud i forbindelse med koronapandemien

Tiltaket skal bidra til at kommunene kan opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner som skal gi tilbud om sommerskole for grunnskoleelever i sin kommune.

Se hvilke kommuner som mottar tilskudd til sommerskolen 2021.

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få mulighet til å faglig påfyll. Tilskuddet skal brukes i perioden skolen har sommerferie. Kommuner kan omprioritere deler av tilskuddet til skolens påskeferie i 2021 og/eller til skolens høstferie i 2021 dersom de ser at det ikke er mulig å bruke opp hele tildelingen i løpet av sommeren. Tilbud som gis i skolens påskeferie eller høstferie skal ha samme formål som sommerskoletilbudet, og det kan inngås samarbeid på lik linje som for sommerskole.

Sommerskoletilbudet må tilpasses lokale forhold og kan være ulikt fra kommune til kommune. Tiltaket gir kommunen mulighet til å tilrettelegge sommeraktiviteter for elever i grunnskolen. Tiltaket kan bidra til faglig påfyll og til å motivere f.eks. elever som er i overgangen mellom barneskole og ungdomsskole eller i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring.

Kommunen kan inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger, leirskoler osv. tilpasset sine lokale forhold. Det er også mulig med interkommunale samarbeid om sommerskoletilbud.

Tilskuddet kan også benyttes til sommerskoletilbud som kommunene tilbyr i samarbeid med eller kjøper av eksterne aktører. De øvrige forutsetningene for tilskuddet, som at det skal være nye eller et utvidet sommerskoletilbud, og at det skal være gratis for elevene, gjelder fortsatt. Kommunene må forholde seg til anskaffelsesregelverket ved slike kjøp.

Lov og regelverk

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Frist for å søke var 19. mars 2021

Kommunene som skal holde sommerskole må søke om tilskudd. 

Dette er et helt enkelt søknadsskjema, og anslått tid å fylle ut søknadsskjemaet er mindre enn 5 minutter.

Søknaden skal ikke inneholde vedlegg som beskriver hvordan kommunen skal gjennomføre tilbudet om sommerskole.
Fristen for å søke om tilskudd via det elektroniske søknadsskjemaet er 19. mars 2021.

Andre vilkår for å få støtte

 • Tilbud om sommerskole gis til elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen. Dette gjelder både elever i kommunal grunnskole og elever i private og frittstående skoler.
 • Sommerskole skal ikke erstatte eller påvirke den ordinære grunnskoleopplæringen.
 • De sommerskoletilbudene som finansieres av tilskuddet er gratis for elevene.
 • Tilskuddet skal i sin helhet gå til å dekke utgifter knyttet til nye sommerskoletilbud, eller et utvidet tilbud.
 • Tilskuddet kan ikke benyttes til å finansiere eksisterende lokale tilbud om sommerskole.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Kommunene må søke om tilskudd. Tilskuddsrammen for hver kommune beregnes ved å dele budsjettet på tilskuddsposten på hver kommunes andel av det totalt antall elever i grunnskolen. Elevgrunnlag pr. kommune er GSI-tall pr. 01.10.2020.

Dersom noen kommuner ikke søker om tilskudd, vil midlene bli omfordelt til andre kommuner som i søknaden oppgir at de ønsker å motta ytterligere midler. Kommuner som inngår i regjeringens områdesatsing og kommuner som har hatt høyt smittetrykk skoleåret 2020-2021 prioriteres.

3. Dette må du rapportere

Kommunen skal ved henvendelse fra Utdanningsdirektoratet rapportere på:

 • Antall nye tilbud om sommerskole som har blitt opprettet
 • Antall eksisterende tilbud om sommerskole som har blitt utvidet
 • Antall elever som har deltatt på sommerskole totalt
  • Herav hvor mange elevplasser er finansiert av tilskuddet.
 • Antall elever fordelt på alderstrinn
 • Andre instanser kommunen har samarbeidet med
 • Hvordan sommerskolen var bemannet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!